następne
poprzednie
pozycje

Aby przedstawić w zarysie nasze plany na następne pięć lat, stworzyliśmy wieloletni program prac. Ukształtowano go w oparciu o obecne i przyszłe potrzeby informacyjne, kładąc ogólny nacisk na znacznie szersze wykorzystywanie gromadzonych informacji o środowisku. Wieloletni program uzupełniają i konkretyzują roczne programy prac i ramy komunikacji. W naszych raportach rocznych opisujemy prace wykonane w poszczególnych latach.

EEA governanceZarząd

W skład zarządu Agencji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego kraju członkowskiego, dwóch przedstawicieli Komisji oraz dwóch reprezentantów środowiska naukowego, wyznaczonych przez Parlament Europejski. Do zadań zarządu należy przyjmowanie wieloletniego programu prac, rocznych programów prac i rocznych raportów, mianowanie dyrektora wykonawczego i wyznaczanie członków komitetu naukowego. 

Biuro

W skład biura wchodzi przewodniczący, nie więcej niż pięciu wiceprzewodniczących, jeden przedstawiciel Komisji i jeden z członków wyznaczonych przez Parlament Europejski. Biuro jest uprawnione do podejmowania decyzji wykonawczych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania Agencji w czasie między posiedzeniami zarządu.

Dyrektor wykonawczy

Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem za wdrażanie programów i codzienne funkcjonowanie Agencji.

Dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Środowiska jest Hans Bruyninckx, który pełni tę funkcję od 1 czerwca 2013 r. Dr Hans Bruyninckx urodził się w Schoten (Belgia) w 1964 r. Jest absolwentem studiów licencjackich i magisterskich w dziedzinie nauk politycznych ze specjalizacją stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Antwerpii i Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Ukończył także dodatkowy program w zakresie nauk o rozwoju na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

Więcej informacji

Zespół kierowniczy wyższego szczebla

W skład zespołu wchodzi dyrektor wykonawczy, starszy doradca i kierownicy programów, którzy spotykają się regularnie w celu zarządzania bieżącymi pracami EEA.

Więcej informacji

Komitet naukowy

Komitet naukowy doradza zarządowi i dyrektorowi wykonawczemu. Realizuje trzy główne zadania:

  • wydawanie opinii na temat wieloletnich i rocznych programów prac Agencji;
  • przekazywanie dyrektorowi wykonawczemu opinii do celów rekrutacji personelu naukowego Agencji;
  • udzielanie porad i/lub wydawanie opinii w kwestiach naukowych dotyczących działalności Agencji, przedkładanych przez zarząd lub dyrektora wykonawczego.

Więcej informacji

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu