seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) ja Eionetin perustamisesta annetussa asetuksessa säädetään aktiivisesta kansainvälisestä yhteistyöstä EYK:n toiminnan keskeisillä aloilla. EYK:n tehtäviin kuuluu edistää eurooppalaisten ympäristötietojen sisällyttämistä kansainvälisiin ympäristön seurantaohjelmiin, tehdä yhteistyötä alueellisten ja kansainvälisten elinten ja ohjelmien, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP), kanssa. EYK tekee yhteistyötä myös EU:n ulkopuolisten maiden elinten kanssa.

EYK:n kansainväliset sitoumukset voidaan koota neljään ryhmään:

  1. kansainvälinen yhteistyö ja Eionet
  2. alueelliset suhteet EU:n naapurivaltioissa
  3. suhteet kansainvälisiin järjestöihin, YK:n elimiin ja suhteet osana maailmanlaajuisia sopimuksia
  4. suhteet Euroopan ulkopuolisiin maihin ja alueisiin.

1. Kansainvälinen yhteistyö ja Eionet

Vaikka Eionetin toiminnan painopiste on EYK:n jäsenmaissa, EYK:n perustamisesta annetussa asetuksessa mennään pidemmälle ja säädetään yhteistyöstä myös ”sellaisissa maissa, jotka eivät ole yhteisön jäseniä, toimivien laitosten kanssa, joilta voidaan saada – – tietoja ja asiantuntemusta”. Kyseisen säännöksen ansiosta EU:n ulkopuoliset maat ovat voineet osallistua Eionetin toimintaan ja liittyä sitten EYK:n jäseniksi.

Eionetiin kuuluvat vain EYK:n jäseninä olevat maat. Käytännössä Eionetin toiminta kattaa kuitenkin myös vakiintuneen yhteistyön Länsi-Balkanin alueen maiden (EYK:n yhteistyömaiden) kanssa.

2. Alueelliset suhteet EU:n naapurivaltioissa

EYK on harjoittanut pitkään aihekohtaista ja poikkialaista yhteistyötä myös muiden kuin Eionetiin kuuluvien maiden kanssa. Se tekee yhteistyötä erityisesti erilaisissa alueellisissa hankkeissa ja elimissä. Tähän yhteistyöhön kuuluvat alueet sijaitsevat maantieteellisesti lähellä Euroopan unionia tai aivan sen naapurissa, niillä on geopoliittisia yhteyksiä unioniin tai niillä toimitaan selvästi EU:n toimintalinjoihin nojautuen.

EYK:n rahoittaman alueellisen yhteistyön keskeisenä tavoitteena on edistää ympäristötietojen jakamista, erilaisten kansainvälisten sopimusten puitteissa tehtäviä ympäristöarviointeja ja muita toimia. EYK:n osallistuminen voi tarpeesta riippuen olla tiedonjakamista, osallistumista arviointeihin tai verkostoitumisen ja tietokumppanuuksien edistämistä.

3. Suhteet kansainvälisiin järjestöihin

EYK:lla on pitkäaikaiset perinteet työskentelystä kansainvälisten järjestöjen ja YK:n elinten kanssa – erityisesti ympäristöasioita tai niihin liittyviä kysymyksiä käsittelevien elinten kanssa, joita ovat esimerkiksi maailmanlaajuisesti toimiva YK:n ympäristöohjelma ja Euroopan laajuisesti toimiva YK:n Euroopan talouskomissio. Nämä suhteet käsittävät sekä yksittäisiä aiheita (kuten ilmastonmuutos ja biodiversiteetti) että poikkialaista yhteistyötä. Yksittäisten aiheiden osalta EYK tarjoaa tietoa ja asiantuntemusta EU:n jäsenvaltioiden sekä EYK:n jäsen- ja yhteistyömaiden tukemiseksi näiden osallistuessa kansainvälisiin kokouksiin ja vasta perustettuihin YK:n globaaleihin arviointifoorumeihin. Poikkialaisessa työssä EYK keskittyy tietojen jakamiseen ja SEIS:n periaatteiden edistämiseen tietoon perustuvan politiikan edellytysten tueksi.

EYK toimii sekä aihekohtaisessa että poikkialaisessa toiminnassa tällaisten elinten suorana yhteistyökumppanina, antaa asiantuntija-apua meneillään olevissa hankkeissa ja tukee EU:n jäsenvaltioita sekä EYK:n jäsen- ja yhteistyömaita täyttämään ilmoitusvelvollisuuteensa. Se myös laatii arviointeja ja auttaa EU:n kannanottojen laatimisessa. EU:n jäsenvaltioita sekä EYK:n jäsen- ja yhteistyömaita tuetaan merkittävien poliittisten prosessien yhteydessä. Yksi esimerkki tästä on ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimus (UNFCCC), jonka yhteydessä EYK tukee aktiivisesti kasvihuonekaasupäästöjen mittaamista, raportointia ja todentamista (MRV).

Nyt kun kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty, Agenda 2030:n seuranta ja tarkistaminen on saatava konkretisoitua kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla. EYK:lla tulee olemaan alueellisella tasolla erityinen tehtävä edistää seuranta- ja tarkistustyötä. Se tulee tekemään tätä tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

EYK on mukana myös maapallon tilan seurantaa käsittelevän ryhmän maailmanlaajuisessa maanhavainnointijärjestelmässä (GEOSS) ja YK:n paikkatietoalan UN-GGIM-aloitteessa (Global Geospatial Information Management).

4. Suhteet Euroopan ulkopuolisiin maihin ja alueisiin

EYK jakaa asiantuntemustaan, osaamistaan ja toimintamallejaan useiden Euroopan ulkopuolisten kansallisten ja alueellisten elinten kanssa. Säännöllistä vuoropuhelua on käyty Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston kanssa lähes 20 vuotta, ja Keski-Aasian maiden kanssa on vaihdettu tietoja edellisten 15 vuoden ajan. Lisäksi EYK on luonut suhteet ja vaihtaa tietoja esimerkiksi Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Koreassa sijaitsevien laitosten ja elinten kanssa sekä alueellisella tasolla toimivien afrikkalaisten, aasialaisten ja eteläamerikkalaisten elinten kanssa.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet