следващ
предишен
елементи

Кои сме ние

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
1 min read
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е агенция на Европейския съюз. Нашата задача е да предоставяме надеждна и независима информация за околната среда. Ние сме основен източник на информация за всички участници в разработването, приемането, прилагането и оценката на политиката за околната среда, както и за широката общественост.

Регламентът за създаване на ЕАОС е приет от Европейския съюз през 1990 г. Той влиза в сила в края на 1993 г. веднага след като е взето решение седалището на ЕАОС да бъде в Копенхаген. Същинската си дейност Агенцията започва през 1994 г. С този регламент е създадена и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Мандатът на ЕАОС е:

  • Да подпомага Общността и страните-членки да взимат на информирани решения за подобряване на околната среда, да интегрират въпросите, свързани с околната среда, в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие
  • Да координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet)

 

Понастоящем ЕАОС има 32 страни-членки и шест сътрудничещи страни. Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet) е партньорска мрежа на ЕАОС и страните. ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните координатори, които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда. Те отговарят за координирането на националните мрежи, обхващащи много институции (общо около 350).

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз —  Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и нашите страни-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика, ние обслужваме и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на нашата информация. Опитваме се да постигнем двупосочна комуникация с нашите клиенти, за да идентифицираме правилно техните информационни потребности и да направим така, че предоставената информация да бъде разбрана и отчетена от тях.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