ďalej
späť
body

Naše plány na nasledujúcich päť rokov sme zhrnuli vo viacročnom pracovnom programe. Vychádza zo súčasných a budúcich informačných potrieb, pričom dôraz kladie na širšie využívanie zhromažďovaných environmentálnych informácií. Dopĺňa a konkretizuje sa ročnými pracovnými programami a komunikačným rámcom. Vo výročnej správe je opísaná vykonaná práca za príslušný rok.

EEA governancePredstavenstvo

Predstavenstvo agentúry EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom. K jeho úlohám patrí prijímanie viacročného pracovného programu, ročných pracovných programov a výročných správ, vymenúvanie výkonného riaditeľa a vymenúvanie členov vedeckého výboru. 

 

Výbor

Výbor sa skladá z predsedu, maximálne piatich podpredsedov, jedného zástupcu Komisie a jedného člena vymenovaného Európskym parlamentom. Výbor je oprávnený prijímať výkonné rozhodnutia potrebné na účinnú prevádzku agentúry v období medzi schôdzami predstavenstva.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a každodennú prevádzku agentúry EEA.

Výkonným riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry je od 1. júna 2013 Hans Bruyninckx. Narodil sa v roku 1964 v Belgicku, v meste Schoten. Dr. Bruyninckx získal bakalársky a magisterský diplom v odbore politických vied so zameraním na medzinárodné vzťahy na Antverpskej univerzite a Katolíckej univerzite v Leuvene. Na Katolíckej univerzite v Leuvene absolvoval aj ďalší program v odbore rozvojových štúdií.

Ďalšie informácie

Tím vyššieho manažmentu

Tím vyššieho manažmentu sa pravidelne stretáva a riadi každodenné činnosti agentúry EEA. Tvoria ho výkonný riaditeľ, vyšší poradca a vedúci programov.

Všetci zamestnanci agentúry EEA musia vo vzťahu k verejnosti dodržiavať Kódex dobrého úradného postupu spolu s politikou riadenia a prevencie konfliktov záujmov a stratégiou boja proti podvodom.

Ďalšie informácie

Vedecký výbor

Vedecký výbor radí predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi.  Má tri hlavné úlohy:

  • vypracúvať stanoviská k viacročným a ročným pracovným programom agentúry EEA,
  • poskytovať výkonnému riaditeľovi stanoviská na účely náboru vedeckých pracovníkov agentúry,
  • poskytovať poradenstvo a stanoviská o všetkých vedeckých záležitostiach týkajúcich sa činnosti agentúry, ktoré mu môže predložiť predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ.

Ďalšie informácie

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu