neste
forrige
elementer

Forordningen om etablering av EØS og Eionet forutser aktivt internasjonalt samarbeid rundt kjerneområdene i EØS-arbeidet. Oppgavene til EØS inkluderer å fremme innlemming av europeisk miljøinformasjon i internasjonale miljøovervåkingsprogrammer, å samarbeide med regionale og internasjonale organer og programmer, slik som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og FNs miljøprogram (UNEP), og å samarbeide med institusjoner i ikke-EU-land.

EØS' internasjonale engasjement kan struktureres i fire klynger:

  1. Internasjonalt samarbeid og Eionet
  2. Regionale forhold i EU-nabolaget
  3. Forhold til internasjonale organisasjoner, FN-organer og globale konvensjoner
  4. Forhold til ikke-europeiske land og regioner

1. Internasjonalt samarbeid og Eionet

Mens Eionet har fokus på EØS-medlemslandene, så selve EØS-forordningen fremover med en bestemmelse om samarbeid med «... de institusjonene i land som ikke er medlemmer av Fellesskapet, som kan levere data, informasjon og kompetanse ...». Denne bestemmelsen har gjort det mulig for ikke-EU-land å delta i Eionet-aktiviteter og deretter bli med i EØS som medlemmer.

Eionet omfatter strengt kun EØS-medlemsland. I praksis dekker Eionet-aktiviteter imidlertid et veletablert samarbeid med landene i Vest-Balkan (EØS-samarbeidende land).

2. Regionale forhold i EU-nabolaget

EØS har lenge samarbeidet tematisk og tverrgående, også utenfor Eionet-landene. Det samarbeides spesielt med ulike regionale prosesser og organer som dekker geografiske områder med nære eller grenseoverskridende geografiske eller geo-politiske forbindelser til EU, og der det finnes en veldefinert EU-politikk.

Fokuset for EØS-kjernefinansiert arbeid i en regional europeisk sammenheng er å bidra til miljøinformasjon og vurderingsaktiviteter under ulike konvensjoner og andre prosesser. Avhengig av behov, varierer EØS-bidrag fra deling av data og informasjon til vurderingsrelaterte bidrag, så vel som å fremme nettverks- og informasjonspartnerskap.

3. Forhold til internasjonale organisasjoner

EØS har en lang tradisjon når det gjelder å samarbeide med internasjonale organisasjoner og FN-organer, spesielt de som omhandler miljø og relaterte aspekter, slik som FNs miljø, på globalt plan og FNs økonomiske kommisjon for Europa på pan-europeisk nivå. Disse forholdene dekker både tematiske områder (f.eks. klimaendringer og biologisk mangfold) og tverrgående samarbeid. I tematisk sammenheng gir EØS data og kompetanse som støtter EU- og EØS-medlems- og samarbeidsland i deres engasjement i internasjonale konvensjoner og i nyetablerte FN-globale vurderingsplattformer. I sitt tverrgående arbeid fokuserer EØS på å dele kunnskap og å fremme SEIS-prinsippene for å bidra til å styrke grensesnittet mellom kunnskap og politikk.

I både tematiske og tverrgående aktiviteter opererer EØS som en direkte partner for slike organer, gir kompetanse til løpende prosesser, samt støtter EU- og EØS-medlems- og samarbeidsland i å oppfylle deres rapporteringsforpliktelser, gi vurderinger og (sam)utvikle EU-stillinger. Arbeid til støtte for EU- og EØS-medlems- og samarbeidsland utføres rundt større politiske prosesser. Et slikt eksempel er FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), der EØS spiller en aktiv rolle i å støtte måling, rapportering og verifisering (MRV) av klimagassutslipp.

Etter vedtaket av 2030 Agenda for bærekraftig utvikling, inkludert de bærekraftige utviklingsmålene, må rammeverket for oppfølging og gjennomgang av 2030-agendaen gjøres mer konkret på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. EØS vil ha en spesiell rolle å spille på regionalt nivå ved å bidra til overvåkings- og gjennomgangsarbeidet. Dette arbeidet vil bli gjennomført i nært samarbeid med EU-kommisjonen og EU-medlemsstatene.

Det er også pågående engasjement med Global Earth Observation System of Systems til Group on Earth Observations og med FNs initiativ om Global Geospatial Information Management.

4. Forhold til ikke-europeiske land og regioner

EØS deler sin kompetanse, kunnskap og tilnærming med diverse ikke-europeiske nasjonale og regionale organer. Det har vært regelmessig dialog med det amerikanske miljøvernbyrået i nesten 20 år, mens det har vært utveksling av informasjon med sentralasiatiske land de siste 15 årene. I tillegg har EØS kontakter og informasjonsutveksling med institusjoner og organer i for eksempel Australia, Canada, India, Kina og Sør-Korea, så vel som på regionalt nivå med afrikanske, asiatiske og sør-amerikanske organer.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger