nākamais
iepriekšējais
temati

Eiropas Vides aģentūra

 

Eiropas Vides aģentūras (EVA) galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt sasniegt nozīmīgu un izmērojamu Eiropas apkārtējās vides uzlabošanos, sniedzot politikas veidotājiem un sabiedrībai aktuālu, mērķtiecīgu, saistošu un uzticamu informāciju. 

 

EVA vāc un izplata datus un informāciju, izmantojot Eiropas Vides informācijas un novērošanas tīklu (Eionet). Eionet ir EVA un tās 32 dalībvalstu sadarbības tīkls, kas vieno valstu kontaktpunktus Eiropas Savienībā un partnervalstīs, Eiropas tematiskos centrus, valstu uzziņas centrus un Komisijas ekspertus.

 

EVA darbs ir vākt un analizēt vides datus, kas gūti no informācijas apmaiņas starp Eiropas Komisijas dienestiem, EVA dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām, konvencijām un nolīgumiem, izstrādāt stratēģijai atbilstošas vadlīnijas un padarīt šo informāciju plaši pieejamu.

 

EVA izziņo šo aicinājumu (EEA/SC/2008/001-014), lai izraudzītos deviņus Zinātniskās komitejas locekļus, kas ir kompetenti aicinājumam atbilstošajās jomās.

 

EVA Zinātniskās komitejas uzdevums

 

Zinātniskā komiteja (ZK) sniedz palīdzību EVA valdes un izpilddirektora darbā, dodot padomu/ieteikumus zinātnes jomā un nodrošinot ar profesionālu atzinumu par jebkuru zinātnisku jautājumu EVA uzsāktajā darbā.

 

EVA Zinātnisko komiteju dibina ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 1210/90* 10. pantu par Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērošanas tīkla (Eionet) izveidi. ZK galvenie pienākumi ir sniegt atzinumu par Aģentūras gada un daudzgadējām darba programmām, par zinātniskā personāla pieņemšanu darbā un par jebkuru zinātnes jautājumu saistībā ar EVA darbību. 

 

Joma, uz kuru attiecas aicinājums

 

Pašlaik EVA Zinātniskās komitejas ekspertīze ir vajadzīga šādās jomās:

 1. atmosfērā notiekošie procesi, gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņu radītās ietekmes samazināšana un pielāgošanās stratēģijas
 2. bioloģiskā daudzveidība
 3. uzņēmējdarbība un videi labvēlīga uzņēmējdarbība
 4. ekoloģiskā ekonomika
 5. enerģētika (tai skaitā ietekmes mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas)
 6. vides vēsture
 7. Eiropas un starptautiskie vides tiesību akti
 8. saldūdens (tai skaitā pazemes ūdeņi)
 9. integrēts vides novērtējums un rādītāji
 10. teritorijas plānošana un dabas resursu apsaimniekošana
 11. lauksaimniecība
 12. zemes ekosistēmas, tai skaitā augsne, meži, pļavas
 13. modernās tehnoloģijas (tai skaitā nanotehnoloģijas, ģenētiski modificētie organismie utt.)
 14. transports un vide

 

EVA Zinātniskās komitejas sastāvs

 

EVA Zinātnisko komiteju veido neatkarīgi zinātnieki no 32 EVA dalībvalstīm, aptverot visas ar Aģentūras darbību saistītās vides jomas. ZK locekļus ieceļ atklātā atlases procedūrā.

 

Zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus ievēl no tās locekļu vidus.

 

Zinātniskās komitejas locekļu skaits nepārsniedz 20 ekspertus.

 

Ieteicams, lai papildus komitejas ekspertu primārās ekspertīzes laukam viņiem būtu labas zināšanas par vienu vai vairākām vides kompetences jomām, tādējādi kopā aptverot pēc iespējas plašāku zinātnes nozaru spektru.

 

Piedalīšanās sanāksmēs

 

Ekspertiem jābūt gataviem regulāri apmeklēt Zinātniskās komitejas sanāksmes vismaz trīs reizes gadā. Zinātniskās komitejas parasti noris EVA telpās Kopenhāgenā.

 

 

Zinātniskās komitejas locekļi nesaņem atalgojumu, taču viņiem piešķir kompensāciju par katru pilnu sanāksmes dienu. Atbilstīgi Aģentūras stratēģijai par ceļa un nakšņošanas izdevumu kompensāciju ZK locekļi saņem arī ceļa izdevumu un dienas naudas piemaksas.

 

Priekšsēdētājam un referentiem ir tiesības uz kompensāciju, lai segtu izmaksas saistībā ar atzinumu projektu koordinēšanu.

 

 

Atbilstības kritēriji

 

No kandidātiem tiek prasīts:

§         akadēmiskais grāds attiecīgajā zinātnes nozarē, ieteicams pēcdiploma līmenī;

§         vismaz 10 gadu profesionālā pieredze tādā līmenī, ko paredz minētā kvalifikācija;

§         būt EVA dalībvalsts (Eiropas Savienības valstis, Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice vai Turcija) pilsonim.

 

Atlases kritēriji

 

Prasībām atbilstošo pieteikumu salīdzinošo izvērtējumu veic saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

§         pieredze zinātnisko novērtējumu veikšanā un/vai zinātnisko konsultāciju sniegšanā prasītajās kompetences un ekspertīzes jomās;

§         pieredze zinātniskā darba un publikāciju profesionālā vērtēšanā, ieteicams jomās, kuras atbilst EVA interesēm;

§         spēja analizēt sarežģītu informāciju un dokumentāciju un sagatavot zinātnisko atzinumu un ziņojumu projektus;

§         prasme kvalitātes nodrošināšanas jomā;

§         pierādīta zinātniskā izcilība pretendenta kompetences jomā;

§         profesionālā pieredze daudzdisciplīnu vidē, ieteicams starptautiskā kontekstā;

§         labas angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocība, jo šī ir komitejas darba valoda. Spēja izmantot mūsdienu elektroniskos dokumentu apmaiņas un saziņas līdzekļus tiks uzskatīta par priekšrocību, jo iestāde plāno šīs tehnoloģijas izmantot pēc iespējas pilnvērtīgāk.

 

Izpilddirektors var sasaukt komisiju kandidātu profesionālās pieredzes izvērtēšanai.

 

Iecelšana, laikposms un rezerves kandidātu saraksts

 

Ekspertus, kas vislabāk atbilst minētajiem kritērijiem, apstiprina četru gadu ilgam laikposmam, ko var atjaunināt vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus.

 

Ekspertus, kas atbilst dalības kritērijiem, bet netiek iecelti, iekļauj rezerves sarakstā. Rezerves sarakstu var izmantot līdzīgiem pasākumiem, un tas ir derīgs [piem.] līdz 2010. gada 31. decembrim ar iespēju šo laiku pagarināt uz diviem gadiem. Rezerves saraksta derīgumu var pagarināt.

 

Neatkarība un paziņojumi par ieinteresētību

 

Izraudzītos ekspertus ieceļ individuāli. Viņiem jāparaksta deklarācija par saistībām un ikgadējs paziņojums par ieinteresētību, kas varētu likt apšaubīt viņu neatkarību.

 

Vienlīdzīgas iespējas

 

EVA ir darba devējs, kas nodrošina vienādas iespējas un iestājas par izvairīšanos no jebkāda veida diskriminācijas.

 

Pieteikšanās kārtība

 

Ieinteresētajiem kandidātiem ir jāiesniedz vēstule par ieinteresētību, aizpildot pieteikuma veidlapu tiešsaistē un curriculum vitae matricu, kas atrodama katrā no turpmāk norādītajām saitēm.

 

Curriculum vitae jāiekļauj kandidāta zinātnisko publikāciju saraksts, vēlams angļu valodā, un cita veida profesionālā pieredze. 

 

Papildus primārajai kompetences jomai, kandidātiem jānorāda arī sekundārā un terciārā kompetences joma, ko var ņemt vērā, lai nodrošinātu labāku atbalstu transversālām tēmām un tematiskām jomām EVA darbā.

 

EVA Zinātniskās komitejas darba kārtībai piemērojamos noteikumus var atrast arī šajā saitē:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokuments angļu valodā)

 

Aizpildot pieteikuma veidlapu tiešsaistē, lūdzu, ievērojiet turpmāko.

 

1.      Iesniedzot pieteikumu, ņemiet vērā laika joslas.

 

2.      Kad pieteikums ir iesniegts, jūs saņemsiet automātiski izveidotu atbildi.

 

3.      Jūsu pienākums ir saglabāt automātiski izveidoto atbildi kā pierādījumu par pieteikuma iesniegšanu.

 

4.      Ja automātiskais atbildes ziņojums netiek saņemts, lūdzu, iesniedziet pieteikumu atkārtoti.

 

EVA iesaka iesniegt pieteikumus, aizpildot veidlapu tiešsaistē.    

 

Tiks pieņemti arī pa pastu sūtītās vēstules, ja uz aploksnes kandidāti skaidri norāda kompetences jomu, par kuru viņiem ir interese. 

 

Dažādajām jomām paredzētās tiešsaistes pieteikuma veidlapas (angļu valodā) un curriculum vitae matrica (angļu valodā) var atrast šajās saitēs:

 

1. joma. Atmosfērā notiekošie procesi, gaisa piesārņojums, klimata pārmaiņu radītās ietekmes samazināšana un pielāgošanās stratēģijas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

2. joma. Bioloģiskā daudzveidība

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

3. joma. Uzņēmējdarbība un videi labvēlīga uzņēmējdarbība

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4. joma. Ekoloģiskā ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5. joma. Enerģētika (tai skaitā ietekmes mazināšanas un pielāgošanās stratēģijas)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6. joma. Vides vēsture

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7. joma. Eiropas un starptautiskie vides tiesību akti

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-

 

8. joma. Saldūdens (tai skaitā pazemes ūdeņi)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9. joma. Integrēts vides novērtējums un rādītāji

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10. joma. Teritorijas plānošana un dabas resursu apsaimniekošana

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

11. joma. Lauksaimniecība

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12. joma. Zemes ekosistēmas, tai skaitā augsne, meži, pļavas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13. joma. Modernās tehnoloģijas (tai skaitā nanotehnoloģijas, ģenētiski modificētie organismi utt.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14. joma. Transports un vide

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Pieteikumus pa pastu adresēt

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (lūdzu, norādiet attiecīgo numuru no 1. līdz 14.)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Papildu jautājumus par šo aicinājumu kandidāti ir laipni lūgti adresēt: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Vēlāk var tikt pieprasīti papildu dokumenti.

 

Visi pieteikumi tiek uzskatīti par konfidenciāliem.

 

Lūdzu, ievērojiet, ka EVA nesūtīs pieteikumu vēstules atpakaļ kandidātiem. Personīgā informācija, ko kandidāti iesniedz saskaņā ar EVA lūgumu, tiks apstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Kandidātu iesniegto personas datu apstrāde tiek veikta, lai izskatītu pieteikumus EVA Zinātniskās komitejas locekļu iepriekšējai atlasei, atlasei un iecelšanai.

 

 

Pieteikšanās termiņš

 

Pieteikumus nosūta, izmantojot īpašo pieteikuma veidlapu tiešsaistē (līdz plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) vai pa pastu (pasta zīmogs) uz iepriekšminēto adresi līdz 2008. gada 30. jūnijam.

 

Permalinks

Dokumentu darbības