ďalej
späť
body

SEIS (Shared Environmental Information System)

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 15. 03. 2023
SEIS (Shared Environmental Information System) bol založený na zefektívnenie zhromažďovania, výmeny a využívania environmentálnych údajov a informácií v rámci Európy. Cieľom SEIS je vytvorenie integrovaného webového environmentálneho informačného systému pre celú Európsku úniu vďaka zjednodušeniu a modernizácii aktuálnych systémov a postupov.

Čo je SEIS?

História
Oznámenie Európskej komisie (EK) z februára 2008 s názvom Smerom k Spoločnému systému environmentálnych informácií (SEIS) predstavilo riešenie problému týkajúceho sa európskych environmentálnych informácií. SEIS sa odvtedy stal spoločnou iniciatívou EK, EEA a 39 krajín siete Eionet (Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť). Implementácia SEIS je v skutočnosti stredobodom nášho úsilia od roku 2009, ako aj hlavnou témou viacročného pracovného programu na roky 2014 – 2018 a našich každodenných životov.

Ciele
Cieľom je vytvorenie efektívnejšieho systému environmentálnych informácií v Európe. SEIS predstavuje kľúčový podnet rastu našej vedomostnej základne a integruje množstvo informácií zo siete Eionet a ďalších sietí a partnerov, občianskych výskumov, distribuovaných riešení problémov využívajúcich zapojenie verejnosti a nových iniciatív na zhromažďovanie environmentálnych informácií ako Copernicus. Tieto ciele podporuje sieť verejných poskytovateľov informácií, ktorí poskytujú svoje environmentálne údaje a informácie. SEIS pomáha zjednodušovať, presadzovať a modernizovať ich aktuálne systémy a postupy a umožňuje ich prístupnosť na internete. Ide o decentralizovaný, no zároveň integrovaný systém, ktorý zlepšuje kvalitu, dostupnosť, prístup a pochopiteľnosť environmentálnych informácií.

SEIS predstavuje aj zmenu prístupu od jednotlivých krajín a regiónov, ktoré nahlasujú údaje špecifickým medzinárodným organizáciám, k vytvoreniu online systémov so službou, ktorá informácie sprístupňuje viacerým používateľom – tak ľuďom, ako aj strojom. Takáto zmena sa realizuje postupne, čím sa zaistí, že SEIS bude aj naďalej podnetom na sprístupnenie environmentálnych informácií a ich integrácie do znalostnej ekonomiky.

Sedem princípov SEIS
Informácie sa majú:

 1. Spravovať čo najbližšie pri zdroji.
 2. Zhromaždiť raz a sprostredkovať mnohým na rôzne účely.
 3. Bezproblémovo sprístupniť na ľahké vyplnenie povinných hlásení.
 4. Bezproblémovo sprístupniť všetkým používateľom.
 5. Sprístupniť na vykonanie porovnávaní na vhodnej geografickej stupnici.
 6. Zapojenie občanov, plné sprístupnenie širokej verejnosti a na národnej úrovni v príslušnom jazyku alebo jazykoch.
 7. Podporovať cez spoločné, bezplatné a otvorené softvérové štandardy.

 

Kľúčovým spoločným cieľom SEIS je aj poskytovanie prístupu k environmentálnym informáciám a maximalizácia a rozšírenie ich využitia. Informácie sa často vytvárajú na splnenie jedného cieľa, no väčšinou je tu obrovský potenciál aj pre iných používateľov. Použitím princípov SEIS sa to uľahčuje. Napríklad informácie o povodniach sú nevyhnutné na zníženie ich potenciálnych následkov, no zároveň sú nesmierne hodnotné aj pre poistné spoločnosti a kupujúcich nehnuteľnosti na posúdenie ich rizika.

Technologické príležitosti
Samozrejme, SEIS musí využiť a podporiť rozvoj moderných informačných a komunikačných technológií (ICT). ICT vo veľkej miere uľahčujú zdieľanie informácií medzi jednotlivcami, samostatnými skupinami či v rámci celej webovej komunity. Medzi príklady ICT patria snímače, satelity, interaktívne mapové služby, webové služby a mobilné aplikácie.

ICT sú dôležité najmä v rámci poskytovania aktuálnych údajov, na základe ktorých sa môžu vytvárať okamžité rozhodnutia – od národných vlád pri riešení pohotovostných situácií až po občanov pri plánovaní dňa na základe informácií o miestnom počasí alebo dopravných správ.

Znížené náklady
Zníženie administratívnej záťaže verejných orgánov a s tým spojené nižšie náklady vďaka zvýšenej efektivite sú pridanými výhodami SEIS. Napríklad automatizované elektronické systémy začínajú nahrádzať veľkú časť ľudských zdrojov, ktoré sa venujú výmene informácií.

Tri piliere
Funkčný SEIS by sa mal zakladať na troch pilieroch: obsah, infraštruktúra a spolupráca. Po prvé, systém musí identifikovať typ vyžadovaného obsahu (údajov), ako aj potenciálne zdroje. Po druhé, efektívna technická infraštruktúra s prístupom na internet je nevyhnutná na plné využitie najvyspelejších ICT, a to vrátane webových služieb (kde medzi sebou komunikujú stroje bez potreby drahého alebo menej efektívneho ľudského zapojenia). Po tretie, spolupráca a štruktúra riadenia sa vyžaduje na spravovanie ľudských zdrojov, vstupov a vytváranie sietí.

Široké možnosti využitia
Aplikácia týchto siedmich princípov a troch pilierov SEIS je pre každú sieť čoraz dôležitejšia a nevyhnutnejšia, pokiaľ ide o zdieľanie informácií, a to vrátane siete Eionet EEA.

EEA podľa princípov SEIS modernizuje aj svoj vlastný informačný systém. EEA poskytuje prepojené údaje ako súčasť služby sémantických údajov, udržiava zobrazenie interaktívnej a spoločnej mapy a všeobecne podporuje online a aktualizovaný Stav životného prostredia na svojej webovej stránke.

Ďalšie v súčasnosti podstatné iniciatívy spojené so SEIS:

 • Copernicus – implementácia monitorovacích služieb, ktoré poskytujú potenciál údajov pozorovania Zeme.
 • INSPIRE – zlepšenie prístupu k environmentálnym údajom a ich štandardizácia na lepšiu integráciu.
 • ENI – rozšírenie SEIS do susediacich krajín Európy.
 • GEO/GEOSS – vytváranie Globálneho systému pozorovania Zeme
 • UN-GGIM – poskytuje údaje a informácie pre Ciele udržateľného rozvoja OSN.

Viac informácií o SEIS sa nachádza na:

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu