naslednji
prejšnji
zadetki

Evropska agencija za okolje

 

Glavni cilj Evropske agencije za okolje (EEA) je podpirati trajnostni razvoj in pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti daje pravočasne, ciljno naravnane, ustrezne in zanesljive informacije.

 

EEA zbira in razširja podatke in informacije prek Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet). Eionet je sodelovalno omrežje agencije EEA in njenih 32 držav članic, ki povezuje nacionalne koordinatorje sodelovanja (NFP) v EU in drugih sodelujočih državah, Evropske tematske centre (ETC), nacionalne referenčne centre (NRC) in strokovnjake iz Komisije.

 

Delo EEA obsega med drugim zbiranje in analiziranje okoljskih podatkov iz služb Evropske komisije, držav članic EEA, mednarodnih organizacij, konvencij in sporazumov, iz česar oblikuje nasvete, ki se tičejo politik, ter skrbi, da so te informacije široko dostopne.

 

EEA je ta razpis (EEA/SC/2008/001-014) pripravila za imenovanje devetih članov znanstvenega odbora, ki so strokovnjaki na področjih, opredeljenih v obsegu razpisa.

 

Vloga znanstvenega odbora agencije EEA

 

Znanstveni odbor pomaga upravnemu odboru EEA in izvršnemu direktorju pri zagotavljanju znanstvenih nasvetov in podajanju strokovnega mnenja o kateri koli znanstveni zadevi na področjih dejavnosti, ki jih opravlja EEA.

 

Znanstveni odbor EEA je bil ustanovljen s členom 10 Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet). Glavne naloge znanstvenega odbora zajemajo podajanje mnenj o letnih in večletnih delovnih programih agencije, zaposlovanju znanstvenega osebja ter kateri koli znanstveni zadevi, s katero se ukvarja EEA.

 

Obseg razpisa

 

Spodaj našteta področja se štejejo kot pomembna področja, ki jih pokriva znanstveni odbor agencije EEA:

 1. atmosferski procesi, onesnaženost zraka, omiljevanje podnebnih sprememb in strategije za prilagajanje
 2. biotska raznovrstnost
 3. poslovno in okoljsko podjetništvo
 4. ekološka ekonomika
 5. energija (vključno s strategijami ublažitve in prilagajanja)
 6. okoljska zgodovina
 7. evropska in mednarodna okoljska zakonodaja
 8. sladka voda (vključno s podtalnico)
 9.  enotna presoja vplivov na okolje in kazalniki
 10. prostorsko načrtovanje in upravljanje naravnih virov
 11. kmetijstvo
 12. kopenski ekosistemi, vključno s tlemi, gozdovi in travišči
 13. sodobne tehnologije (vključno z nanotehnologijami, gensko spremenjenimi organizmi itd.)
 14. promet in okolje

 

Sestava znanstvenega odbora agencije EEA

 

Znanstveni odbor EEA sestavljajo neodvisni znanstveniki iz držav članic EEA, ki pokrivajo vsa okoljska področja, ki spadajo v obseg dejavnosti agencije. Člani znanstvenega odbora so izbrani v odprtem izbirnem postopku.

 

Predsednika in dva podpredsednika znanstvenega odbora izberejo člani med seboj.

 

Število članov v znanstvenem odboru ne bo presegalo 20 strokovnjakov.

 

Zaželeno je, da strokovnjaki v odboru poleg svojega glavnega strokovnega področja zelo dobro poznajo še eno ali več okoljskih področij pristojnosti, da lahko tako skupaj pokrivajo kar najširši razpon različnih disciplin.

 

Sodelovanje na zasedanjih

 

Strokovnjaki se morajo biti pripravljeni redno udeleževati zasedanj znanstvenega odbora – vsaj trikrat na leto. Zasedanja znanstvenega odbora načeloma potekajo v prostorih agencije EEA v Kopenhagnu.

 

Člani znanstvenega odbora za svoje delo ne prejemajo plačila, vendar so upravičeni do nadomestila za vsako celodnevno zasedanje. Člani prejmejo tudi potne stroške in dnevnice v skladu s politiko agencije glede povračil potnih stroškov in stroškov namestitve.

 

Predsednik in poročevalci so upravičeni do nadomestila za kritje stroškov, povezanih z usklajevanjem osnutkov mnenj.

 

Pogoji

 

Kandidati morajo imeti:

 • univerzitetno diplomo ustrezne strokovne smeri, po možnosti na podiplomski ravni;
 • najmanj deset let delovnih izkušenj na ravni, za katero se taka izobrazba zahteva;
 • imeti državljanstvo ene od držav članic EEA (države članice Evropske unije ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).

 

Merila za izbor

 

 • Prijave interesa, ki bodo ustrezale pogojem, bodo primerjalno ocenjene na podlagi naslednjih meril:
 • izkušnje pri izvajanju znanstvenega ocenjevanja in/ali dajanju strokovnih nasvetov na zahtevanih področjih pristojnosti in strokovnega znanja;
 • izkušnje z vzajemnim pregledovanjem znanstvenih del in publikacij, po možnosti s področij, ki zanimajo agencijo EEA;
 • sposobnosti analiziranja obsežnih informacij in dokumentacije ter priprave osnutkov znanstvenih mnenj in poročil;
 • poznavanje postopkov zagotavljanja kakovosti;
 • dokazana znanstvena odličnost na področju ali področjih, ki jih pokriva kandidat;
 • strokovne izkušnje v večdisciplinarnem okolju, po možnosti v mednarodnem okviru;
 • odlično znanje angleškega jezika se upošteva kot prednost, saj je to delovni jezik odbora. Sposobnost uporabe sodobnih, elektronskih načinov izmenjave dokumentov in komuniciranja bo upoštevana kot prednost, saj želi agencija te tehnike čim bolje izkoristiti.

 

Izvršni direktor lahko za pomoč pri oceni strokovnih izkušenj kandidatov skliče poseben svet.

 

Imenovanje, mandat in rezervni seznam

 

Strokovnjaki, ki najbolje izpolnjujejo zgoraj navedena merila, bodo imenovani za mandat, ki traja štiri leta in je obnovljiv enkrat za največ štiri leta.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo, vendar niso imenovani, bodo ostali na rezervnem seznamu. Rezervni seznam se lahko uporablja za sorodne dejavnosti in bo veljaven [npr.] do 31. decembra 2010 (z možnostjo podaljšanja) za dobo dveh let. Trajanje veljavnosti rezervnega seznama se lahko podaljša.

 

Neodvisnost in izjave o interesih

 

Člani znanstvenega odbora bodo imenovani osebno. Podpisati morajo izjavo o zavezanosti, vsako leto pa tudi izjavo o interesih, ki bi lahko bili škodljivi za njihovo neodvisnost.

 

Enake možnosti

 

EEA kot delodajalec upošteva enake možnosti in si prizadeva izogibati vsaki obliki diskriminacije.

 

Postopek prijave

 

Kandidati, ki jih razpis zanima, naj za prijavo svojega interesa izpolnijo spletni obrazec za prijavo in predlogo za življenjepis, ki ju najdete na vsaki od povezav, navedenih spodaj.

 

Življenjepis naj vključuje seznam kandidatovih znanstvenih objav, po možnosti v angleškem jeziku, in druge delovne izkušnje.

 

Kandidati naj poleg svojega primarnega strokovnega področja navedejo tudi sekundarna in terciarna strokovna področja, ki se bodo lahko upoštevala za zagotavljanje boljše podpore medsektorskim in tematskim področjem dela agencije EEA.

 

Veljavna postopkovna pravila znanstvenega odbora agencije EEA je mogoče najti tudi na povezavi:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument v angleškem jeziku)

 

Pri prijavljanju s spletnim obrazcem za prijavo, prosimo, pazite na naslednje:

 

1.      pri pošiljanju prijave ne pozabite upoštevati časovnih pasov;

 

2.      ko pošljete prijavo, boste prejeli samodejni odgovor;

 

3.      sami ste odgovorni, da samodejno povratno sporočilo shranite kot dokaz, da ste prijavo poslali;

 

4.      če samodejnega povratnega sporočila ne prejmete, prijavo pošljite še enkrat.

 

EEA spodbuja pošiljanje prijav po elektronski pošti. 

 

Sprejete bodo tudi prijave po navadni pošti, vendar morajo kandidati na ovojnici jasno označiti strokovno področje, za katero želijo, da se njihova prijava obravnava.

 

Spletne obrazce za prijavo (v angleškem jeziku) in predloge za življenjepis (v angleškem jeziku) za različna področja je mogoče najti na spodnjih povezavah:

 

Področje 1. Atmosferski procesi, onesnaženost zraka, omiljevanje podnebnih sprememb in strategije za prilagajanje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Področje 2. Biotska raznovrstnost

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Področje 3. Poslovno in okoljsko podjetništvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Področje 4. Ekološka ekonomika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Področje 5. Energija (vključno s strategijami za omiljevanje in prilagajanje)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Področje 6. Okoljska zgodovina

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Področje 7. Evropska in mednarodna okoljska zakonodaja

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Področje 8. Sladka voda (vključno s podtalnico)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Področje 9. Enotna presoja vplivov na okolje in kazalniki

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Področje 10. Prostorsko načrtovanje in upravljanje naravnih virov

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10 

Področje 11. Kmetijstvo

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

Področje 12. Kopenski ekosistemi, vključno s tlemi, gozdovi in travišči

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

Področje 13. Sodobne tehnologije (vključno z nanotehnologijami, gensko spremenjenimi organizmi itd.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

Področje 14. Promet in okolje

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

Prijave, poslane po navadni pošti, naj bodo naslovljene na:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (navedite ustrezno številko od 1-14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Danska

 

Kandidate naprošamo, da vsa vprašanja v zvezi s tem razpisom pošljejo neposredno na naslednji e-naslov: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev lahko agencija zahteva naknadno.

 

Vse prijave interesa bodo obravnavane zaupno.

 

Upoštevajte, da EEA kandidatom prijav ne bo vračala. Osebni podatki, ki jih EEA zahteva od kandidatov, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Predloženi osebni podatki kandidatov se obdelujejo zgolj z namenom

 

Rok za oddajo prijav

 

Prijave interesa je treba poslati prek posebnega spletnega obrazca (do 12.00 po srednjeevropskem času) ali po navadni pošti (datum poštnega žiga šteje kot dokaz) na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 30. junija 2008.

Akcije dokumenta