ďalej
späť
body

Kto sme

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
2 min read
Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Našou úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavujeme hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť.

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra EEA, prijala Európska únia v roku 1990. Účinnosť nadobudlo v roku 1993, ihneď po prijatí rozhodnutia umiestniť sídlo agentúry EEA do Kodane. Skutočná práca agentúry začala v roku 1994. Nariadením sa rovnako zriaďovala aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet).

Mandátom agentúry EEA je:

  • Pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych kritérií do hospodárskych politík a trendoch smerom k trvalej udržateľnosti.
  • Koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet).

Agentúra EEA má v súčasnosti 32 členských krajín a ďalších šesť krajín s ňou spolupracuje. Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jednotlivých krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia. Tie sú zodpovedné za koordináciu vnútroštátnych sietí s mnohými inštitúciami (celkovo približne 350).

Hlavných klientov tvoria inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Rada – a naše členské krajiny. Okrem tejto ústrednej skupiny európskych politických subjektov pracujeme aj pre ďalšie inštitúcie EÚ, ako napríklad Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.


K dôležitým subjektom, ktoré používajú naše informácie, patria aj obchodné subjekty, akademická obec a mimovládne organizácie. Pokúšame sa dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby poskytovaným informáciám rozumeli a prijali ich.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu