Partneři v Evropské unii

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 25.02.2020
2 min read
Naše informace mají napomáhat tvůrcům politik v různých oblastech činit rozhodnutí a vytvářet politiky, které budou brát v úvahu životní prostředí a budou v souladu s jeho ochranou. Agentura EEA za tím účelem úzce spolupracuje s orgány EU, tj. s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou ministrů. Spolupráce probíhá i s poradními orgány EU, tj. s Výborem regionů a s Evropským hospodářským a sociálním výborem, a s ostatními evropskými agenturami.

Spolupráce s orgány EU

Evropská komise

Je třeba zajistit, aby agentura EEA spolupracovala s Evropskou komisí ve správných fázích vytváření politik. To je ulehčeno tím, že Komise i agentura svou činnost plánují ve víceletých pracovních programech. Nabízí se tak příležitost k větší součinnosti mezi strategií agentury EEA a jejím ročním plánem řízení na jedné straně a roční strategií politiky Evropské komise a pracovním programem Komise na straně druhé.

Generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ Životní prostředí) je hlavním protějškem agentury EEA na úrovni Evropské komise. Generální ředitelství pomáhá agentuře vypracovávat její roční plán řízení.

V rámci tzv. „Skupiny čtyř“ se agentura EEA, GŘ Životní prostředí, Institut pro životní prostředí a udržitelnost Společného výzkumného střediska a Eurostat dohodly na rozdělení úkolů v podávání zpráv o životním prostředí.

Protože se ohledy na životní prostředí stávají stále pevnější součástí odvětvových politik, spolupracuje agentura EEA také s jinými generálními ředitelstvími Evropské komise, jako jsou GŘ Doprava a energetika, Výzkum, Zemědělství a regionální politika.

Evropský parlament

Agentura EEA podporuje Evropský parlament formou briefingů, workshopů a neformálních schůzek a na požádání se také účastní slyšení. Zvláštní spolupráce probíhá s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a s Dočasným výborem pro změnu klimatu. Agentura EEA také úzce spolupracuje s mnoha z dalších 19 výborů, jako je Výbor pro dopravu a cestovní ruch, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova nebo Výbor pro regionální rozvoj.

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem Evropské unie. Výkonný ředitel agentury EEA je pravidelně zván na neformální schůzky ministrů životního prostředí. Agentura EEA dále podporuje činnost rotujícího předsednictví EU, která se týká životního prostředí. Na požádání například připravuje zprávy nebo pořádá workshopy či semináře.

Poradní orgány EU

Agentura EEA spolupracuje i s poradními orgány EU, tj. s Výborem regionů a s Evropským hospodářským a sociálním výborem, pokud o spolupráci tyto orgány požádají. Spolupráce obnáší účast na konferencích, poskytování informací zpravodajům těchto orgánů a neformální kontakt.

Geographic coverage

Akce dokumentů