ďalej
späť
body

Európska environmentálna agentúra

 

Hlavným cieľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) je podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať pri dosiahnutí významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy poskytovaním včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií politickým aktérom a verejnosti.

 

Agentúra EEA zhromažďuje a rozširuje údaje a informácie cez Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (Eionet). Eionet je spoločná sieť agentúry EEA a jej 32 členských štátov spájajúca národné kontaktné miesta v členských štátoch EÚ a zúčastnené krajiny, európske tematické strediská, národné referenčné centrá a expertov Komisie.

 

K činnosti agentúry EEA patrí zhromažďovanie a analýza spoločných environmentálnych údajov poskytovaných útvarmi Európskej komisie, členskými krajinami agentúry EEA, medzinárodnými organizáciami, poskytovaných na základe dohovorov a dohôd a ďalej poskytovanie poradenstva na strategicko-politickej úrovni a zverejňovanie a šírenie týchto informácii.

 

EEA organizuje túto výzvu (EEA/SC/2008/001-014) s cieľom vymenovať deviatich členov vedeckého výboru s odbornými skúsenosťami v oblastiach, ktoré sú definované v oblasti pôsobnosti tejto výzvy.

 

Úloha vedeckého výboru agentúry EEA

 

Predstavenstvu a výkonnému riaditeľovi pomáha vedecký výbor agentúry EEA, ktorý poskytuje odborné poradenstvo/odporúčania a vydáva odborné stanoviská k akýmkoľvek vedeckým záležitostiam týkajúcim sa činnosti agentúry.

 

Vedecký výbor agentúry EEA bol zriadený článkom 10 nariadenia Rady (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet). Hlavná úloha vedeckého výboru spočíva vo vydávaní odborných stanovísk k ročným a viacročným pracovným programom agentúry, náboru vedeckých pracovníkov alebo akýmkoľvek iným záležitostiam týkajúcim sa činnosti agentúry.

 

Oblasť pôsobnosti výzvy

 

Vedecký výbor EEA sa bude zaoberať týmito významnými oblasťami:

 1. atmosférické procesy, znečistenie ovzdušia, stratégie na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie
 2. biodiverzita
 3. obchodné a environmentálne podnikanie
 4. ekologická ekonómia
 5. energetika (vrátane stratégií na zmiernenie a prispôsobenie)
 6. environmentálna história
 7. európske a medzinárodné environmentálne právo
 8. sladká voda (vrátane podzemnej vody)
 9. integrované environmentálne hodnotenie a ukazovatele
 10. priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov
 11. poľnohospodárstvo
 12. suchozemské ekosystémy vrátane pôd, lesov, trávne porasty
 13. moderné technológie (vrátane nanotechnológií, GMO a pod.)
 14. doprava a životné prostredie

 

Zloženie vedeckého výboru EEA

 

Vedecký výbor EEA sa skladá z nezávislých odborníkov z 32 členských krajín EEA pokrývajúcich všetky environmentálne oblasti, na ktoré sa zameriava činnosť agentúry. Členovia vedeckého výboru budú vymenovaní na základe verejného výberového konania.

 

Predseda a dvaja podpredsedovia vedeckého výboru sú volení z radov členov výboru.

 

Počet členov vedeckého výboru je maximálne 20.

 

Ak majú členovia výboru okrem znalostí vo svojej primárnej oblasti skúsenosti a poznatky v jednej alebo viacerých environmentálnych oblastiach, považuje sa to za výhodu, pretože sa tak pokryje čo najväčší možný počet vedeckých disciplín.

 

Účasť na zasadnutiach

 

Od členov vedeckého výboru sa vyžaduje, aby sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach výboru – dva až trikrát do roka. Zasadnutia vedeckého výboru sa zvyčajne konajú v priestoroch agentúry EEA v Kodani.

 

Členovia vedeckého výboru nie sú odmeňovaní za túto prácu, sú však oprávnení dostávať finančnú náhradu za každý celý deň, počas ktorého sa zasadnutie koná. Členovia majú nárok na náhradu cestovných nákladov a na diéty podľa predpisov agentúry o náhrade nákladov na cestovanie a ubytovanie.

 

Predseda a spravodajcovia majú nárok na náhradu nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s koordináciou vypracovania návrhov stanovísk.

 

 

Predpoklady

 

Uchádzači musia mať:

 • univerzitné vzdelanie v príslušnej vedeckej oblasti, podľa možnosti  postgraduálneho stupňa
 • minimálne 10 rokov odbornej praxe na úrovni, ktorá zodpovedá požadovanej kvalifikácii
 • štátnu príslušnosť jednej z členských krajín agentúry EEA (členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko).

 

Výberové kritériá

 

Oprávnené prihlášky na vyjadrenie záujmu sa podrobia komparatívnemu hodnoteniu podľa týchto kritérií:

 • skúsenosti s vypracúvaním vedeckých hodnotení a/alebo s poskytovaním vedeckého poradenstva v požadovaných oblastiach pôsobnosti a odbornosti,
 • skúsenosti vo vykonávaní revízie vedeckej práce a revízií publikácií kolegov, najmä v oblastiach týkajúcich sa pôsobnosti agentúry EEA,
 • schopnosť analyzovať komplexné spisy a informácie a pripravovať návrhy odborných stanovísk a správ,
 • skúsenosti s procesom zabezpečovania kvality,
 • preukázané vynikajúce odborné znalosti a výsledky v oblasti (oblastiach), ktorú uchádzač uvedie v prihláške,
 • odbornú prax vo viacerých odboroch, podľa možnosti v medzinárodnom kontexte,
 • dobré znalosti angličtiny sú výhodou, pretože je pracovným jazykom vo výbore, schopnosť používať moderné elektronické prostriedky na výmenu dokumentov a komunikáciu sú výhodou vzhľadom na snahy agentúry, čo najlepším spôsobom využívať túto techniku.

