næste
forrige
emner

Forordningen om oprettelse af EEA og Eionet foreskriver et aktivt internationalt samarbejde om centrale områder af EEA's arbejde. EEA's opgaver er bl.a. at fremme integreringen af europæiske miljøoplysninger i internationale miljøovervågningsprogrammer, samarbejde med regionale og internationale organer og programmer såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og  FN’s Miljøprogram (UNEP) og samarbejde med institutioner i tredjelande.

EEA's internationale engagementer kan inddeles i fire klynger:

  1. Internationalt samarbejde og Eionet
  2. Regionale forbindelser i EU's nabolande
  3. Forbindelser med internationale organisationer, FN-organer og globale konventioner
  4. Forbindelser med ikke-europæiske lande og regioner

1. Internationalt samarbejde og Eionet

Mens Eionet har fokus på EEA's medlemslande, var selve forordningen om oprettelse af EEA fremadskuende med en bestemmelse om samarbejde med "… de institutioner i lande, der ikke er medlemmer af Fællesskabet, som kan skaffe data, oplysninger og ekspertise …". Denne bestemmelse har gjort det muligt for tredjelande at deltage i Eionets aktiviteter og efterfølgende blive medlemmer af EEA.

Eionet omfatter udelukkende EEA's medlemslande. I praksis omfatter Eionets aktiviteter imidlertid også et veletableret samarbejde med Vestbalkanlandene (EEA's samarbejdslande).

2. Regionale forbindelser i EU's nabolande

EEA har en lang tradition for tematisk og tværgående samarbejde, også ud over Eionet-landene. EEA samarbejder navnlig med forskellige regionale processer og organer, som dækker geografiske områder med snævre eller grænseoverskridende geografiske eller geopolitiske forbindelser til EU, og hvor der er veldefinerede EU-politikker.

Fokus for EEA's kernebaserede arbejde i en regional europæisk sammenhæng er at bidrage til miljøoplysnings- og miljøvurderingsaktiviteter i forbindelse med forskellige konventioner og andre processer. Afhængigt af behovene spænder EEA's bidrag fra udveksling af data og oplysninger til vurderingsrelaterede input samt fremme af netværks- og informationspartnerskaber.

I perioden 2010-2015 modtog EEA supplerende EU-midler til at støtte implementeringen af principper og god praksis vedrørende det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i de europæiske naboskabslande, der omfatter:

  • Østpartnerskabslande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Republikken Moldova, Ukraine
  • Partnerlande i det sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Tunesien.

Samarbejdet fortsatte med yderligere støtte under to nye projekter, der blev iværksat den 1. februar 2016. Disse projekter er målrettet mod partnerne i EU's nabolande i de østlige og sydlige regioner via det europæiske naboskabsinstrument (ENI), der er finansieret af Europa-Kommissionen (GD NEAR). Der er tale om følgende projekter:

  • implementering af principper og praksisser vedrørende det fælles miljøinformationssystem i østpartnerskabslandene (ENI SEIS II East-projektet)
  • implementering af principper og praksisser vedrørende det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i ENP's sydlige region (SEIS-støttemekanismen), implementeret i partnerskab med  FN’s Miljøprogram - Handlingsplan for Middelhavet (UNEP/MAP)

De specifikke aktiviteter bygger på de resultater, der er opnået i forbindelse med de tidligere projektaktiviteter, og har til formål at styrke den regelmæssige udarbejdelse af miljøindikatorer og -vurderinger som et bidrag til en videnbaseret beslutningstagning og god forvaltning på miljøområdet. Med det regionale perspektiv og den regionale samhørighed som et overordnet mål vil aktiviteterne ligeledes være målrettet mod landespecifik støtte og faglig bistand på de opstillede nationale prioritetsområder.

EEA samarbejder også med Arktisk Råd og dets arbejdsgrupper. EEA har i denne forbindelse tre målsætninger: 1) at vurdere spørgsmål vedrørende den europæiske del af Arktis under hensyntagen til, at Arktis er en del af EU, og at fem af de otte medlemmer af Arktisk Råd er medlemmer af EEA; 2) at hjælpe EU og EEA-staterne i Arktis med at bidrage til vurderingsprocesser i Arktis; og 3) at påvirke processerne i det cirkumpolare Arktis ved at fremme EEA-/Eionet-tilgange og SEIS-principper, herunder i processen i forbindelse med SAON (Sustaining Arctic Observing Networks).

3. Forbindelser med internationale organisationer

EEA har en lang tradition for at samarbejde med internationale organisationer og FN-organer, navnlig organisationer og organer, der arbejder inden for miljø og tilknyttede aspekter, såsom  UN Environment  på globalt plan og FN's Økonomiske Kommission for Europa på tværeuropæisk plan. Disse forbindelser omfatter både tematiske områder (f.eks. klimaforandringer og biodiversitet) og tværgående samarbejde.  På det tematiske område tilvejebringer EEA data og ekspertise til at støtte EU og EEA's medlemslande og samarbejdslande i deres deltagelse i internationale konventioner og i nyligt oprettede globale vurderingsplatforme i FN-regi. EEA har i sit tværgående arbejde fokus på at dele viden og fremme SEIS-principperne med henblik på at styrke grænsefladen for videnpolitik.

I forbindelse med både tematiske og tværgående aktiviteter fungerer EEA som en direkte partner for sådanne organer og tilvejebringer ekspertise til igangværende processer, samt bistår EU og EEA's medlemslande og samarbejdslande med at opfylde deres rapporteringsforpligtelser, tilvejebringer vurderinger og bidrager til at udvikle EU-standpunkter. Arbejdet til støtte for EU og EEA's medlemslande og samarbejdslande udføres som led i vigtige politiske processer. Et eksempel herpå er  FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), hvor EEA spiller en aktiv rolle i forbindelse med måling, rapportering og verifikation (MRV) af drivhusgasemissioner.

Efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder målene for bæredygtig udvikling, bør rammen for opfølgning på og gennemgang af 2030-dagsordenen gøres mere konkret på nationalt, regionalt og globalt plan. EEA skal spille en særlig rolle på regionalt plan og bidrage til overvågningen og gennemgangen. Dette arbejde vil blive udført i tæt samarbejde med Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne.

Der er endvidere igangværende samarbejde med det globale system af jordobservationssystemer under Gruppen for Jordobservation og med UN-GGIM (United Nations Global Geospatial Information Management).

4. Forbindelser med ikke-europæiske lande og regioner

EEA deler sin ekspertise og viden og sine tilgange med forskellige ikke-europæiske nationale og regionale organer. Der har været regelmæssig dialog med den amerikanske miljøstyrelse i næsten 20 år, mens der har været informationsudveksling med centralasiatiske lande i de seneste 15 år. Endvidere har EEA kontakter og informationsudvekslinger med institutioner og organer i f.eks. Australien, Canada, Kina, Indien og Sydkorea samt på regionalt plan med afrikanske, asiatiske og sydamerikanske organer.

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger