další
předchozí
položky

Evropská agentura pro životní prostředí

 

Hlavním cílem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je podporovat udržitelný rozvoj a napomáhat k dosažení podstatného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě prostřednictvím poskytování včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací politickým činitelům i veřejnosti.

 

Agentura EEA shromažďuje a šíří údaje a informace prostřednictvím Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Eionet je společná síť agentury EEA a jejích 32 členských zemí, která propojuje národní koordinátory (National Focal Points, NFP) v členských státech EU a spolupracujících zemích, Evropská tématická střediska (European Topic Centres, ETC), národní referenční centra (NRC) a odborníky z Evropské komise.

 

Práce EEA zahrnuje shromažďování a analýzu sdílených údajů z oblasti životního prostředí z oddělení Evropské komise, z členských zemí agentury EEA, mezinárodních organizací, úmluv a dohod a dále poskytování poradenství v oblasti tvorby politik a zveřejňování a šíření těchto informací.

 

EEA organizuje tuto výzvu (EEA/SC/2008/001-014) s cílem jmenovat devět členů vědeckého výboru, kteří mají zkušenosti v oblastech stanovených v rámci této výzvy.

 

Úloha vědeckého výboru EEA

 

Vědecký výbor (Scientific Committee, SC) napomáhá správní radě a výkonnému řediteli EEA v poskytování vědeckého poradenství a předkládání profesionálních stanovisek k jakýmkoli vědeckým záležitostem v rámci činnosti agentury.

 

Vědecký výbor agentury EEA byl zřízen na základě článku 10 nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Hlavní úkoly vědeckého výboru spočívají v předkládání stanovisek k ročním a víceletým pracovním programům agentury, ke jmenování vědeckých pracovníků a k vědeckým záležitostem týkajícím se činnosti agentury.

 

Rozsah výzvy

 

Níže uvedené oblasti jsou považovány za oblasti zájmu, jimiž se bude vědecký výbor zabývat:

 1. procesy probíhající v atmosféře, znečištění ovzduší, strategie zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám;
 2. biologická rozmanitost;
 3. podnikatelská sféra a podnikání v oblasti životního prostředí;
 4. ekologická ekonomika;
 5. energie (včetně strategií zmírňování a přizpůsobování);
 6. environmentální historie;
 7. evropské a mezinárodní právo životního prostředí;
 8. sladká voda (včetně podzemní);
 9. integrované hodnocení v oblasti životního prostředí a ukazatele;
 10. územní plánování a řízení přírodních zdrojů;
 11. zemědělství;
 12. suchozemské ekosystémy včetně půd, lesů, travinných porostů;
 13. moderní technologie (včetně nanotechnologií, geneticky modifikovaných organismů atd.);
 14. doprava a životní prostředí.

 

Složení vědeckého výboru agentury EEA

 

Vědecký výbor agentury EEA se skládá z nezávislých vědeckých pracovníků ze 32 členských zemí EEA, jejichž odborné zaměření pokrývá všechny oblasti ochrany životního prostředí, které spadají do pole působnosti agentury. Členové vědeckého výboru jsou jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení.

 

Předseda a dva místopředsedové vědeckého výboru jsou voleni z řad jeho členů.

 

Počet členů vědeckého výboru činí maximálně 20 odborníků.

 

U jednotlivých odborníků v rámci výboru se vedle znalosti jejich hlavního oboru velmi cení i důkladná znalost ještě jedné anebo více oblastí ochrany životního prostředí, poněvadž cílem vědeckého výboru je společně pokrýt co možná největší počet vědeckých disciplín.

 

Účast na zasedáních

 

Od členů vědeckého výboru se očekává, že se budou pravidelně účastnit zasedání vědeckého výboru, a to alespoň třikrát ročně. Zasedání vědeckého výboru se obvykle konají v prostorách agentury EEA v Kodani.

 

Členové vědeckého výboru nejsou odměňováni, mají však nárok na finanční náhradu za každý celý den zasedání. Členové výboru rovněž získávají nárok na cestovní a denní příspěvky v souladu s předpisy agentury pro náhradu cestovních výdajů a výdajů za ubytování.

 

Předseda a zpravodajové mají nárok na náhradu výdajů souvisejících s koordinací vypracování návrhů stanovisek.

 

 

Způsobilost

 

Uchazeči musí mít:

 • vysokoškolský diplom v odpovídající vědecké oblasti, pokud možno na postgraduální úrovni,
 • alespoň 10letou odbornou praxi na úrovni, která odpovídá jejich kvalifikaci,
 • státní příslušnost jedné z členských zemí EEA (členské státy Evropské unie a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

 

Kritéria výběru

 

Způsobilí uchazeči budou vybráni pomocí srovnávacího hodnocení na základě těchto kritérií:

 • zkušenosti s vyhotovováním vědeckých posudků a/nebo poskytováním vědeckého poradenství v požadovaných oblastech působnosti a odbornosti,
 • zkušenosti s odborným posuzováním publikací a vědecké práce kolegů, zejména v oblastech spadajících do pole působnosti agentury,
 • schopnost analyzovat komplexní informace a dokumentaci a připravovat návrhy odborných stanovisek a zpráv,
 • zkušenosti s postupy zajištění kvality,
 • doložené důkladné odborné znalosti a výsledky v oboru, který uchazeč uvede v přihlášce,
 • profesní zkušenosti s prostředím, v němž jsou zastoupeni pracovníci z různých oborů, zejména v mezinárodním kontextu,
 • dobrá znalost angličtiny bude považována za výhodu, neboť angličtina je pracovním jazykem výboru. Za výhodu bude rovněž považována schopnost používat moderní elektronické prostředky pro výměnu dokumentů a komunikaci, jelikož agentura si klade za cíl tyto techniky maximálně využívat.

 

Výkonný ředitel se při posuzování odborné praxe uchazečů může obrátit na poradní komisi.

 

Jmenování do funkce, funkční období a seznam vhodných uchazečů

 

Odborníci, kteří nejlépe vyhoví výše uvedeným kritériím, budou jmenováni na čtyřleté funkční období, které může být jednou prodlouženo o další maximálně čtyři roky.

 

Odborníci, kteří splní požadavky na členství ve vědeckém výboru, ale nebudou jmenováni, zůstanou na seznamu vhodných uchazečů. Seznam vhodných uchazečů lze použít pro obdobné činnosti a bude platit po dobu dvou let až do (například) 31. prosince 2010 (s možným prodloužením). Platnost seznamu vhodných uchazečů lze prodloužit.

 

Nezávislost a prohlášení o zájmech

 

Vybraní odborníci budou jmenováni individuálně. Žádá se od nich, aby podepsali prohlášení o závazcích a každoročně předkládali prohlášení o zájmech, které by mohly být považovány za škodící jejich nezávislosti.

 

Rovné příležitosti

 

EEA se ve vztahu k zaměstnancům řídí zásadou rovných příležitostí a bedlivě se vyhýbá jakékoli formě diskriminace.

 

Postup pro podání přihlášky

 

Uchazeči musí podat své vyjádření zájmu tak, že vyplní on-line přihlášku a šablonu životopisu, které najdou na níže uvedených odkazech.

 

Životopis musí obsahovat seznam vědeckých publikací uchazeče, pokud možno v angličtině, a další odbornou praxi.

 

Vedle znalosti svého hlavního oboru by uchazeči měli rovněž uvést znalost druhé a třetí oblasti odborné způsobilosti, které je možno vzít v úvahu při zajišťování lepší podpory v průřezových a tematických oblastech činnosti EEA.

 

Platný jednací řád vědeckého výboru EEA lze nalézt na následujícím odkazu:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument v angličtině)

 

Při podávání vyjádření zájmu prostřednictvím on-line přihlášky postupujte takto:

 

1.      Při podávání přihlášky nezapomeňte vzít v úvahu časová pásma.

 

2.      Po podání přihlášky obdržíte automatickou odpověď.

 

3.      Automatickou odpověď si schovejte jako důkaz, že jste přihlášku podali.

 

4.      Pokud automatickou odpověď nedostanete, podejte přihlášku znova.

 

Agentura EEA podporuje podávání vyjádření zájmu prostřednictvím on-line přihlášek.

 

Vyjádření zájmu zaslaná poštou budou akceptována za předpokladu, že uchazeči na obálce jasně vyznačí svou odbornou specializaci, tedy obor, ve kterém by chtěli v rámci výboru působit.

 

On-line přihlášky (v angličtině) a šablony životopisu (v angličtině) pro jednotlivé oblasti najdete na níže uvedených odkazech:

 

Oblast 1. Procesy probíhající v atmosféře, znečištění ovzduší, strategie zmírňování klimatických změn a přizpůsobování se těmto změnám

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Oblast 2. Biologická rozmanitost

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Oblast 3. Podnikatelská sféra a podnikání v oblasti životního prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Oblast 4. Ekologická ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Oblast 5. Energie (včetně strategií zmírňování a přizpůsobování)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Oblast 6. Environmentální historie

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Oblast 7. Evropské a mezinárodní právo životního prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Oblast 8. Sladká voda (včetně podzemní)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Oblast 9. Integrované hodnocení v oblasti životního prostředí a ukazatele

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Oblast 10. Územní plánování a řízení přírodních zdrojů

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10 

 

Oblast 11. Zemědělství

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11  

 

Oblast 12. Suchozemské ekosystémy včetně půd, lesů, travinných porostů

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Oblast 13. Moderní technologie (včetně nanotechnologií, geneticky modifikovaných organismů atd.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Oblast 14. Doprava a životní prostředí

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

 

 

 

 

Přihlášky zasílané poštou pošlete na adresu:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (uveďte prosím příslušné číslo oblasti)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Jakékoli případné dotazy týkající se této výzvy laskavě zasílejte na tuto e-mailovou adresu: sc.call08-questions@eea.europa.eu

Agentura si může v průběhu výběrového řízení vyžádat další podpůrné dokumenty a doklady.

 

Se všemi přihláškami bude nakládáno jako s důvěrnými materiály.

 

Dovolujeme si vás upozornit, že EEA vyjádření zájmu uchazečům nevrací. Osobní údaje, které EEA od uchazečů vyžaduje, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Účelem zpracování osobních údajů předložených uchazeči je utřídění vyjádření zájmu s ohledem na možný předběžný výběr, výběr a jmenování členů vědeckého výboru EEA.

 

 

Datum uzávěrky

 

Vyjádření zájmu je třeba zaslat prostřednictvím zvláštní on-line přihlášky (do 12:00 SEČ) nebo poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) na výše uvedenou adresu nejpozději 30. června 2008.

Akce dokumentů