Euroopa Liidu partnerid

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2020-03-20
1 min read
Meie teabe eesmärk on aidata eri valdkondade poliitikakujundajatel kujundada ja vastu võtta keskkonnasäästlikke ning järjekindlaid poliitikaid ja otsuseid. Selleks teeb EEA tihedat koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega, st Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. EEA teeb koostööd ka Euroopa Liidu nõuandeasutustega – Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega – ning muude Euroopa asutustega.

Koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega

Euroopa Komisjon

EEA koostöö Euroopa Komisjoniga on eriti oluline poliitika väljatöötamise teatud etappidel. See võib toimuda tänu senisest suuremale suundumusele, et komisjonis ja EEA kavandavad oma tegevuse mitmeks aastaks ette. Nii on rohkem võimalusi paremini ühitada EEA strateegia ja aasta haldusplaan ning komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia ja komisjoni tööprogramm.

Keskkonna peadirektoraat (DG ENV) on EEA peamine koostööpartner Euroopa Komisjonis ja aitab kaasa välja töötada EEA aasta haldusplaani.

Neli asutust – EEA, keskkonna peadirektoraat, Teadusuuringute Ühiskeskuse Keskkonna ja Säästva Arengu Instituut ja Eurostat – leppisid kokku keskkonnaaruandluse tööjaotuse.

Et keskkonda puudutavaid kaalutlusi kaasatakse üha enam valdkondade poliitikasse, teeb EEA koostööd ka teiste Euroopa Komisjoni peadirektoraatidega, nagu transpordi ja energia peadirektoraadi, teadusuuringute peadirektoraadi, põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi ning regionaalpoliitika peadirektoraadiga.

Euroopa Parlament

EEA toetab Euroopa Parlamenti teabetundide, seminaridega ja mitteametlike kohtumistega ning osaleb vajaduse korral aruteludes. Erilist koostööd tehakse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoniga ning kliimamuutuste ajutise komisjoniga. Samuti teeb EEA koostööd veel paljude teistega 19 komisjonihulgast, näiteks transpordi- ja turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning piirkondliku arengu komisjoniga.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu peamine otsuseid vastu võttev organ. EEA tegevdirektor osaleb korrapäraselt keskkonnaministrite mitteametlikel koosolekutel. Lisaks sellele toetab EEA Euroopa Liidu roteeruvate eesistujariikide keskkonnategevust, näiteks soovi korral valmistades ette aruandeid ja korraldades seminare.

Euroopa Liidu nõuandeasutused

EEA teeb koostööd Euroopa Liidu nõuandeasutustega – Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega–, kui nimetatud asutused seda küsivad. See tähendab osalemist konverentsidel, nõuandeasutuste raportööride abistamist ja mitteametlikke kontakte.

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega