neste
forrige
elementer

Det europeiske miljøbyrå (EEA)

 

Det europeiske miljøbyrå (EEA) har som hovedmål å støtte en bærekraftig utvikling og bidra til å oppnå en signifikant, målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politikere og allmennheten.

 

EEA både innhenter og distribuerer data og informasjon gjennom Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet). Eionet er et samarbeidsnettverk for EEA og dets 32 medlemsstater som knytter sammen nasjonale knutepunkter (NFP) i EU-medlemsstatene og de øvrige statene som deltar i samarbeidet, europeiske emnesentre (ETC), nasjonale referansesentre (NRC) og Kommisjonens eksperter.

 

EEAs arbeid består blant annet i å innhente og analysere miljødata som utveksles mellom Europakommisjonens tjenester, EEAs medlemsstater, internasjonale organisasjoner, konvensjoner og avtaler, gi politisk relevante råd og gjøre denne informasjonen tilgjengelig.

 

EEA sender ut denne innkallelsen (EEA/SC/2008/001-014) med sikte på å utnevne ni medlemmer til Den vitenskapelige komité som innehar ekspertise på de områder som er spesifisert i innkallelsen.

 

Den vitenskapelige komités rolle

 

Den vitenskapelige komité (Scientific Committee – SC) bistår EEAs styre og administrerende direktør ved å gi vitenskapelige råd/anbefalinger og levere faglige uttalelser i vitenskapelige spørsmål på de områdene der EEA arbeider.

 

EEAs vitenskapelige komité ble opprettet med hjemmel i artikkel 10 i rådsforordning (EØF) nr. 1210/90 om opprettelse av Det europeiske miljøbyrå og Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet). Den vitenskapelige komités viktigste oppgaver er å avgi uttalelser om byråets årlige og flerårige arbeidsprogrammer, om rekruttering av vitenskapelig personell og om ethvert vitenskapelig spørsmål som vedrører EEAs aktiviteter.

 

Relevante områder

 

EEAs vitenskapelige komité skal særlig ha ekspertise på følgende områder:

 1. Atmosfæriske prosesser, luftforurensning, strategier for reduksjon av og tilpasning til klimaendringene
 2. Biologisk mangfold
 3. Næringsliv og entreprenørskap på miljøområdet
 4. Økologisk økonomi
 5. Energi (herunder reduksjons- og tilpasningsstrategier)
 6. Miljøhistorie
 7. Europeisk og internasjonal miljølovgivning
 8. Ferskvann (herunder grunnvann)
 9. Integrert miljøvurdering og miljøindikatorer
 10. Romlig planlegging og forvaltning av naturressurser
 11. Landbruk
 12. Terrestriske økosystemer, herunder jordbunn, skog og gressmark
 13. Moderne teknologi (herunder nanoteknologi, GMO osv.)
 14. Transport og miljø

 

Sammensetning av EEAs vitenskapelige komité

 

EEAs vitenskapelige komité består av uavhengige forskere fra EEAs 32 medlemsstater som dekker alle miljørelaterte områder som er relevante for byråets aktiviteter. Komiteens medlemmer utnevnes etter en åpen utvelgelsesprosess.

 

Lederen og de to nestlederne i Den vitenskapelige komité velges blant komiteens medlemmer.

 

Den vitenskapelige komité skal ikke ha mer enn 20 medlemmer.

 

Ekspertene i komiteen bør ha inngående kjennskap til et eller flere miljørelaterte kompetanseområder i tillegg til sitt primære ekspertiseområde, slik at de til sammen dekker et bredest mulig spekter av fagområder.

 

Møtedeltakelse

 

Det forventes av Den vitenskapelige komités medlemmer at de deltar jevnlig på komiteens møter – minst tre ganger årlig. Møtene i Den vitenskapelige komité skal normalt avholdes i EEAs lokaler i København.

 

Den vitenskapelige komités medlemmer mottar ikke lønn men mottar en godtgjørelse for hvert heldagsmøte. Medlemmene vil også få godtgjort utgifter til reise og opphold i henhold til byråets retningslinjer for refusjon av reise- og overnattingsutgifter.

 

Lederen og referentene har krav på å få godtgjort sine kostnader knyttet til arbeidet med å samordne utkast til uttalelser.

 

 

Kvalifikasjonskrav

 

Kandidatene må:

§         ha en universitetsgrad i et relevant vitenskapelig område, fortrinnsvis på postgraduate-nivå

§         ha minst 10 års arbeidserfaring på dette nivået

§         være statsborger i en av EEAs medlemsstater (Den europeiske unions medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia).

 

Utvelgelseskriterier

 

Interessetegninger som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil bli gjenstand for en sammenlignende evaluering basert på følgende kriterier:

§         erfaring fra vitenskapelige vurderinger og/eller vitenskapelig rådgivning innenfor det aktuelle kompetanse- og ekspertiseområdet

§         erfaring med ekspertgjennomganger av vitenskapelige arbeider og publikasjoner, fortrinnsvis relatert til EEAs interessefelt

§         evne til å analysere kompleks informasjon og saksdokumenter og utarbeide utkast til vitenskapelige uttalelser og rapporter

§         evne til å bidra i kvalitetssikringsprosessen

§         dokumentert fremragende vitenskapelig kvalitet innenfor de(t) aktuelle fagområdet(ene)

§         yrkeserfaring fra et tverrfaglig miljø, fortrinnsvis i internasjonal sammenheng

§         gode engelskkunnskaper er en fordel ettersom engelsk er komiteens arbeidsspråk Erfaring med elektronisk dokumentutveksling og kommunikasjon er en fordel ettersom byrået har som intensjon å gjøre best mulig nytte av slike metoder.

 

Administrerende direktør kan anmode et panel om å vurdere kandidatenes arbeidserfaring.

 

Utnevnelse, varighet og reserveliste

 

De ekspertene som best oppfyller ovenstående kriterier, vil bli utnevnt for en periode på fire år, som kan forlenges med inntil én ytterligere fireårsperiode.

 

Eksperter som oppfyller kvalifikasjonskravene men som ikke bli utnevnt, oppføres på en reserveliste. Reservelisten kan benyttes til tilsvarende aktiviteter og vil være gyldig [f.eks.] til 31. desember 2010 (med mulighet for forlengelse) i en periode på to år. Reservelistens gyldighetsperiode kan forlenges.

 

Uavhengighet og erklæring om interesser

 

Utvalgte eksperter vil bli personlig utnevnt. De vil måtte undertegne en forpliktelseserklæring og hvert år avgi en erklæring om økonomiske interesser som vil kunne få betydning for deres uavhengighet.

 

Likestilling

 

Som arbeidsgiver vektlegger EEA likestilling og er opptatt av å kjempe mot enhver form for diskriminering.

 

Søknadsprosedyre

 

Interesserte kandidater kan melde sin interesse ved å fylle ut det nettbaserte søknadsskjemaet og CV-malen som er tilgjengelig via lenkene under.

 

CVen må inneholde en oversikt over søkerens vitenskapelige publikasjoner, fortrinnsvis på engelsk, samt øvrig arbeidserfaring.

 

I tillegg til sitt primære ekspertiseområde skal kandidatene også oppgi sekundære og tertiære ekspertiseområder som kan være relevante for å sikre best mulig støtte på gjennomgripende og tematiske områder innen EEAs arbeidsfelt.

 

Den vitenskapelige komités forretningsorden kan lastes ned (på engelsk) via følgende lenke:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

 

 

Ved innsending av det nettbaserte søknadsskjemaet bør du være oppmerksom på følgende:

 

1.      Husk å ta tidsforskjeller i betraktning når du sender inn søknaden.

 

2.      Så snart søknaden er innsendt, vil du motta et automatisk svar.

 

3.      Det er ditt ansvar å ta vare på den automatiske svarmeldingen som dokumentasjon på at søknaden er sendt.

 

4.      Dersom du ikke mottar en automatisk svarmelding, bør du sende inn søknaden på nytt.

 

EEA oppfordrer kandidatene til å benytte det nettbaserte søknadsskjemaet. 

 

Interessetegninger som mottas per brev vil også bli akseptert. Konvolutten må da være tydelig merket med det ekspertiseområdet du ønsker å bli vurdert for.

 

Nettbaserte søknadsskjemaer (på engelsk) og CV-mal (på engelsk) for de ulike områdene er tilgjengelig via følgende lenker:

 

Område 1. Atmosfæriske prosesser, luftforurensning, strategier for reduksjon av og tilpasning til klimaendringene

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Område 2. Biologisk mangfold

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Område 3. Næringsliv og entreprenørskap på miljøområdet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Område 4. Økologisk økonomi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Område 5. Energi (herunder reduksjons- og tilpasningsstrategier)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Område 6. Miljøhistorie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Område 7. Europeisk og internasjonal miljølovgivning

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Område 8. Ferskvann (herunder grunnvann)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Område 9. Integrert miljøvurdering og miljøindikatorer

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Område 10. Romlig planlegging og forvaltning av naturressurser


http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Område 11. Landbruk

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Område 12. Terrestriske økosystemer, herunder jordbunn, skog og gressmark


http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Område 13. Moderne teknologi (herunder nanoteknologi, GMO osv.)


http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Område 14. Transport og miljø


http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Søknader som sendes per brev, adresseres til:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (angi aktuelt områdenr. 1-14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 København K

Danmark

 

Spørsmål til denne innkallelsen til interessetegning bes sendt til: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Kandidater kan bli bedt om å ettersende underlagsdokumentasjon.

 

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Det gjøres oppmerksom på at EEA ikke vil returnere søknadene. Personopplysninger som EEA ber kandidatene om å oppgi, vil bli behandlet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene kandidatene sender inn, er å vurdere interessetegningene med sikte på potensiell forhåndsutvelgelse, utvelgelse og utnevnelse av medlemmer til EEAs vitenskapelige komité.

 

 

Søknadsfrist

 

Interessetegninger sendes inn ved bruk av det nettbaserte søknadsskjemaet (innen kl. 12.00 CET) eller per brev (poststemplets dato gjelder) til ovennevnte adresse senest 30. juni 2008.

Dokumenter handlinger