următorul
anteriorul
articole

Agenţia Europeană de Mediu

 

Obiectivul principal al Agenţiei Europene de Mediu (AEM) este de a sprijini dezvoltarea durabilă şi de a contribui la îmbunătăţirea semnificativă şi cuantificabilă a stării mediului în Europa, prin furnizarea de informaţii prompte, specifice, relevante şi fiabile, atât factorilor de decizie politică, cât şi publicului.

 

AEM culege şi difuzează date şi informaţii prin Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (Eionet). Eionet este o reţea de cooperare între AEM şi cele 32 de state membre ale SEE, care reuneşte Punctele naţionale de contact (NFP) din UE şi ţările partenere, Centrele tematice europene (ETC), Centrele de referinţă naţionale (NRC) şi experţii Comisiei.

 

Activitatea AEM include culegerea şi analizarea datelor de mediu partajate de la serviciile Comisiei Europene, statele membre ale SEE, organizaţiile internaţionale, convenţii şi acorduri, elaborând consiliere relevantă pentru politică şi făcând aceste informaţii disponibile pe scară largă.

 

AEM organizează această cerere de exprimare a interesului (EEA/SC/2008/001-014) pentru a numi în funcţie nouă membri ai Comitetului ştiinţific cu competenţă în domeniile definite în sfera de aplicare a cererii.

 

Rolul Comitetului ştiinţific al AEM

 

Comitetul ştiinţific (CS) sprijină Consiliul de administraţie al AEM şi directorul executiv în furnizarea de consiliere/recomandări ştiinţifice şi emiterea avizelor profesionale cu privire la orice chestiune ştiinţifică din domeniile de activitate ale AEM.

 

Comitetul ştiinţific al AEM a fost constituit în baza articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului privind crearea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (Eionet). Sarcina principală a CS o constituie emiterea avizelor cu privire la programele de activitate anuale şi multianuale ale agenţiei, recrutarea personalului ştiinţific şi orice chestiune ştiinţifică cu privire la activităţile AEM.

 

Sfera de aplicare a cererii

 

Cele de mai jos sunt recunoscute drept domenii de importanţă ce urmează să fie acoperite de Comitetul ştiinţific al AEM:

 1. Procesele atmosferice, poluarea aerului, strategiile de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea
 2. Biodiversitatea
 3. Întreprinderile şi spiritul antreprenorial în materie de mediu
 4. Economia ecologică
 5. Energia (inclusiv strategii de atenuare şi de adaptare)
 6. Istoricul evoluţiei mediului
 7. Legislaţia europeană şi internaţională de mediu
 8. Ape dulci (inclusiv ape subterane)
 9. Evaluarea integrată de mediu şi indicatori
 10. Amenajarea teritoriului şi gestionarea resurselor naturale
 11. Agricultura
 12. Ecosistemele terestre, inclusiv soluri, păduri, păşuni
 13. Tehnologii moderne (inclusiv nanotehnologii, OMG, etc.)
 14. Transport şi mediu

 

Componenţa Comitetului ştiinţific al AEM

 

Comitetul ştiinţific al AEM este format din oameni de ştiinţă independenţi din cele 32 de state membre ale SEE, care acoperă toate domeniile de mediu relevante pentru activitatea agenţiei. Membrii CS sunt identificaţi printr-un proces de selecţie public.

 

Preşedintele şi cei doi vice-preşedinţi ai Comitetului ştiinţific sunt aleşi dintre membrii acestuia.

 

Numărul de membri ai Comitetului ştiinţific nu depăşeşte 20 de experţi.

 

Este preferabil ca experţii comitetului să aibă cunoştinţe temeinice într-unul sau mai multe domenii de competenţă legate de mediu, pe lângă domeniul principal de competenţă, acoperind astfel în colectiv cea mai largă gamă posibilă de discipline.

 

Participarea la reuniuni

 

Se preconizează ca membrii Comitetului ştiinţific să participe la reuniunile acestuia în mod regulat – cel puţin de trei ori pe an. Reuniunile Comitetului ştiinţific vor avea loc în mod obişnuit la sediul AEM din Copenhaga.

 

Membrii Comitetului ştiinţific nu beneficiază de remuneraţie, dar au dreptul la indemnizaţie pentru fiecare zi întreagă de reuniune. Membrii beneficiază, de asemenea, de diurnă şi decontarea cheltuielilor de deplasare, în conformitate cu politica agenţiei privind rambursarea cheltuielilor de deplasare şi cazare.

 

Preşedintele şi raportorii au dreptul la o indemnizaţie pentru decontarea cheltuielilor legate de coordonarea proiectelor de avize.

 

 

Eligibilitate

 

Candidaţii trebuie să aibă:

 • o diplomă universitară într-un domeniu ştiinţific relevant, preferabil la nivel postuniversitar,
 • cel puţin 10 ani de experienţă profesională la un nivel la care calificările permit accesul,
 • cetăţenia unuia dintre statele membre ale SEE (statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Liechstenstein, Norvegia, Elveţia şi Turcia).

 

Criterii de selecţie

 

Candidaturile eligibile vor face obiectul unei evaluări comparative faţă de următoarele criterii:

 • experienţă în desfăşurarea de evaluări ştiinţifice şi/sau furnizarea de consiliere ştiinţifică în domeniile de competenţă şi expertiză cerute,
 • experienţă în domeniul evaluării colegiale a lucrărilor şi publicaţiilor ştiinţifice, preferabil legate de domeniile de interes ale AEM,
 • capacitatea de a analiza informaţii complexe şi dosare şi de a elabora proiecte de avize şi rapoarte ştiinţifice,
 • capacitate în domeniul procesului de asigurare a calităţii,
 • excelenţă ştiinţifică dovedită în domeniul(domeniile) acoperite de solicitant,
 • experienţă profesională într-un mediu multidisciplinar, preferabil într-un context internaţional,
 • o bună cunoaştere a limbii engleze constituie un avantaj, având în vedere că aceasta este limba de lucru a comitetului. Capacitatea de a utiliza mijloace electronice moderne de comunicaţii şi pentru schimbul de documente ar fi un avantaj, dată fiind intenţia agenţiei de a folosi la maximum aceste tehnici.

 

Directorul executiv poate apela la un grup ştiinţific pentru a evalua experienţa profesională a candidaţilor.

 

Numire în funcţie, mandat şi lista de rezervă

 

Experţii care îndeplinesc în cea mai mare măsură criteriile de mai sus vor fi numiţi în funcţie pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult patru ani.

 

Experţii care îndeplinesc cerinţele de necesare calităţii de membru, care nu sunt numiţi în funcţie, vor fi incluşi pe o listă de rezervă. Lista de rezervă poate fi utilizată pentru activităţi similare şi va fi valabilă [de exemplu] până la 31 decembrie 2010 (este posibilă prelungirea termenului), pentru o perioadă de 2 ani. Valabilitatea listei de rezervă poate fi prelungită.

 

Independenţă şi declaraţii de interes

 

Experţii selectaţi vor fi numiţi în funcţie individual. Acestora li se cere să semneze o declaraţie de angajament şi să întocmească, anual, o declaraţie de interese care pot aduce atingere independenţei lor. 

 

Egalitatea de şanse

 

AEM este un angajator care garantează egalitatea de şanse şi depune toate eforturile ca să evite orice formă de discriminare.

 

Procedura de depunere a candidaturilor

 

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să-şi depună candidatura prin completarea unui formular de cerere on-line şi a modelului de CV care pot fi găsite la fiecare din link-urile indicate mai jos. 

 

CV-ul va conţine o listă a publicaţiilor ştiinţifice ale candidatului, preferabil în limba engleză, precum şi alte aspecte legate de experienţa profesională.

 

În afară de domeniul principal de expertiză, candidaţii trebuie să indice, de asemenea, domeniile secundare şi terţiare de expertiză care să fie luate în considerare pentru a asigura un sprijin mai bun în domeniile intersectoriale şi tematice specifice activităţii AEM.

 

Regulamentul de procedură în vigoare al Comitetului ştiinţific al AEM poate fi găsit, de asemenea, la următorul link:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(document în limba engleză)

 

La depunerea candidaturii prin formularul de cerere on-line, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele:

 

1.      Nu uitaţi să luaţi în calcul fusul orar atunci când depuneţi cererea.

 

2.      Odată ce aţi depus cererea, veţi primi un răspuns automat.

 

3.      Este responsabilitatea dvs. să păstraţi mesajul de răspuns automat ca dovadă a depunerii cererii dvs.

 

4.      Dacă nu primiţi un mesaj de răspuns automat, vă rugăm să depuneţi încă o dată cererea.

 

AEM încurajează depunerea candidaturilor prin intermediul formularului de cerere on-line. 

 

Vor fi acceptate, de asemenea, candidaturile trimise prin poştă, cu condiţia ca pe plic candidaţii să indice clar domeniul de competenţă pentru care doresc să fie evaluaţi.

 

Formularele de cerere on-line (în engleză) şi modelul de CV (în engleză) pentru diferitele domenii pot fi găsite la următoarele link-uri:

 

Domeniul 1. Procesele atmosferice, poluarea aerului, strategiile de atenuare a schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Domeniul 2. Biodiversitatea

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Domeniul 3. Întreprinderile şi spirit antreprenorial în materie de mediu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Domeniul 4. Economie ecologică

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

domeniul 5. Energia (inclusiv strategii de atenuare şi de adaptare)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Domeniul 6. Istoricul evoluţiei mediului

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Domeniul 7. Legislaţie de mediu europeană şi internaţională

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Domeniul 8. Ape dulci (inclusiv ape subterane)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Domeniul 9. Evaluarea integrată de mediu şi indicatori

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Domeniul 10. Amenajarea teritoriului  şi gestionarea resurselor naturale


http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Domeniul 11. Agricultură

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Domeniul 12. Ecosistemele terestre, inclusiv soluri, păduri, păşuni

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Domeniul 13. Tehnologii moderne (inclusiv nanotehnologii, OMG, etc.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Domeniul 14. Transport şi mediu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Cererile trimise prin poştă vor fi adresate către:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (vă rugăm indicaţi în mod corespunzător numărul domeniului între 1-14 )

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Candidaţii sunt rugaţi să adreseze orice întrebări cu privire la această cerere, la următoarea adresă de e-mail: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Se pot solicita documente justificative într-o etapă ulterioară.

 

Toate candidaturile vor fi tratate ca având caracter confidenţial.

 

Vă rugăm să reţineţi că AEM nu va înapoia candidaţilor formularele depuse. Informaţiile personale pe care AEM le solicită candidaţilor vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de candidaţi se efectuează în scopul gestionării candidaturilor în vederea unei posibile preselecţii, selecţii şi numiri în funcţie a membrilor Comitetului ştiinţific al AEM.

 

 

Data limită

 

Candidaturile vor fi transmise prin intermediul formularului de cerere on-line specific (ora 12:00 ora Europei Centrale) sau prin poştă (data poştei constituie dovada) la adresa indicată mai sus cel târziu până la 30 iunie 2008.

 

Acţiuni asupra documentului