επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σχετικά με τον ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 15/03/2023
1 min read
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον μας είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και για το ευρύ κοινό.

Ο ιδρυτικός κανονισμός του ΕΟΠ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990. Τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη του 1993, αμέσως μετά την απόφαση εγκατάστασης του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη. Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί ουσιαστικά το 1994. Με τον ιδρυτικό κανονισμό συστάθηκε και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ/EIONET).

Η εντολή του ΕΟΠ είναι:

  • Να συνδράμει την Κοινότητα και τις χώρες μέλη στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας στις οικονομικές πολιτικές και την πρόοδο στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας
  • Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (EIONET)


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αριθμεί επί του παρόντος 32 χώρες μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ/EIONET) είναι ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από τις χώρες και τον ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τα εθνικά εστιακά σημεία — συνήθως οι εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή τα υπουργεία περιβάλλοντος — τα οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εθνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί (περίπου 350 συνολικά).

Κύριοι πελάτες είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο — και οι χώρες μέλη. Εκτός από αυτή την κεντρική ομάδα συντελεστών της ευρωπαϊκής πολιτικής, εξυπηρετούμε επίσης και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.


Πέραν της ΕΕ, σημαντικοί χρήστες των πληροφοριών μας είναι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Επιδίωξή μας είναι η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες μας, για να μπορούμε να προσδιορίζουμε με σωστό τρόπο τις ανάγκες πληροφόρησης που έχουν και για να είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι κατανοητές και αφομοιώσιμες από τους χρήστες τους.

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων