Partnerzy Unii Europejskiej

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2020-03-20
1 min read
Dostarczane przez nas informacje mają wspomagać decydentów politycznych z różnych dziedzin w opracowywaniu właściwej polityki z punktu widzenia ekologii i podejmowaniu odpowiednich decyzji. W tym celu Europejska Agencja Środowiska ściśle współpracuje z instytucjami UE, tj. Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów. Agencja współpracuje także z organami doradczymi UE, tj. Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz pozostałymi agencjami europejskimi.

Współpraca z instytucjami UE

Komisja Europejska

Na odpowiednich etapach cyklu tworzenia polityki konieczne jest współdziałanie Agencji z Komisją Europejską. Ułatwia ją silniejsza tendencja w kierunku opracowywania wieloletnich programów prac w Komisji i Agencji. Dzięki temu istnieje większa możliwość dopasowania strategii Agencji i jej rocznego planu zarządzania do rocznej strategii politycznej Komisji i jej programu prac.

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV) jest głównym partnerem w Komisji Europejskiej, dostarczającym danych do opracowania rocznego planu zarządzania Agencji.

W ramach tzw. „grupy czterech”, do której należy Agencja, DG ds. Środowiska, Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju WCB oraz Eurostat uzgodniono podział zadań w zakresie składania raportów dotyczących ochrony środowiska.

Jako że kwestie środowiskowe zajmują coraz więcej miejsca w polityce sektorowej, Agencja współpracuje również z pozostałymi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej, m.in. z DG ds. Transportu i Energii, Badań Naukowych, Rolnictwa i Polityki Regionalnej.

Parlament Europejski

Europejska Agencja Środowiska wspomaga Parlament Europejski podczas przeglądów, warsztatów, nieformalnych spotkań i, na żądanie, uczestniczy w posiedzeniach. Szczególny charakter ma współpraca Agencji z komisją ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz tymczasową komisją ds. zmian klimatycznych. Agencja podejmuje współpracę także z wieloma z pozostałych 19 komisji, m.in. komisją ds. transportu i turystyki, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich i komisją ds. rozwoju regionalnego.

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej  jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Środowiska systematycznie uczestniczy w nieformalnych posiedzeniach ministrów środowiska. Ponadto Agencja wspiera działalność w zakresie ochrony środowiska prezydencji rotacyjnych UE, np. poprzez przygotowywanie raportów lub organizowanie, na żądanie, warsztatów i seminariów.

Organy doradcze UE

Na wniosek, Europejska Agencja Środowiska współpracuje z organami doradczymi UE, tj. z Komitetem Regionów oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Zwykle dotyczy to udziału w konferencjach, dostarczenia danych dla sprawozdawców i kontaktów nieformalnych.

Geographic coverage

Akcje Dokumentu