další
předchozí
položky

Partneři v rámci Evropské unie

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 15.03.2023
2 min read
Informace a poznatky zprostředkovávané Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) jsou určeny politickým představitelům působícím v různých oblastech na pomoc při přijímání rozhodnutí, která přispívají k tvorbě konzistentních politik přispívajících k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem agentura úzce spolupracuje s institucemi EU, například s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Spolupracuje také s poradními orgány EU, včetně Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru, jakož i s dalšími agenturami Evropské unie.

Spolupráce s institucemi EU

Evropská komise

Spolupráce EEA s Evropskou komisí je nezbytná v určitých fázích cyklu tvorby politik. K této součinnosti přispívá přechod na víceleté pracovní programy v Komisi i EEA, což představuje příležitost k větší soudržnosti strategických programových dokumentů Komise a agentury.

V rámci Evropské komise jsou hlavními partnery agentury EEA Generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV)Generální ředitelství pro oblast klimatu (GŘ CLIMA). Tyto tři subjekty úzce spolupracují na znalostní základně pro evropskou politiku v oblasti životního prostředí a klimatu s Generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace (GŘ RTD), Společným výzkumným střediskem (JRC)Eurostatem.

Vzhledem k tomu, že environmentální aspekty jsou ve stále větší míře začleňovány do sektorových politik, EEA spolupracuje i s dalšími generálními ředitelstvími Evropské komise, například s GŘ pro dopravu, GŘ pro energetiku, GŘ pro zemědělství a GŘ pro regionální politiku.

Evropský parlament

EEA poskytuje informační přehledy a pořádá workshopy a neformální zasedání, a tím podporuje Evropský parlament. Na požádání se účastní také slyšení. EEA úzce spolupracuje s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a s řadou dalších z celkem 22 parlamentních výborů, například s Výborem pro dopravu a cestovní ruch, Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku, Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova a Výborem pro regionální rozvoj.

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem EU. Výkonný ředitel EEA je pravidelně zván na neformální zasedání ministrů životního prostředí EU. Kromě toho EEA poskytuje podporu činnostem v oblasti životního prostředí rotujících předsednictví EU, například na požádání vypracovává zprávy nebo pořádá workshopy a semináře.

Poradní orgány EU

EEA spolupracuje na požádání s poradními orgány EU, například s Výborem regionůEvropským hospodářským a sociálním výborem. Tato spolupráce zahrnuje účast na konferencích, poskytování informací zpravodajům a neformální kontakty.

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů