Riadenie

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 19. 09. 2018
Agentúru EEA riadi predstavenstvo a výbor a ako poradenský orgán funguje vedecký výbor. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku agentúry EEA.

Naše plány na nasledujúcich päť rokov sme zhrnuli vo viacročnom pracovnom programe. Vychádza zo súčasných a budúcich informačných potrieb, pričom dôraz kladie na širšie využívanie zhromažďovaných environmentálnych informácií. Dopĺňa a konkretizuje sa ročnými pracovnými programamikomunikačným rámcom. Vo výročnej správe je opísaná vykonaná práca za príslušný rok.

EEA governancePredstavenstvo

Predstavenstvo agentúry EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom. K jeho úlohám patrí prijímanie viacročného pracovného programu, ročných pracovných programov a výročných správ, vymenúvanie výkonného riaditeľa a vymenúvanie členov vedeckého výboru. 

 

Výbor

Výbor sa skladá z predsedu, maximálne piatich podpredsedov, jedného zástupcu Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom. Výbor je oprávnený prijímať výkonné rozhodnutia potrebné na účinnú prevádzku agentúry v období medzi schôdzami predstavenstva.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a každodennú prevádzku agentúry EEA.

Výkonným riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry je od 1. júna 2013 Hans Bruyninckx. Narodil sa v roku 1964 v Belgicku, v meste Schoten. Dr. Bruyninckx získal bakalársky a magisterský diplom v odbore politických vied so zameraním na medzinárodné vzťahy na Antverpskej univerzite a Katolíckej univerzite v Leuvene. Na Katolíckej univerzite v Leuvene absolvoval aj ďalší program v odbore rozvojových štúdií.

Ďalšie informácie

Tím vyššieho manažmentu

Tím vyššieho manažmentu sa pravidelne stretáva a riadi každodenné činnosti agentúry EEA. Tvoria ho výkonný riaditeľ, vyšší poradca a vedúci programov.

Všetci zamestnanci agentúry EEA musia vo vzťahu k verejnosti dodržiavať Kódex dobrého úradného postupu spolu s politikou riadenia a prevencie konfliktov záujmov a stratégiou boja proti podvodom.

Ďalšie informácie

Vedecký výbor

Vedecký výbor radí predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi.  Má tri hlavné úlohy:

  • vypracúvať stanoviská k viacročným a ročným pracovným programom agentúry EEA,
  • poskytovať výkonnému riaditeľovi stanoviská na účely náboru vedeckých pracovníkov agentúry,
  • poskytovať poradenstvo a stanoviská o všetkých vedeckých záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry, ktoré mu môže predložiť predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ.

Ďalšie informácie

Súvisiaci obsah

Súvisiace publikácie

Pozri tiež

Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100