 

Výkonný riaditeľ sa pri posudzovaní odbornej spôsobilosti uchádzačov môže obrátiť na poradné grémium.

 

Vymenovanie, funkčné obdobie a zoznam náhradníkov

 

Experti, ktorí v najvyššej miere spĺňajú uvedené kritériá, budú vymenovaní na štvorročné obdobie, ktoré je možné jedenkrát obnoviť maximálne na ďalšie štyri roky.

 

Experti, ktorí spĺňajú požiadavky na členstvo a neboli vymenovaní, budú zaradení do zoznamu náhradníkov. Zoznam náhradníkov sa môže využívať na podobné aktivity a je platný dva roky [napr.] do 31. decembra 2010 (predĺženie platnosti je možné). Platnosť zoznamu náhradníkov je možné predĺžiť.


 

Nezávislosť a vyhlásenie o možnom konflikte záujmov

 

Vybraní experti budú vymenovaní osobne. Požaduje sa, aby podpísali vyhlásenie o záväzku a každý rok podpísali aj vyhlásenie o záujmoch, ktoré by sa mohli považovať za záujmy v rozpore s ich nezávislosťou.

 

Rovnaké príležitosti

 

Agentúra EEA uplatňuje politiku rovnakých príležitostí a zdržiava sa akejkoľvek formy diskriminácie.

 

Postup podávania prihlášok

 

Uchádzači preukážu svoj záujem prostredníctvom online vyplneného formulára prihlášky a formulára životopisu, ktoré sa nachádzajú na každej nižšie uvedenej internetovej adrese.  

 

V životopise bude uvedený zoznam vedeckých publikácií uchádzača, pokiaľ možno v angličtine, a iné odborné skúsenosti.

 

Okrem primárnej oblasti odborných skúseností, uchádzači uvedú aj sekundárnu a terciárnu oblasť odborných skúseností, ktoré sa môžu zohľadniť, aby sa zabezpečila lepšia podpora v prierezových a tematických oblastiach práce agentúry EEA.

 

Platný rokovací poriadok vedeckého výboru agentúry EEA sa nachádza na tejto internetovej adrese:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(Dokument je v anglickom jazyku.)

 

Pri podávaní prihlášok online vezmite do úvahy nasledovné:

 

1.      Je potrebné zohľadniť rôzne časové pásma.

 

2.      Po podaní prihlášky dostanete automatickú odpoveď.

 

3.      Ste zodpovedný za uchovanie automatickej odpovede ako dôkazu, že ste podali prihlášku.

 

4.      Ak nedostanete správu s automatickou odpoveďou, je potrebné znovu podať prihlášku.

 

Agentúra EEA podporuje elektronické podávanie prihlášok.

 

Akceptujú sa aj prihlášky poslané poštou za predpokladu, že uchádzači na obálke jasne vyznačia odbornú oblasť, v ktorej sa majú posudzovať.

 

Formulár online prihlášky (v angličtine) a životopisu (v angličtine) pre rôzne oblasti sú k dispozícii na týchto internetových adresách:

 

Oblasť 1. Atmosférické procesy, znečistenie ovzdušia, stratégie na zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Oblasť 2. Biodiverzita

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Oblasť 3. Obchodná činnosť a environmentálne podnikanie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Oblasť 4. Ekologická ekonómia

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Oblasť 5. Energetika (vrátane stratégií na zmiernenie a prispôsobenie)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Oblasť 6. Environmentálna história

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Oblasť 7. Európske a medzinárodné environmentálne právo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Oblasť 8. Sladká voda (vrátane podzemnej vody)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Oblasť 9. Integrované environmentálne hodnotenie a ukazovatele

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Oblasť 10. Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

Oblasť 11. Poľnohospodárstvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11  

 

Oblasť 12. Suchozemské ekosystémy vrátane pôd, lesov, trávne porasty

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12   

 

Oblasť 13. Moderné technológie (vrátane nanotechnológií, GMO a pod.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Oblasť 14. Doprava a životné prostredie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14  

 

Na prihláškach posielaných poštou uveďte túto adresu:

 

Personnel management group

Scientific Committee call 2008 – area (uveďte príslušné číslo oblasti 1-14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Uchádzači môžu získať odpovede na prípadné otázky a informácie o priebehu konania na adrese sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Neskôr vás agentúra môže požiadať o podporné dokumenty.

 

So všetkými prihláškami sa bude zaobchádzať ako s dôvernými materiálmi.

 

Upozorňujeme, že agentúra EEA uchádzačom prihlášky nevracia. Osobné informácie, ktoré EEA požaduje od uchádzačov sa spracujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje, ktoré uchádzači predložia, sa budú spracovávať s cieľom posúdiť prihlášky na účely prípadného predbežného výberu, výberu a vymenovania členov Vedeckého výboru agentúry EEA.

 

 

Dátum uzávierky

 

Prihlášky sa pošlú prostredníctvom osobitného online formulára (12.00 stredoeurópskeho času) alebo poštou (dôkazom je dátum poštovej pečiatky)
na uvedenú adresu najneskôr do 30. júna 2008.

 

Permalinks

Akcie dokumentu