næste
forrige
emner

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

 

Det Europæiske Miljøagenturs hovedformål er at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til opnåelse af væsentlige og målelige forbedringer i Europas miljø ved at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til de politiske beslutningstagere og offentligheden.

 

EEA indsamler og formidler data og oplysninger gennem Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet). Eionet er et samarbejdsnetværk mellem EEA og dets 32 medlemslande, og det forbinder de nationale knudepunkter i EU og tredjelandene, de europæiske temacentre, de nationale referencecentre og eksperter fra Kommissionen.

 

EEA’s arbejde består bl.a. i at indsamle og analysere fælles miljøoplysninger fra Europa-Kommissionens tjenester, EEA’s medlemslande, internationale organisationer, konventioner og aftaler samt yde politisk rådgivning og sørge for, at oplysningerne gøres bredt tilgængelige.

 

EEA arrangerer denne indkaldelse (EEA/SC/2008/001-014) med henblik på at udpege ni medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg med ekspertise på de områder, der er angivet i afsnittet om indkaldelsens anvendelsesområde.

 

Det Videnskabelige Udvalgs rolle

 

EEA’s Videnskabelige Udvalg bistår bestyrelsen og den administrerende direktør ved at yde videnskabelig rådgivning og afgive ekspertudtalelser/henstillinger om samtlige videnskabelige spørgsmål inden for EEA’s arbejdsområder.

 

EEA’s Videnskabelige Udvalg blev oprettet ved artikel 10 i Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet). Det Videnskabelige Udvalgs vigtigste opgaver er at afgive udtalelser om agenturets årlige og flerårige arbejdsprogrammer og ved ansættelsen af agenturets videnskabelige medarbejdere samt med hensyn til videnskabelige spørgsmål i forbindelse med agenturets aktiviteter.

 

Indkaldelsens anvendelsesområde

 

Nedenstående anses for at være vigtige områder, som EEA’s Videnskabelige Udvalg skal beskæftige sig med:

 1. Atmosfæriske processer, luftforurening, afbødning af klimaændringer og tilpasningsstrategier
 2. Biodiversitet
 3. Iværksætterkultur inden for erhvervsliv og miljø
 4. Økologisk økonomi
 5. Energi (inkl. afbødning og tilpasningsstrategier)
 6. Tidligere miljøforhold
 7. Europæisk og international miljølovgivning
 8. Ferskvand (inkl. grundvand)
 9. Integreret miljøvurdering og indikatorer
 10. Fysisk planlægning og forvaltning af naturressourcer
 11. Landbrug
 12. Landøkosystemer, inkl. jord, skove, græsjord
 13. Moderne teknologier (inkl. nanoteknologier, GMO osv.)
 14. Transport og miljø

 

Det Videnskabelige Udvalgs sammensætning

 

EEA’s Videnskabelige Udvalg består af uafhængige videnskabelige eksperter fra EEA’s 32 medlemslande med erfaring inden for alle EEA’s aktivitetsområder. Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg udpeges gennem en åben udvælgelsesprocedure.

 

Formanden og de to næstformænd for Det Videnskabelige Udvalg vælges blandt udvalgets egne medlemmer.

 

Antallet af udvalgsmedlemmer må ikke overstige 20 eksperter.

 

Det vil være en fordel, hvis eksperterne i udvalget ud over deres hovedekspertiseområde har et solidt kendskab til et eller flere andre miljøkompetenceområder, så eksperterne tilsammen dækker så mange fagområder som muligt.

 

Deltagelse i møder

 

Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg forventes at skulle deltage regelmæssigt i Det Videnskabelige Udvalgs møder – mindst tre gange årligt. Det Videnskabelige Udvalgs møder afholdes normalt i EEA’s lokaler i København.

 

Medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg aflønnes ikke, men har ret til en godtgørelse for hvert møde af en hel dags varighed. Endvidere godtgøres medlemmernes rejse- og opholdsudgifter i henhold til agenturets politik for godtgørelse af sådanne udgifter.

 

Formanden og rapportørerne har ret til en godtgørelse til dækning af udgifter i forbindelse med koordinering af udkast til udtalelser.

 

 

Betingelser for adgang til udvælgelsesproceduren

 

Ansøgerne skal:

 • have en universitetsuddannelse inden for et relevant videnskabeligt område, helst på postgraduat-niveau
 • have mindst 10 års faglig erfaring efter den afsluttede uddannelse
 • være statsborger i et af EEA’s medlemslande (Den Europæiske Unions medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

 

Udvælgelseskriterier

 

Interessetilkendegivelser, der opfylder godkendelseskravene, skal underkastes en sammenlignende evaluering ud fra følgende kriterier:

 • erfaring med at foretage videnskabelige vurderinger og/eller yde videnskabelig rådgivning inden for de påkrævede kompetence- og ekspertiseområder
 • erfaring med peer review af videnskabeligt arbejde og videnskabelige udgivelser, fortrinsvis inden for områder, der henhører under EEA
 • evne til at analysere komplekse oplysninger og dossierer og udarbejde udkast til videnskabelige udtalelser og rapporter
 • evner inden for kvalitetssikringsprocedurer
 • dokumenteret videnskabelig sagkundskab inden for ansøgerens kompetenceområde(r)
 • praktisk erfaring fra et tværfagligt miljø, helst et internationalt miljø
 • et godt kendskab til engelsk vil være en fordel, idet det er udvalgets arbejdssprog. Evne til at anvende moderne, elektroniske hjælpemidler til udveksling af dokumenter og kommunikation vil være en fordel, da agenturet ønsker at gøre bedst mulig brug af denne teknik.

 

Den administrerende direktør kan anmode et panel om at vurdere ansøgernes faglige erfaring.

 

Udpegelse, mandatperiode og reserveliste

 

De eksperter, der bedst opfylder ovennævnte kriterier, udpeges for en fireårig periode, som kan forlænges én gang med yderligere fire år.

 

Eksperter, der opfylder kravene, men som ikke udpeges, optages på en reserveliste. Reservelisten kan anvendes til lignende aktiviteter og vil være gyldig [f.eks.] indtil 31. december 2010 (forlængelse er mulig) for en toårig periode. Gyldigheden af reservelisten kan forlænges.

 

Uafhængighed og interesseerklæringer

 

De udvalgte eksperter udpeges på et personligt grundlag. De skal underskrive en loyalitetserklæring og skal en gang om året afgive en erklæring om interesseforhold, der kan anses for at påvirke deres uafhængighed.

 

Lige muligheder

 

EEA går ind for lige muligheder og bestræber sig på at undgå enhver form for forskelsbehandling.

 

Ansøgningsprocedure

 

Interesserede ansøgere skal indsende deres interessetilkendegivelse ved at udfylde online-ansøgningsskemaet og CV-skabelonen, der findes under hvert af de nedenfor angivne links.

 

CV’et skal indeholde en liste over ansøgerens videnskabelige udgivelser, helst på engelsk, samt anden faglig erfaring.

 

Ud over deres hovedekspertiseområde skal ansøgerne ligeledes angive deres sekundære og tertiære ekspertiseområder, som kan indgå i bedømmelsen, således at der sikres bedre støtte til de omfattende og tematiske områder af EEA’s arbejde.

 

Det Videnskabelige Udvalgs gældende forretningsorden findes ligeledes på:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument på engelsk)

 

Når De ansøger via online-ansøgningsskemaet, skal De være opmærksom på følgende:

 

1.      Husk at tage hensyn til tidszoner, når De fremsender Deres ansøgning.

 

2.      Når Deres ansøgning ar afsendt, vil De modtage et automatisk svar.

 

3.      Det er Deres ansvar at gemme den automatiske svarbesked som dokumentation for Deres ansøgning.

 

4.      Skulle De ikke modtage en automatisk svarbesked, bedes De indsende Deres ansøgning igen.

 

EEA opfordrer til, at interessetilkendegivelser indsendes ved hjælp af online-ansøgningsskemaet. 

 

Interessetilkendegivelser kan også sendes pr. post, og ansøgerne skal i så tilfælde sørge for tydelig angivelse af deres hovedekspertiseområde uden på konvolutten.

 

Online-ansøgningsskemaer (på engelsk) og CV-skabeloner (på engelsk) for de forskellige områder findes på følgende links:

 

Område 1. Atmosfæriske processer, luftforurening, afbødning af klimaændringer og tilpasningsstrategier

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Område 2. Biodiversitet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Område 3. Iværksætterkultur inden for erhvervsliv og miljø

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Område 4. Økologisk økonomi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Område 5. Energi (inkl. afbødning og tilpasningsstrategier)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Område 6. Tidligere miljøforhold

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Område 7. Europæisk og international miljølovgivning

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Område 8. Ferskvand (inkl. grundvand)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Område 9. Integreret miljøvurdering og indikatorer

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Område 10. Fysisk planlægning og forvaltning af naturressourcer

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Område 11. Landbrug

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Område 12. Landøkosystemer, inkl. jord, skove, græsjord

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Område 13. Moderne teknologier (inkl. nanoteknologier, GMO osv.)

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Område 14. Transport og miljø

 
http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

 

 

Ansøgninger sendt pr. post stiles til:

 

Personnel management group

Scientific Committee call 2008 – area (angiv nummer (1-14))

Det Europæiske Miljøagentur

Kongens Nytorv 6

1050 København K

Danmark

 

Ansøgerne bedes sende eventuelle spørgsmål vedrørende denne indkaldelse til følgende e-mailadresse: sc.call08-questions@eea.europa.eu

Ansøgeren kan blive anmodet om at indsende yderligere dokumentation på et senere tidspunkt i proceduren.

 

Alle interessetilkendegivelser behandles fortroligt.

 

Bemærk, at EEA ikke returnerer interessetilkendegivelser til ansøgere. De personlige oplysninger, som EEA anmoder ansøgerne om at fremsende, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og –organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Formålet med behandlingen af de personoplysninger, som indsendes af ansøgerne, er at håndtere interessetilkendegivelser med henblik på eventuel forhåndsudvælgelse, udvælgelse og udpegelse af medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg i EEA.

 

 

Ansøgningsfrist

 

Interessetilkendegivelsen skal indgives senest den 30. juni 2008 via det specifikke online-ansøgningsskema (kl. 12.00 mellemeuropæisk tid) eller pr. post (poststemplets dato er afgørende) til ovenstående adresse.

 

 

Handlinger