järgmine
eelmine
punktid

Euroopa Liidu partnerid

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2023-03-15
1 min read
EEA teabe ja teadmiste eesmärk on aidata eri valdkondade poliitikakujundajatel teha otsuseid, mis toetavad keskkonnahoidlike ja järjepidevate poliitikate väljatöötamist. Selle saavutamiseks teeme tihedat koostööd ELi institutsioonidega, näiteks Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga. Teeme koostööd ka ELi nõuandvate organitega, sealhulgas Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, samuti teiste Euroopa Liidu asutustega.

Koostöö ELi institutsioonidega

Euroopa Komisjon

EEA suhtlemine Euroopa Komisjoniga peab toimuma poliitikakujundamise tsükli asjakohastes etappides. Sellele aitab kaasa üleminek mitmeaastasele tööprogrammile komisjonis ja ametis. See samm annab võimaluse suuremaks sidususeks komisjoni ja Euroopa Keskkonnaameti strateegiliste programmdokumentide vahel.

Euroopa Keskkonnaameti peamised partnerid Euroopa Komisjonis on keskkonna peadirektoraat (DG ENV) ja kliimameetmete peadirektoraat (DG CLIMA). Need kolm organisatsiooni teevad seoses Euroopa keskkonna- ja kliimapoliitika teadmusbaasiga tihedat koostööd ka teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi (DG RTD), Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ja Eurostatiga.

Et keskkonnakaalutlused muutuvad valdkondliku poliitika osaks, teeb EEA koostööd ka teiste Euroopa Komisjoni peadirektoraatidega, näiteks transpordi, energeetika, põllumajanduse ja regionaalpoliitika peadirektoraadiga.

Euroopa Parlament

EEA korraldab infotunde ning õpikodasid ja mitteametlikke kohtumisi, et toetada Euroopa Parlamenti. Samuti osaleme taotluse korral kuulamistel. EEA teeb tihedat koostööd keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoniga, samuti mitme muuga ülejäänud 22 komiteest, näiteks transpordi ja turismi komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning regionaalarengu komisjoniga.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu peamine otsuseid tegev organ. EEA tegevdirektor kutsutakse korrapäraselt osalema ELi keskkonnaministrite mitteametlikel kohtumistel. Lisaks toetab EEA rotatsiooni korras vahetuvate ELi eesistujariikide keskkonnategevust, näiteks koostades aruandeid või korraldades taotluse korral õpikodasid ja seminare.

ELi nõuandeorganid

EEA teeb taotluse korral koostööd ELi nõuandeorganitega, näiteks Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega. See hõlmab konverentsidel osalemist, raportööride teavitamist ja mitteametlikke kontakte.

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega