Medzinárodná spolupráca

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 13. 02. 2018
Väčšina environmentálnych problémov má cezhraničný charakter a mnohé z nich sú globálne. Účinne sa dajú riešiť len prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

nariadení, ktorým sa zriaďuje agentúra EEAEionet, sa počíta aj s aktívnou medzinárodnou spoluprácou v kľúčových oblastiach práce EEA. K úlohám agentúry patrí podpora integrácie európskych environmentálnych informácií do medzinárodných environmentálnych monitorovacích programov, spolupráca s regionálnymi a medzinárodnými orgánmi a programami, ako napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP), a spolupráca s inštitúciami v krajinách mimo EÚ.

Medzinárodné záväzky agentúry EEA možno rozdeliť do štyroch skupín:

  1. Medzinárodná spolupráca a Eionet
  2. Regionálne vzťahy v rámci európskeho susedstva
  3. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami, orgánmi OSN a globálnymi dohovormi
  4. Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

1.   Medzinárodná spolupráca a Eionet

Hoci je sieť Eionet zameraná na členské štáty EEA, samotné nariadenie o agentúre zachádza ustanovením o spolupráci ďalej „...s tými inštitúciami v krajinách, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ktoré môžu poskytovať údaje, informácie a expertízy…“ Toto ustanovenie umožňuje krajinám mimo EÚ účasť na aktivitách siete Eionet a potom aj členstvo v agentúre EEA.

Sieť Eionet zahŕňa výhradne len členské štáty EEA. V praxi však aktivity siete Eionet pokrývajú aj dobre zavedenú spoluprácu s krajinami západného Balkánu (spolupracujúce krajiny agentúry EEA).

2.   Regionálne vzťahy v susedstve EÚ

EEA má dlhú tradíciu spolupráce v tematických, ako aj v prierezových oblastiach, a to aj mimo krajín siete Eionet. Spolupracuje hlavne s rôznymi regionálnymi procesmi a orgánmi, ktoré pokrývajú geografické oblasti s úzkymi alebo cezhraničnými geografickými alebo geopolitickými vzťahmi s EÚ, ako aj oblasti s dobre definovanými politikami EÚ.

EEA sa vo svojej práci financovanej zo zdrojov na jej činnosť v regionálnom európskom kontexte sústreďuje na prispievanie k environmentálnym informáciám a hodnoteniam na základe jednotlivých dohovorov a iných procesov. V závislosti od potrieb sú príspevky agentúry rôzne, počnúc poskytovaním údajov a informácií až po informačné vstupy v súvislosti s posudzovaním a zamerané sú aj na podporu nadväzovania kontaktov a budovania informačných partnerstiev.

období rokov 2010 – 2015 EEA získala dodatočné finančné prostriedky EÚ na podporu zavádzania zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v krajinách európskeho susedstva, ku ktorým patria:

  • východné partnerské krajiny: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina,
  • partnerské krajiny južného Stredozemia: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Tunisko.

Spolupráca pokračovala s ďalšou podporou v rámci dvoch nových projektov, ktoré sa začali 1. februára 2016. Tieto projekty sú zamerané na partnerov európskeho susedstva vo východných a južných regiónoch v rámci nástroja európskeho susedstva (ENI), ktorý je financovaný Európskou komisiou (GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení). Sú to tieto projekty:

  • Zavádzanie zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v krajinách Východného partnerstva (ENI SEIS II projekt Východ)
  • Zavádzanie zásad a osvedčených postupov v rámci spoločného systému environmentálnych informácií (SEIS) v južnom regióne Európskej susedskej politiky (ESP) (podporný mechanizmus SEIS) realizované v spolupráci s akčným plánom pre Stredozemie (MAP) v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP/MAP).

