następne
poprzednie
pozycje

Partnerzy Unii Europejskiej

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-15
1 min read
Opracowane przez EEA informacje i wiedza mają pomóc decydentom w różnych obszarach podejmować decyzje przyczyniające się do tworzenia bezpiecznych dla środowiska i spójnych polityk. Chcąc to osiągnąć, ściśle współpracujemy z instytucjami UE, np. Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. Współpracujemy również z organami doradczymi UE, w tym z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, a także z innymi agencjami Unii Europejskiej.

Współpraca z instytucjami UE

Komisja Europejska

Interakcje EEA z Komisją Europejską muszą się odbywać we właściwym momencie cyklu kształtowania polityki. Zmiana w kierunku wieloletniego programowania pracy zarówno w Komisji, jak i w EEA ułatwia ten proces. Działanie takie umożliwia zwiększenie spójności między strategicznymi dokumentami programowymi Komisji i EEA.

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV) oraz Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) są głównymi partnerami EEA w Komisji Europejskiej. Te trzy organizacje ściśle współpracują również z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD), ze Wspólnym Centrum Badawczym (JRC) oraz z Eurostatem nad zasobem wiedzy dla europejskiej polityki w zakresie środowiska i klimatu.

Ze względu na coraz częstsze włączanie aspektów środowiskowych do polityk sektorowych EEA współpracuje ponadto z innymi Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej, takimi jak do spraw Transportu, Energii, Rolnictwa czy Polityki Regionalnej.

Parlament Europejski

EEA sporządza briefingi, a także organizuje warsztaty i nieformalne spotkania w celu wsparcia Parlamentu Europejskiego. Na wniosek uczestniczymy również w wysłuchaniach. Istnieje ścisła współpraca między EEA a Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; ponadto pracujemy z wieloma innymi spośród 22 Komisji, jak np. Komisją Transportu i Turystyki, Komisją Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisją Rozwoju Regionalnego.

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej. Dyrektor wykonawczy EEA regularnie otrzymuje zaproszenia do uczestnictwa w nieformalnych posiedzeniach unijnych ministrów środowiska. Co więcej EEA wspiera działania dotyczące środowiska prowadzone w ramach rotacji prezydencji UE, poprzez np. sporządzanie sprawozdań lub na wniosek organizowanie warsztatów i seminariów.

Organy doradcze UE

EEA współpracuje z organami doradczymi UE, takimi jak Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, na wniosek. Obejmuje to udział w konferencjach, przekazywanie informacji sprawozdawcom oraz utrzymywanie nieformalnych kontaktów.

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu