kitas
ankstesnis
punktai

 

Europos aplinkos agentūra

 

Pagrindinis Europos aplinkos agentūros (EAA) tikslas – palaikyti tvarų vystymąsi ir padėti siekti reikšmingo ir apčiuopiamo Europos aplinkos gerinimo, teikiant aktualią, tikslingą, svarbią ir patikimą informaciją politikos formuotojams bei visuomenei.

 

EAA renka ir skleidžia duomenis bei informaciją per Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet). Eionet yra EAA ir 32 valstybių narių bendradarbiavimo tinklas, jungiantis pagrindinius nacionalinius centrus (PNC) Europos Sąjungoje ir bendradarbiaujančias šalis, Europos teminius centrus (ETC), nacionalinius informacijos centrus (NIC) ir Komisijos ekspertus.

 

Europos aplinkos agentūroje kaupiami ir analizuojami duomenys apie aplinką, pagal konvencijas ir susitarimus gauti iš Europos Komisijos tarnybų, EAA valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, taip pat teikiamos konsultacijos politikos klausimais ir platinama informacija visuomenei.

 

EAA skelbia šį kvietimą (EEA/SC/2008/001-014), siekdama paskirti devynis Mokslinio komiteto narius, kurie išmanytų kvietimo taikymo srityje nurodytas sritis.

 

EAA Mokslinio komiteto vaidmuo

 

Mokslinis komitetas (MK) padeda EAA Valdybai ir vykdomajam direktoriui teikdamas mokslines konsultacijas ir (arba) rekomendacijas bei specialistų nuomonę visais su EAA veiklos sritimis susijusiais moksliniais klausimais.

 

EAA Mokslinis komitetas buvo įsteigtas, remiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (Eionet) įkūrimo 10 straipsniu. Pagrindinės MK užduotys yra teikti nuomones apie Agentūros metines ir daugiametes darbo programas, konsultuoti samdant mokslinius darbuotojus bei teikti kitą su EAA veikla susijusią mokslinę informaciją.

 

Kvietimo teikti paraiškas taikymo sritis

 

EAA Mokslinis komitetas dirba šiose svarbiose srityse:

 1. Atmosferos procesai, oro tarša, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymo strategijos
 2. Biologinė įvairovė
 3. Verslininkystė aplinkos srityje
 4. Ekologinė ekonomika
 5. Energija (įskaitant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijas)
 6. Aplinkos apsaugos istorija
 7. Europos ir tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai
 8. Gėlasis vanduo (taip pat gruntinis vanduo)
 9. Integruotas aplinkos vertinimas ir rodikliai
 10.  Erdvės planavimas ir gamtos išteklių valdymas
 11. Žemės ūkis
 12.  Sausumos ekosistemos, įskaitant dirvožemius, miškus, pievas
 13. Moderniosios technologijos (įskaitant nanotechnologijas, GMO ir pan.)
 14. Transportas ir aplinka

 

EAA Mokslinio komiteto sudėtis

 

EAA Mokslinis komitetas susideda iš 32 EAA valstybių narių nepriklausomų mokslininkų, kurie yra visų aplinkos sričių, susijusių su Agentūros veikla, specialistai. MK nariai atrenkami skelbiant atvirą konkursą.

 

Komiteto pirmininką ir du vicepirmininkus renka Komiteto nariai iš savo tarpo.

 

Mokslinis komitetas gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip 20 ekspertų.

 

Pageidautina, kad komiteto ekspertai be pagrindinės savo kompetencijos srities dar puikiai išmanytų vieną ar daugiau su aplinka susijusių sričių, kurios kartu apimtų kuo daugiau mokslinių sričių.

 

Dalyvavimas posėdžiuose

 

Mokslinio komiteto nariai turi reguliariai, t. y. mažiausiai tris kartus per metus, dalyvauti Mokslinio komiteto posėdžiuose. Paprastai Mokslinio komiteto posėdžiai vyksta EAA patalpose Kopenhagoje.

 

Mokslinio komiteto nariai atlyginimo negauna, bet turi teisę į kompensaciją už visą kiekvieną posėdžių dieną. Komiteto nariai taip pat gauna kelionės ir pragyvenimo pašalpas, remiantis Agentūros vykdoma politika dėl kelionių ir gyvenimo išlaidų atlyginimo.

 

Pirmininkas ir pranešėjai turi teisę į išlaidų, susijusių su nuomonių rengimo koordinavimu, atlyginimą.

 

 

Reikalavimai

 

Kandidatai privalo:

 • <!--[if !supportLists]-->turėti atitinkamos mokslinės srities universitetinį išsilavinimą, pageidautina aukštesnį nei bakalauro laipsnį,
 • <!--[if !supportLists]-->turėti ne mažesnę kaip dešimties metų profesinę darbo patirtį pareigose, kurias eiti leidžia turima kvalifikacija,
 • <!--[if !supportLists]-->būti vienos iš EAA valstybių narių (Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos ir Turkijos) pilietis.

 

Atrankos kriterijai

 

Paraiškos bus lyginamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • <!--[if !supportLists]-->mokslinio vertinimo ir (arba) mokslinių konsultacijų teikimo patirtis reikalaujamose kompetencijos ir ekspertizės srityse,
 • <!--[if !supportLists]-->kolegų mokslinio darbo ir publikacijų, ypač iš su EAA veikla susijusių sričių, recenzavimo patirtis,
 • <!--[if !supportLists]-->gebėjimas analizuoti sudėtingą informaciją ir duomenis bei ruošti mokslinių nuomonių projektus ir ataskaitas,
 • <!--[if !supportLists]-->gebėjimas užtikrinti kokybę,
 • <!--[if !supportLists]-->patvirtinti puikūs moksliniai gebėjimai pareiškėjo nurodytoje (-se) srityje (-se),
 • <!--[if !supportLists]-->profesinė darbo patirtis įvairių mokslinių sričių aplinkoje, pageidautina tarptautinio lygmens,
 • <!--[if !supportLists]-->geras anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas, kadangi anglų kalba yra komiteto darbo kalba. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra ketina plačiai taikyti modernias elektronines dokumentų siuntimo ir ryšių priemones, sugebėjimas naudotis tokiomis priemonėmis būtų privalumas.

 

Vykdomasis direktorius gali kreiptis į specialistų grupę, kad ši įvertintų profesinę kandidatų patirtį.

 

Paskyrimas, kadencija ir rezervinis sąrašas

 

Ekspertai, kurie geriausiai atitinka pirmiau nurodytus kriterijus, skiriami ketverių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą kitai ne ilgesnei kaip ketverių metų kadencijai.

 

Į komitetą nepaskirti, bet reikalavimus atitinkantys ekspertai bus įrašyti į rezervinį sąrašą. Rezervinis sąrašas gali būti panaudotas panašiai veiklai ir galios 2 metus [pavyzdžiui] iki 2010 m. gruodžio 31 d. Rezervinio sąrašo galiojimas gali būti pratęstas.

 

Nepriklausomumas ir interesų deklaracijos

 

Atrinkti ekspertai skiriami kiekvienas asmeniškai. Jie turi pasirašyti įsipareigojimų deklaraciją ir kasmet užpildyti interesų deklaraciją, kurioje turi nurodyti, jog neturi interesų, galinčių pažeisti jų nepriklausomumą.

 

Lygios galimybės

 

EAA yra lygias galimybes vyrams ir moterims suteikiantis darbdavys ir stengiasi išvengti bet kokių diskriminacijos apraiškų.

 

Paraiškų teikimo tvarka

 

Susidomėję kandidatai turi užpildyti paraiškos ir CV formas internete – jas galima rasti paspaudus kiekvieną toliau pateiktą nuorodą.

 

Gyvenimo aprašyme turi būti pateiktas pareiškėjo mokslinių publikacijų sąrašas, pageidautina anglų kalba, ir nurodyta kita profesinė patirtis.

 

Be savo pagrindinės kompetencijos srities, kandidatai taip pat turi nurodyti savo antrąją ir trečiąją kompetencijos sritis, į kurias gali būti atsižvelgta siekiant geriau įtvirtinti horizontalias ir temines EAA veiklos sritis.

 

Taikomas EAA Mokslinio komiteto tvarkos taisykles taip pat galima rasti šiame tinklapyje:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokumentas anglų kalba)

 

Pildydami paraiškos formą internete, laikykitės šių taisyklių:

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Teikdami paraišką, nepamirškite atsižvelgti į laiko juostą.

 

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Pateikę paraišką, gausite automatinį atsakymą.

 

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Automatinį atsakymą su žinute privalote saugoti kaip įrodymą, kad jūsų paraiška pateikta.

 

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Jei automatinio atsakymo negausite, pateikite paraišką dar kartą.

 

EAA ragina paraiškas teikti internetu. 

 

Paraiškos paštu taip pat priimamos, tačiau ant voko turi būti aiškiai nurodytos kandidato kompetencijos sritys.

 

Įvairioms sritims skirtas paraiškos formas (anglų kalba) ir CV formą (anglų kalba) galima rasti paspaudus šias nuorodas:

 

1 sritis. Atmosferos procesai, oro tarša, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymo strategijos

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

2 sritis. Biologinė įvairovė

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

3 sritis. Verslininkystė aplinkos srityje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4 sritis. Ekologinė ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5 sritis. Energija (įskaitant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijas)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6 sritis. Aplinkos apsaugos istorija

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7 sritis. Europos ir tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

8 sritis. Gėlasis vanduo (taip pat gruntinis vanduo)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9 sritis. Integruotas aplinkos vertinimas ir rodikliai

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10 sritis. Erdvės planavimas ir gamtos išteklių valdymas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

11 sritis. Žemės ūkis

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12 sritis. Sausumos ekosistemos, įskaitant dirvožemius, miškus, pievas

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13 sritis. Moderniosios technologijos (įskaitant nanotechnologijas, GMO ir pan.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14 sritis. Transportas ir aplinka

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Paraiškos paštu turi būti siunčiamos šiuo adresu:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (atitinkamai nurodykite 1–14 numerius)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Dėl bet kokių su konkursu susijusių klausimų kandidatų maloniai prašome kreiptis toliau nurodytu elektroniniu adresu: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Vėliau gali būti paprašyta pateikti patvirtinamuosius dokumentus.

 

Visa paraiškose pateikta informacija laikoma konfidencialia.

 

EAA įspėja, kad gautos paraiškos kandidatams negrąžinamos. Paraiškose nurodytus asmens duomenis EAA tvarko remdamasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Kandidatų asmens duomenų tvarkymo tikslas yra išnagrinėti paraiškas pagal nustatytą EAA Mokslinio komiteto narių išankstinės atrankos, atrankos ir skyrimo tvarką.

 

 

Galutinė paraiškų padavimo data

 

Paraiškos turi būti išsiųstos internetu, užpildžius specialią paraiškos formą, ar paprastu paštu (įrodymas bus ant pašto antspaudo nurodyta data) pirmiau nurodytu adresu ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d. (12.00 val. Centrinės Europos laiku).

Dokumento veiksmai