Osobitné aktivity vychádzajú z výsledkov dosiahnutých v rámci predchádzajúcich projektových aktivít a sú zamerané na posilnenie pravidelného poskytovania environmentálnych ukazovateľov a hodnotení ako príspevku k tvorbe politiky založenej na poznatkoch a dobrej správe v oblasti životného prostredia. Aj keď hlavným cieľom je dôraz na regionálny charakter a súdržnosť, aktivity budú zamerané aj na poskytovanie podpory a technickej pomoci v jednotlivých krajinách v identifikovaných národných prioritných oblastiach.

EEA spolupracuje aj s Arktickou radou a jej pracovnými skupinami. Agentúra má tri ciele: 1) posudzovať záležitosti týkajúce sa európskej Arktídy s vedomím, že Arktída je súčasťou EÚ a že päť z ôsmich členských štátov Arktickej rady patrí tiež k členským štátom EEA; 2) pomáhať EÚ a arktickým štátom EEA prispievať k procesom hodnotenia Arktídy a 3) ovplyvňovať cirkumpolárne arktické procesy podporovaním prístupov agentúry EEA/Eionet a zásad SEIS aj v procese v rámci Sietí pre udržateľné pozorovanie Arktídy (SAON).

3.   Vzťahy s medzinárodnými organizáciami

EEA má dlhodobú tradíciu spolupráce s medzinárodnými organizáciami a orgánmi OSN, najmä s tými, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a súvisiacimi aspektmi, ako napríklad Program OSN pre životné prostredie na globálnej úrovni a Hospodárska komisia OSN pre Európu na celoeurópskej úrovni. Tieto vzťahy zahŕňajú spoluprácu v tematických (napr. zmena klímy a biodiverzita) a aj v prierezových oblastiach. V tematickom kontexte EEA poskytuje údaje a odborné poznatky na podporu EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA v rámci ich účasti na medzinárodných dohovoroch a na nových platformách pre globálne hodnotenie zriadených OSN. Agentúra sa vo svojej prierezovej práci zameriava na výmenu poznatkov a presadzovanie zásad SEIS s cieľom podporiť posilnenie prepojenia medzi znalosťami a politikou.

V rámci tematických aj prierezových aktivít agentúra vystupuje ako priamy partner týchto organizácií, poskytuje odborné poznatky k prebiehajúcim procesom a krajinám EÚ a členským a spolupracujúcim krajinám EEA poskytuje tiež podporu pri plnení ich oznamovacích povinností, poskytuje hodnotenia a pripravuje alebo spolupracuje pri príprave stanovísk EÚ. Práce zamerané na podporu krajín EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA sa vykonávajú v súvislosti s dôležitými politickými procesmi. Jedným z takýchto príkladov je Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), v ktorom EEA zohráva aktívnu úlohu pri podporovaní merania, vykazovania a overovania (MRV) emisií skleníkových plynov.

Po prijatí programu udržateľného rozvoja do roku 2030 (vrátane jeho cieľov) sa rámec pre sledovanie a skúmanie programu do roku 2030 bude musieť skonkretizovať na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Osobitnú úlohu bude musieť agentúra zohrávať na regionálnej úrovni prispievaním k monitorovaniu a hodnoteniu práce. Táto práca sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ.

Prebiehajú aj aktivity v súvislosti s účasťou na Globálnom systéme systémov pozorovania Zeme Skupiny pre pozorovanie Zeme a na iniciatíve OSN týkajúcej sa globálnej správy geopriestorových informácií.

4.   Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

Agentúra poskytuje svoje odborné poznatky, znalosti a prístupy rôznym národným a regionálnym orgánom mimo Európy. Takmer 20 rokov prebieha pravidelný dialóg s Agentúrou Spojených štátov amerických na ochranu životného prostredia, zatiaľ čo výmena informácií s krajinami strednej Ázie sa uskutočňuje viac než 15 rokov. Okrem toho agentúra udržiava kontakty a uskutočňuje výmeny informácií s inštitúciami a orgánmi napríklad v Austrálii, Kanade, Číne, Indii a Južnej Kórei, ako aj na regionálnej úrovni s orgánmi v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.

Akcie dokumentu
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100