ďalej
späť
body

Medzinárodná spolupráca

nariadení, ktorým sa zriaďuje agentúra EEAEionet, sa počíta aj s aktívnou medzinárodnou spoluprácou v kľúčových oblastiach práce EEA. K úlohám agentúry patrí podpora integrácie európskych environmentálnych informácií do medzinárodných environmentálnych monitorovacích programov, spolupráca s regionálnymi a medzinárodnými orgánmi a programami, ako napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Program OSN pre životné prostredie (UNEP), a spolupráca s inštitúciami v krajinách mimo EÚ.

Medzinárodné záväzky agentúry EEA možno rozdeliť do štyroch skupín:

  1. Medzinárodná spolupráca a Eionet
  2. Regionálne vzťahy v rámci európskeho susedstva
  3. Vzťahy s medzinárodnými organizáciami, orgánmi OSN a globálnymi dohovormi
  4. Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

1.   Medzinárodná spolupráca a Eionet

Hoci je sieť Eionet zameraná na členské štáty EEA, samotné nariadenie o agentúre zachádza ustanovením o spolupráci ďalej „...s tými inštitúciami v krajinách, ktoré nie sú členmi Spoločenstva, ktoré môžu poskytovať údaje, informácie a expertízy…“ Toto ustanovenie umožňuje krajinám mimo EÚ účasť na aktivitách siete Eionet a potom aj členstvo v agentúre EEA.

Sieť Eionet zahŕňa výhradne len členské štáty EEA. V praxi však aktivity siete Eionet pokrývajú aj dobre zavedenú spoluprácu s krajinami západného Balkánu (spolupracujúce krajiny agentúry EEA).

2.   Regionálne vzťahy v susedstve EÚ

EEA má dlhú tradíciu spolupráce v tematických, ako aj v prierezových oblastiach, a to aj mimo krajín siete Eionet. Spolupracuje hlavne s rôznymi regionálnymi procesmi a orgánmi, ktoré pokrývajú geografické oblasti s úzkymi alebo cezhraničnými geografickými alebo geopolitickými vzťahmi s EÚ, ako aj oblasti s dobre definovanými politikami EÚ.

EEA sa vo svojej práci financovanej zo zdrojov na jej činnosť v regionálnom európskom kontexte sústreďuje na prispievanie k environmentálnym informáciám a hodnoteniam na základe jednotlivých dohovorov a iných procesov. V závislosti od potrieb sú príspevky agentúry rôzne, počnúc poskytovaním údajov a informácií až po informačné vstupy v súvislosti s posudzovaním a zamerané sú aj na podporu nadväzovania kontaktov a budovania informačných partnerstiev.

3.   Vzťahy s medzinárodnými organizáciami

EEA má dlhodobú tradíciu spolupráce s medzinárodnými organizáciami a orgánmi OSN, najmä s tými, ktoré sa zaoberajú životným prostredím a súvisiacimi aspektmi, ako napríklad Program OSN pre životné prostredie na globálnej úrovni a Hospodárska komisia OSN pre Európu na celoeurópskej úrovni. Tieto vzťahy zahŕňajú spoluprácu v tematických (napr. zmena klímy a biodiverzita) a aj v prierezových oblastiach. V tematickom kontexte EEA poskytuje údaje a odborné poznatky na podporu EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA v rámci ich účasti na medzinárodných dohovoroch a na nových platformách pre globálne hodnotenie zriadených OSN. Agentúra sa vo svojej prierezovej práci zameriava na výmenu poznatkov a presadzovanie zásad SEIS s cieľom podporiť posilnenie prepojenia medzi znalosťami a politikou.

V rámci tematických aj prierezových aktivít agentúra vystupuje ako priamy partner týchto organizácií, poskytuje odborné poznatky k prebiehajúcim procesom a krajinám EÚ a členským a spolupracujúcim krajinám EEA poskytuje tiež podporu pri plnení ich oznamovacích povinností, poskytuje hodnotenia a pripravuje alebo spolupracuje pri príprave stanovísk EÚ. Práce zamerané na podporu krajín EÚ a členských a spolupracujúcich krajín EEA sa vykonávajú v súvislosti s dôležitými politickými procesmi. Jedným z takýchto príkladov je Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), v ktorom EEA zohráva aktívnu úlohu pri podporovaní merania, vykazovania a overovania (MRV) emisií skleníkových plynov.

Po prijatí programu udržateľného rozvoja do roku 2030 (vrátane jeho cieľov) sa rámec pre sledovanie a skúmanie programu do roku 2030 bude musieť skonkretizovať na národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Osobitnú úlohu bude musieť agentúra zohrávať na regionálnej úrovni prispievaním k monitorovaniu a hodnoteniu práce. Táto práca sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ.

Prebiehajú aj aktivity v súvislosti s účasťou na Globálnom systéme systémov pozorovania Zeme Skupiny pre pozorovanie Zeme a na iniciatíve OSN týkajúcej sa globálnej správy geopriestorových informácií.

4.   Vzťahy s krajinami a regiónmi mimo Európy

Agentúra poskytuje svoje odborné poznatky, znalosti a prístupy rôznym národným a regionálnym orgánom mimo Európy. Takmer 20 rokov prebieha pravidelný dialóg s Agentúrou Spojených štátov amerických na ochranu životného prostredia, zatiaľ čo výmena informácií s krajinami strednej Ázie sa uskutočňuje viac než 15 rokov. Okrem toho agentúra udržiava kontakty a uskutočňuje výmeny informácií s inštitúciami a orgánmi napríklad v Austrálii, Kanade, Číne, Indii a Južnej Kórei, ako aj na regionálnej úrovni s orgánmi v Afrike, Ázii a Južnej Amerike.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu