neste
forrige
elementer

Hvem er vi

Endre språk
Side Sist endret 15.03.2023
1 min read
Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Vår oppgave er å levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for allmennheten.

Forordningen om opprettelse av EEA ble vedtatt av Den europeiske union i 1990. Den trådte i kraft i slutten av 1993, straks etter at det ble bestemt at byrået skulle få sitt hovedkontor i København. Virksomheten kom i gang for fullt i 1994. Med denne forordningen ble også Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) opprettet.

Miljøbyråets mandat er:

  • å bidra til at EU og våre medlemsland kan treffe informerte avgjørelser med sikte på å forbedre miljøet ved å integrere miljøhensyn i den økonomiske politikken, slik at utviklingen blir bærekraftig
  • å samordne Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)

I dag har EEA 32 medlemsland og seks samarbeidsland. Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et samarbeidsnett mellom EEA og de ulike landene. EEA har ansvaret for å utvikle nettet og samordne aktivitetene som foregår i nettet. For å klare dette har EEA et nært samarbeid med de nasjonale knutepunktene, som typisk er nasjonale organer på miljøområdet eller miljøverndepartementer. De nasjonale knutepunktene har ansvaret for å samordne de nasjonale nettene, som består av mange institusjoner (til sammen om lag 350).

Miljøbyråets største kunder er institusjoner i Den europeiske union —  Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet — samt våre medlemsland. I tillegg til disse, som alle er sentrale aktører i europeisk politikk, betjener vi også andre EU-institusjoner som Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.

Næringslivet, den akademiske verden, frivillige organisasjoner og andre medlemmer av det sivile samfunn er også viktige brukere av informasjon fra Miljøbyrået. Vi søker å oppnå toveis kommunikasjon med våre kunder, slik at vi får god forståelse av deres informasjonsbehov og kan sørge for at informasjonen vi leverer, blir forstått og kan benyttes.

Kontakt oss for mer informasjon.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger