nästa
föregående
poster

Styrning

För att ge en översikt över våra planer för de kommande fem åren har vi upprättat vårt fleråriga arbetsprogram. Det är utformat utifrån de informationsbehov som finns idag och i framtiden, med övergripande tonvikt på en mycket större användning av den miljöinformation som samlas in. Det fleråriga arbetsprogrammet kompletteras av och genomförs genom det årliga arbetsprogrammet och ramen för kommunikation. I våra årsrapporter beskriver vi det arbete som utförts under respektive år.

EEA governanceStyrelse

Miljöbyråns styrelse består av en företrädare för vart och ett av medlemsländerna, två företrädare för kommissionen och två vetenskapsmän utsedda av Europaparlamentet. Bland sina uppgifter antar styrelsen det fleråriga arbetsprogrammet, de årliga arbetsprogrammen och de årliga rapporterna samt tillsätter verkställande direktör och utser ledamöter i den vetenskapliga kommittén. 

 

Presidiet

Presidiet består av ordföranden, upp till fem vice ordföranden, en företrädare för kommissionen och en för medlemmarna utsedd av Europaparlamentet. Presidiet har rätt att fatta verkställande beslut som är nödvändiga för att byrån ska fungera effektivt mellan styrelsemötena.

Verkställande direktör

Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för genomförandet av programmen och för miljöbyråns löpande verksamhet.

Hans Bruyninckx är Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. Han tillträdde tjänsten 1 juni 2013. Han föddes 1964 i Schoten, Belgien. Hans Bruyninckx har examen i statsvetenskap på kandidat- och mastersnivå med specialisering på internationella relationer. Han studerade vid Antwerpens universitet och Katholieke Universiteit Leuven. Han har också avslutat ytterligare ett program i utvecklingsstudier vid Université Catholique de Louvain.

Läs mer

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av den verkställande direktören, chefsrådgivare och programchefer. Gruppen möts regelbundet för att administrera den dagliga verksamheten vid miljöbyrån.

Hela personalstyrkan vid miljöbyrån måste respektera Kodexen för god förvaltningssed i sina kontakter med allmänheten. Kodexen kompletteras med en policy för hantering och förebyggande av intressekonflikter och en strategi mot bedrägerier.

Läs mer

Vetenskapliga kommittén

Vetenskapliga kommittén ger råd till styrelsen och verkställande direktören.  Den har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att avge yttranden om de fleråriga och årliga arbetsprogrammen.
  • Att avge yttranden till verkställande direktören för rekryteringen av byråns vetenskapliga personal.
  • Att ge råd och/eller avge yttranden angående alla vetenskapliga frågor som berör byråns verksamhet och som kan föreläggas kommittén av styrelsen eller den verkställande direktören.

Läs mer

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder