Om EEA

Skift sprog
Webside Sidst ændret 09/01 2020
1 min read
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er et agentur under Den Europæiske Union. Vores opgave er at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet. Vi er en vigtig informationskilde for dem, der er inddraget i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker, og også for offentligheden.

Forordningen om oprettelse af EEA blev vedtaget af Den Europæiske Union i 1990. Den trådte i kraft i slutningen af 1993, umiddelbart efter at der var truffet beslutning om at placere EEA i København. Arbejdet indledtes for alvor i 1994. Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) blev også oprettet ved denne forordning.

EEA har mandat til:

  • At bistå Fællesskabet og medlemslandene med at træffe kvalificerede beslutninger om miljøforbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelsen af målet om bæredygtighed
  • At koordinere Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet)

EEA har nu 33 medlemslande og seks samarbejdslande. Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) er et partnerskabsnet for EEA og disse lande. EEA er ansvarlig for at udvikle nettet og koordinere dets aktiviteter, og arbejder tæt sammen med nationale knudepunkter, typisk nationale miljøstyrelser eller miljøministerier. Disse er ansvarlige for at koordinere nationale netværk med mange institutioner (omkring 350 i alt).

De vigtigste kunder er Den Europæiske Unions institutioner —  Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet - og vores medlemslande. Ud over denne centrale gruppe af europæiske politiske beslutningstagere bistår vi også andre EU-institutioner som Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Erhvervslivet, den akademiske verden, ikke-statslige organisationer og andre dele af civilsamfundet er også vigtige brugere af vores informationer. Vi forsøger at etablere tovejskommunikation med vores kunder for at identificere deres informationsbehov korrekt og sikre os, at de har forstået og kan gøre brug af de oplysninger, vi tilvejebringer.

Relateret indhold

Geographic coverage

Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os