kitas
ankstesnis
punktai

Europos Sąjungos partneriai

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-15
1 min read
Mūsų teikiama informacija skirta padėti įvairių sričių politikos formuotojams priimti aplinkos atžvilgiu saugią ir nuoseklią politiką ir sprendimus. To siekdama EAA artimai bendradarbiauja su ES institucijomis: Europos Komisija, Europos Parlamentu ir Ministrų Taryba. EAA taip pat bendradarbiauja su ES patariamosiomis institucijomis: Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir kitomis Europos agentūromis.

Bendradarbiavimas su ES institucijomis

Europos Komisija

EAA bendradarbiavimas su Europos Komisija turi būti užtikrintas atitinkamuose politikos formavimo ciklo etapuose. Tai palengvina stiprėjanti daugiamečio darbo planavimo tendencija Komisijoje ir Agentūroje, suteikianti galimybę geriau derinti EAA strategiją ir metinį veiklos planą ir Komisijos metinę politikos strategiją ir darbo programą.

Aplinkos generalinis direktoratas (GD) (Aplinkos GD) yra pagrindinis EAA partneris Europos Komisijoje, padedantis rengti EAA metinį veiklos planą.

Vadinamoji „keturių grupė“ – EAA, Aplinkos GD, Jungtinio tyrimų centro Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi institutas ir Eurostatas – susitarė dėl užduočių pasidalijimo teikiant ataskaitas apie aplinką.

Aplinkosaugos aspektus vis labiau įtraukiant į sektorių politiką EAA taip pat bendradarbiauja su kitais Europos Komisijos generaliniais direktoratais, pvz., Transporto ir energetikos, Mokslinių tyrimų, Žemės ūkio ir Regioninės politikos.

Europos Parlamentas

EAA padeda Europos Parlamentui teikdama pranešimus ir seminarus, rengdama neformalius susitikimus, o paprašyta – dalyvaudama sesijose. Konkrečiai bendradarbiaujama su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu ir Klimato kaitos laikinuoju komitetu. EAA taip pat bendradarbiauja ir su kitais 19 komitetų, pvz., Transporto ir turizmo, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ir Regionų plėtros.

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba yra pagrindinė Europos Sąjungos sprendimų priėmimo institucija. EAA vykdantysis direktorius reguliariai kviečiamas dalyvauti neformaliuose aplinkos ministrų susitikimuose. Be to, EAA palaiko visų ES pirmininkaujančių šalių aplinkosauginę veiklą, pvz., rengdama ataskaitas arba paprašyta organizuodama praktinius mokymus ir seminarus.

ES patariamosios institucijos

EAA taip pat bendradarbiauja su patariamosiomis ES institucijomis, t. y. Regionų komitetu  ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, pastariesiems paprašius. Ši veikla apima dalyvavimą konferencijose, informacijos teikimą pranešėjams ir neformalų bendravimą.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumento veiksmai