Partners van de Europese Unie

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 20-03-2020
2 min read
Onze informatie helpt beleidsmakers op diverse terreinen om in hun beleids- en besluitvorming rekening te houden met het milieu. Het EMA werkt hiervoor nauw samen met EU-instellingen, namelijk de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ministerraad. Het EMA werkt ook samen met EU-adviesorganen, waaronder het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité.

Samenwerking met EU-instellingen

Europese Commissie

De EMA-interactie met de Europese Commissie moet op de juiste punten binnen de beleidsvormingscyclus worden gerealiseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groeiende trend richting meerjarenwerkprogrammering in de Commissie en het Agentschap. Dit biedt de mogelijkheid de EMA-strategie en het jaarlijkse managementplan (Annual Management Plan - AMP), de Jaarlijkse Beleidsstrategie (APS) en het Werkprogramma (CWP) van de Commissie beter op elkaar af te stemmen.

Het Directoraat-generaal Milieu (DG Milieu) is de belangrijkste tegenspeler van het EMA bij de Europese Commissie, die input levert voor de uitwerking van het jaarlijkse managementplan van het EMA.

Binnen de zogenoemde 'Groep van Vier' zijn het EMA, het DG Milieu, het Instituut voor Milieu en Duurzaamheid van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en Eurostat het eens geworden over een verdeling van taken op het gebied van milieurapportage.

Nu milieuoverwegingen steeds vaker worden geïntegreerd in sectoraal beleid werkt het EMA ook samen met andere Directoraten-generaal van de Europese Commissie, zoals die voor Energie en vervoer, Onderzoek, Landbouw en plattelandsontwikkeling en Regionaal beleid.

Europees Parlement

Thet EMA ondersteunt het Europees Parlement met briefings, workshops en informele bijeenkomsten en neemt op verzoek deel aan hoorzittingen. Bijzondere samenwerking vindt plaats met de commissie Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid en het Comité klimaatverandering.. Het EMA werkt ook samen met veel van de overige 19 comissies, zoals voor Transport en toerisme, Landbouw en plattelandsontwikkeling en Regionale ontwikkeling.

Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de Europese Unie. De uitvoerend directeur van het EMA wordt regelmatig uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de informele bijeenkomsten van de milieuministers. Het EMA ondersteunt bovendien de milieuactiviteiten van de wisselende EU-voorzitters, bijvoorbeeld door het voorbereiden van rapporten of het op verzoek organiseren van workshops en seminars.

EU-adviesorganen

Het EMA werkt samen met EU-adviesorganen, waaronder het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, telkens op hun verzoek. Dit omvat deelname aan conferenties, het leveren van input voor hun woordvoerders en informele contacten.

Geographic coverage

Documentacties