ďalej
späť
body

nariadení, ktorým sa zriaďuje agentúra EEAEionet, sa počíta aj s aktívnou medzinárodnou spoluprácou v kľúčových oblastiach práce EEA. K úlohám agentúry patrí podpora integrácie európskych environmentálnych informácií do medzinárodných environmentálnych monitorovacích programov, spolupráca s regionálnymi a medzinárodnými orgánmi a programami, ako napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP), a spolupráca s inštitúciami v krajinách mimo EÚ.

Medzinárodné záväzky agentúry EEA možno rozdeliť do štyroch skupín:

  1. Medzinárodná spolupráca a Eionet
  2. Regionálne vzťahy v rámci európskeho susedstva
  3. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami, orgánmi OSN a globálnymi dohovormi
  4. Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

1.   Medzinárodná spolupráca a Eionet

Hoci je sieť Eionet zameraná na členské štáty EEA, samotné nariadenie o agentúre zachádza ustanovením o spolupráci ďalej „...s tými inštitúciami v krajinách, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ktoré môžu poskytovať údaje, informácie a expertízy…“ Toto ustanovenie umožňuje krajinám mimo EÚ účasť na aktivitách siete Eionet a potom aj členstvo v agentúre EEA.

Sieť Eionet zahŕňa výhradne len členské štáty EEA. V praxi však aktivity siete Eionet pokrývajú aj dobre zavedenú spoluprácu s krajinami západného Balkánu (spolupracujúce krajiny agentúry EEA).

2.   Regionálne vzťahy v susedstve EÚ

EEA má dlhú tradíciu spolupráce v tematických, ako aj v prierezových oblastiach, a to aj mimo krajín siete Eionet. Spolupracuje hlavne s rôznymi regionálnymi procesmi a orgánmi, ktoré pokrývajú geografické oblasti s úzkymi alebo cezhraničnými geografickými alebo geopolitickými vzťahmi s EÚ, ako aj oblasti s dobre definovanými politikami EÚ.

EEA sa vo svojej práci financovanej zo zdrojov na jej činnosť v regionálnom európskom kontexte sústreďuje na prispievanie k environmentálnym informáciám a hodnoteniam na základe jednotlivých dohovorov a iných procesov. V závislosti od potrieb sú príspevky agentúry rôzne, počnúc poskytovaním údajov a informácií až po informačné vstupy v súvislosti s posudzovaním a zamerané sú aj na podporu nadväzovania kontaktov a budovania informačných partnerstiev.

období rokov 2010 – 2015 EEA získala dodatočné finančné prostriedky EÚ na podporu zavádzania zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v krajinách európskeho susedstva, ku ktorým patria:

  • východné partnerské krajiny: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina,
  • partnerské krajiny južného Stredozemia: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Tunisko.

Spolupráca pokračovala s ďalšou podporou v rámci dvoch nových projektov, ktoré sa začali 1. februára 2016. Tieto projekty sú zamerané na partnerov európskeho susedstva vo východných a južných regiónoch v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI), ktorý je financovaný Európskou komisiou (GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení). Sú to tieto projekty:

  • Zavádzanie zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v krajinách Východného partnerstva (ENI SEIS II projekt Východ)
  • Zavádzanie zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v južnom regióne Európskej susedskej politiky (ESP) (podporný mechanizmus SEIS) realizované v spolupráci s akčným plánom pre Stredozemie (MAP) v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP/MAP).

Osobitné aktivity vychádzajú z výsledkov dosiahnutých v rámci predchádzajúcich projektových aktivít a sú zamerané na posilnenie pravidelného poskytovania environmentálnych ukazovateľov a hodnotení ako príspevku k tvorbe politiky založenej na poznatkoch a dobrej správe v oblasti životného prostredia. Aj keď hlavným cieľom je dôraz na regionálny charakter a súdržnosť, aktivity budú zamerané aj na poskytovanie podpory a technickej pomoci v jednotlivých krajinách v identifikovaných národných prioritných oblastiach.

EEA spolupracuje aj s Arktickou radou a jej pracovnými skupinami. Agentúra má tri ciele: 1) posudzovať záležitosti týkajúce sa európskej Arktídy s vedomím, že Arktída je súčasťou EÚ a že päť z ôsmich členských štátov Arktickej rady patrí tiež k členským štátom EEA; 2) pomáhať EÚ a arktickým štátom EEA prispievať k procesom hodnotenia Arktídy a 3) ovplyvňovať cirkumpolárne arktické procesy podporovaním prístupov agentúry EEA/Eionet a zásad SEIS aj v procese v rámci Sietí pre udržateľné pozorovanie Arktídy (SAON).

3.   Vzťahy s medzinárodnými organizáciami

EEA má dlhodobú tradíciu spolupráce s medzinárodnými organizáciami a orgánmi OSN, najmä s tými, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a súvisiacimi aspektmi, ako napríklad Program OSN pre životné prostredie na globálnej úrovni a Hospodárska komisia OSN pre Európu na celoeurópskej úrovni. Tieto vzťahy zahŕňajú spoluprácu v tematických (napr. zmena klímy a biodiverzita) a aj v prierezových oblastiach. V tematickom kontexte EEA poskytuje údaje a odborné poznatky na podporu EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA v rámci ich účasti na medzinárodných dohovoroch a na nových platformách pre globálne hodnotenie zriadených OSN. Agentúra sa vo svojej prierezovej práci zameriava na výmenu poznatkov a presadzovanie zásad SEIS s cieľom podporiť posilnenie prepojenia medzi znalosťami a politikou.

V rámci tematických aj prierezových aktivít agentúra vystupuje ako priamy partner týchto organizácií, poskytuje odborné poznatky k prebiehajúcim procesom a krajinám EÚ a členským a spolupracujúcim krajinám EEA poskytuje tiež podporu pri plnení ich oznamovacích povinností, poskytuje hodnotenia a pripravuje alebo spolupracuje pri príprave stanovísk EÚ. Práce zamerané na podporu krajín EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA sa vykonávajú v súvislosti s dôležitými politickými procesmi. Jedným z takýchto príkladov je Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), v ktorom EEA zohráva aktívnu úlohu pri podporovaní merania, vykazovania a overovania (MRV) emisií skleníkových plynov.

Po prijatí programu udržateľného rozvoja do roku 2030 (vrátane jeho cieľov) sa rámec pre sledovanie a skúmanie programu do roku 2030 bude musieť skonkretizovať na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Osobitnú úlohu bude musieť agentúra zohrávať na regionálnej úrovni prispievaním k monitorovaniu a hodnoteniu práce. Táto práca sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ.

Prebiehajú aj aktivity v súvislosti s účasťou na Globálnom systéme systémov pozorovania Zeme Skupiny pre pozorovanie Zeme a na iniciatíve OSN týkajúcej sa globálnej správy geopriestorových informácií.

4.   Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

Agentúra poskytuje svoje odborné poznatky, znalosti a prístupy rôznym národným a regionálnym orgánom mimo Európy. Takmer 20 rokov prebieha pravidelný dialóg s Agentúrou Spojených štátov amerických na ochranu životného prostredia, zatiaľ čo výmena informácií s krajinami strednej Ázie sa uskutočňuje viac než 15 rokov. Okrem toho agentúra udržiava kontakty a uskutočňuje výmeny informácií s inštitúciami a orgánmi napríklad v Austrálii, Kanade, Číne, Indii a Južnej Kórei, ako aj na regionálnej úrovni s orgánmi v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu