next
previous
items

Cé sinn

Change language
Page Last modified 15 Mar 2023
2 min read
Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA). Is é an cúram atá orainn faisnéis fhónta agus neamhspleách ar an gcomhshaol a chur ar fáil. Is mórfhoinse eolais sinn dóibh siúd a bhfuil baint acu le beartas comhshaoil a fhorbairt, a ghlacadh, a chur i bhfeidhm agus a mheas, agus don phobal i gcoitinne freisin.

Ghlac an tAontas Eorpach an rialachán lenar bunaíodh an EEA i 1990. Tháinig sé i bhfeidhm go déanach in 1993, go díreach tar éis don chinneadh a bheith glactha an EEA a shuí i gCóbanhávan. Cuireadh tús leis an obair i ndáiríre i 1994. Bunaíodh leis an Rialachán freisin an Líonra Eorpach um Fhaisnéis agus Breathnóireacht ar an gComhshaol (Eionet).

 

Is é an sainordú atá ag EEA ná:

  • Chun cabhrú leis an gComhphobal agus le Ballstáit agus le tíortha comhoibritheacha cinntí eolasacha a dhéanamh faoi fheabhas a chur ar an gcomhshaol, faoi cheisteanna comhshaoil a chomhtháthú i mbeartais eacnamaíochta agus faoi inbhuanaitheacht a bhaint amach
  • Chun an Líonra Eorpach um Fhaisnéis agus Breathnóireacht ar an gComhshaol a chomhordú (Eionet)

Tá 32 bhalltír agus sé thír chomhoibríocha ag EEA faoi láthair. Tá an Líonra Eorpach um Fhaisnéis agus Breathnóireacht ar an gComhshaol (Eionet) ina líonra comhpháirtíochta a chuimsíonn EEA agus na tíortha. Tá EEA freagrach as an líonra a fhorbairt agus as a chuid gníomhaíochtaí a chomhordú. Chuige sin, oibríonn EEA i ndlúthchomhar le pointí fócasacha náisiúnta, atá de ghnáth ina ngníomhaireachtaí náisiúnta comhshaoil nó ina n-aireachtaí náisiúnta comhshaoil. Tá na pointí fócasacha náisiúnta freagrach as líonraí náisiúnta a chomhordú, a bhfuil cuid mhór institiúidí páirteach iontu (thart ar 350 san iomlán).

Is iad na príomhchliaint institiúidí an Aontais Eorpaigh – an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle – agus ár mballtíortha agus ár dtíortha comhoibritheacha. Chomh maith leis an ngrúpa lárnach sin de ghníomhaithe beartais Eorpacha, táimid ag fónamh freisin d’institiúidí eile AE amhail an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus Coiste na Réigiún.

Is úsáideoirí tábhachtacha dár bhfaisnéis iad freisin an pobal gnó, an lucht acadúil, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus codanna eile den tsochaí shibhialta. Déanaimid iarracht cumarsáid déthreo a bhaint amach lenár gcliaint d’fhonn a gcuid riachtanas faisnéise a aithint i gceart, agus lena áirithiú go dtuigeann siad an fhaisnéis a chuirtear ar fáil agus go nglacann siad leis an bhfaisnéis sin.

Faisnéis bhreise

 

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: about eea
Document Actions