další
předchozí
položky

O agentuře EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
2 min read
Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Naším úkolem je přinášet kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Jsme jedním ze stěžejních zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost.

Nařízení, kterým se zřizuje agentura EEA, bylo Evropskou unií přijato v roce 1990. V platnost vstoupilo koncem roku 1993, okamžitě poté, co se rozhodlo, že sídlem agentury bude Kodaň. Prakticky se začalo pracovat v roce 1994. Uvedeným nařízením byla zřízena také Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet).

Pověření agentury EEA:

  • napomáhat Společenství a členským zemím činit informovaná rozhodnutí o zlepšování životního prostředí, začleňování ekologických aspektů do hospodářských politik a přechodu k trvalé udržitelnosti.
  • Dále je agentura pověřena koordinovat Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet)

Agentura EEA má v současnosti 32 členských zemí a s dalšími 6 zeměmi spolupracuje. Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jednotlivými zeměmi. Za rozvoj sítě a koordinaci její činnosti odpovídá EEA. Agentura přitom úzce spolupracuje s národními kontaktními místy, což jsou většinou národní agentury pro životní prostředí nebo ministerstva životního prostředí. Odpovídají za koordinaci vnitrostátních sítí, jež zahrnují mnoho institucí (celkově přibližně 350).

Hlavními klienty jsou orgány Evropské unie: Evropská komise, Evropský parlament a Rada. A také naše členské země. Vedle této ústřední skupiny evropských politických subjektů sloužíme též ostatním orgánům EU, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Mezi dalšími významnými uživateli našich informací je i podnikatelská sféra, akademická obec, nevládní organizace a další zástupci občanské společnosti. Snažíme se, aby komunikace mezi námi a klienty byla oboustranná; tak je totiž možné správně určit jejich potřeby a zajistit, aby našim informacím rozuměli a aby se jimi zaobírali.

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů