järgmine
eelmine
punktid

Euroopa Keskkonnaagentuur

 

Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) eesmärk on toetada säästvat arengut ja aidata saavutada Euroopa keskkonna seisundi märkimisväärne ja mõõdetav paranemine, andes poliitikakujundajatele ja avalikkusele õigeaegset, eesmärgistatud, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

 

Agentuur kogub ja levitab teavet ning andmeid Euroopa keskkonnateabe- ja ‑vaatlusvõrgu Eionet kaudu. Eionet on agentuuri ja selle 32 liikmesriigi koostöövõrgustik ning ühendab Euroopa Liidu liikmesriikide ja koostööriikide teabekeskusi, Euroopa teemakeskusi, riikide seireasutusi ja Euroopa Komisjoni eksperte.

 

Agentuuri ülesanne on muu hulgas Euroopa Komisjoni talitustest, agentuuri liikmesriikidest, rahvusvahelistest organisatsioonidest ning konventsioonide ja lepingute osalistelt laekuva keskkonnateabe kogumine ja analüüsimine, et anda nõu tegevuskavade osas ja teha see teave avalikkusele kättesaadavaks.

 

Agentuur korraldab käesoleva konkursi (EEA/SC/2008/001-014), et määrata ametisse üheksa teaduskomitee liiget, kes on pädevad konkursikutse valdkondades.

 

Agentuuri teaduskomitee roll

 

Teaduskomitee annab agentuuri haldusnõukogule ja tegevdirektorile teadusnõu ning esitab eksperdiarvamusi agentuuri tegevuse mis tahes teadusküsimustes.

 

Agentuuri teaduskomitee asutati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (Eionet) artikliga 10. Teaduskomitee põhiülesanne on arvamuste esitamine agentuuri iga-aastaste ja mitmeaastaste tööplaanide, teadustöötajate värbamise ja muude agentuuri tegevusega seonduvate teadusküsimuste kohta.

 

Konkursikutse valdkonnad

 

Euroopa Keskkonnaagentuuri teaduskomitee olulisemad töövaldkonnad on järgmised:

 1. atmosfääriprotsessid, õhusaaste, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise strateegiad;
 2. bioloogiline mitmekesisus;
 3. keskkonnaettevõtlus;
 4. ökoloogiline majandus;
 5. energia (sh leevendus- ja kohanemisstrateegiad);
 6. keskkonnaajalugu;
 7. rahvusvaheline ja Euroopa keskkonnaõigus;
 8. magevesi (sh põhjavesi);
 9. terviklik keskkonnamõju hindamine ja keskkonnanäitajad;
 10. ruumiline planeerimine ja loodusvarade majandamine;
 11. põllumajandus;
 12. maismaaökosüsteemid, sh pinnas, metsad, rohumaad;
 13. tänapäevased tehnoloogiad (sh nanotehnoloogiad, geenmuundatud organismid jne);
 14. transport ja keskkond.

 

Agentuuri teaduskomitee koosseis

 

Euroopa Keskkonnaagentuuri teaduskomitee koosneb agentuuri 32 liikmesriigi iseseisvatest teadlastest, kes on pädevad agentuuri tegevuse kõigis keskkonnaga seonduvates valdkondades. Teaduskomitee liikmed valitakse avaliku valikumenetlusega.

 

Teaduskomitee valib oma liikmete seast esimehe ja kaks aseesimeest.

 

Teaduskomitee liikmete arv ei tohi ületada 20 eksperti.

 

On soovitatav, et komitee liikmetel oleksid põhjalikud teadmised peale enda põhivaldkonna veel vähemalt ühest keskkonnaga seonduvast valdkonnast, et komitee ühine pädevus oleks võimalikult kõikehõlmav.

 

Koosolekutel osalemine

 

Teaduskomitee liikmed peavad olema valmis osalema teaduskomitee koosolekutel regulaarselt – vähemalt kolm korda aastas. Teaduskomitee koosolekud toimuvad tavaliselt Euroopa Keskkonnaagentuuri ruumides Kopenhaagenis.

 

Teaduskomitee liikmed ei saa töötasu, kuid neil on õigus hüvitisele iga täispäevase koosoleku eest. Liikmete reisi- ja majutuskulud kaetakse vastavalt agentuuri reisi- ja majutuskulude hüvitamise korrale.

Esimehel ja ettekandjatel on õigus arvamuskavandite koordineerimise kulude hüvitamisele.

 

 

Nõuded kandidaatidele

 

Kandidaatidel peab olema

§         kõrgharidus asjakohases teadusvaldkonnas, soovitatavalt magistri- või doktorikraad;

§         vähemalt 10-aastane töökogemus ametitasemel, kus on nõutav eelmainitud pädevus;

§         Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriigi (Euroopa Liidu liikmesriigid ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi) kodakondsus.

 

Valikukriteeriumid

 

Nõuetele vastavaid avaldusi hinnatakse võrdlevalt järgmiste kriteeriumide alusel:

§         teadushinnangute ja/või teadusnõu andmise kogemus nõutud pädevusvaldkonnas;

§         teadustööde ja publikatsioonide eelretsenseerimise kogemus, soovitatavalt agentuurile huvi pakkuvates valdkondades;

§         võime analüüsida keerukat teavet ja andmestikku ning koostada teaduslike arvamuste ja aruannete kavandeid;

§         oskus osaleda kvaliteedi tagamisel;

§         tõestatud teaduslikud ekspertteadmised oma valdkonnas või valdkondades;

 • erialane töökogemus multidistsiplinaarses keskkonnas, soovitatavalt rahvusvahelises kontekstis;

§         kasuks tuleb inglise keele hea oskus, sest see on teaduskomitee töökeel. Eelis on oskus kasutada tänapäevaseid elektroonilisi dokumendiedastus- ja sidevahendeid, võttes arvesse asjaolu, et agentuur soovib on nende tehniliste vahendite võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

 

Tegevdirektor võib kandidaatide erialase kogemuse hindamiseks kutsuda kokku komisjoni.

 

Ametisse määramine, ametiaeg ja reservnimekiri

 

Eksperdid, kes vastavad ülalnimetatud kriteeriumidele kõige paremini, määratakse ametisse neljaks aastaks. Ametiaega võib pikendada ühe korra kuni nelja aasta võrra.

 

Teaduskomitee liikmetele esitatavatele nõuetele vastav, kuid liikmeks mitte nimetatud kandidaat arvatakse reservnimekirja. Reservnimekirja võidakse kasutada sarnasteks tegevusteks ning nimekiri kehtib kaks aastat, [nt] 31. detsembrini 2010 (pikendamine on võimalik). Reservnimekirja kehtivusaega võib pikendada.

 

Iseseisvus ja huvide deklareerimine

 

Väljavalitud eksperdid määratakse teaduskomiteesse individuaalselt. Neil palutakse allkirjastada kohustuste deklaratsioon ja kord aastas ka deklaratsioon huvide kohta, mis võivad kahjustada nende sõltumatust.

 

Võrdsed võimalused

 

Euroopa Keskkonnaagentuur rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja on pühendunud mis tahes diskrimineerimise vältimisele.

 

Avalduste esitamise kord

 

Huvitatud kandidaatidel palutakse saata sooviavaldus elektrooniliselt, täites avalduse ja elulookirjelduse veebivormi, mis leidub alljärgnevatelt linkidelt.

 

Elulookirjeldus peab sisaldama kandidaadi teaduspublikatsioonide loetelu, soovitatavalt inglise keeles, ja muu erialase kogemuse kirjeldust.

 

Peale oma põhivaldkonna tuleb kandidaatidel märkida ära ka teine ja kolmas pädevusala, mida võidakse arvestada selleks, et tagada parem tugi Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevuse valdkondadevaheliste ja temaatiliste alade korral.

 

Agentuuri teaduskomitee kodukord on järgmisel veebiaadressil:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(inglise keeles)

 

Kui saadate avaldusvormi elektrooniliselt, pidage silmas alljärgnevat:

 

1.      Avaldust saates võtke arvesse võimalikku ajavahet.

 

2.      Pärast avalduse saatmist saate automaatse vastuse.

 

3.      Te olete kohustatud hoidma automaatse vastuse avalduse saatmise tõendina alles.

 

4.      Kui te ei saa automaatset vastust, saatke avaldus uuesti.

 

Agentuur soovitab saata avalduse elektroonilisel vormil.

 

Vastu võetakse ka tavalise posti teel laekunud avaldusi tingimusel, et ümbrikule on selgelt märgitud valdkond, millega seoses kandideeritakse.

 

Eri valdkondade elektrooniliste avalduste ja elulookirjelduste ingliskeelsed vormid on järgmistel veebiaadressidel:

 

1. valdkond. Atmosfääriprotsessid, õhusaaste, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise strateegiad

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/be65aef7b6511dd4730b75eaab442677

 

2. valdkond. Bioloogiline mitmekesisus

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/510805d54651c346e61b289875d7a01f

 

3. valdkond. Keskkonnaettevõtlus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

4. valdkond. Ökoloogiline majandus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

5. valdkond. Energia (sh leevendus- ja kohanemisstrateegiad)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

6. valdkond. Keskkonnaajalugu

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

7. valdkond. Rahvusvaheline ja Euroopa keskkonnaõigus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

8. valdkond. Magevesi (sh põhjavesi)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

9. valdkond. Terviklik keskkonnamõju hindamine ja keskkonnanäitajad

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

10. valdkond. Ruumiline planeerimine ja loodusvarade majandamine

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

11. valdkond. Põllumajandus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

12. valdkond. Maismaaökosüsteemid, sh pinnas, metsad, rohumaad

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

13. valdkond. Tänapäevased tehnoloogiad (sh nanotehnoloogiad, geenmuundatud organismid jne)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

14. valdkond. Transport ja keskkond

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Posti teel tuleb avaldus saata järgmisele aadressile:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (märkige siia valdkonna number, 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Mis tahes küsimused käesoleva konkursikutse kohta palutakse kandidaatidel saata e-posti aadressil sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Avalduses esitatud andmeid tõendavaid dokumente võidakse nõuda hiljem.

 

Kõiki sooviavaldusi käsitletakse konfidentsiaalsena.

 

Juhime tähelepanu sellele, et agentuur ei tagasta kandidaatidele avaldusi. Agentuuri nõutud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Kandidaatide esitatud isikuandmeid töödeldakse eesmärgil käsitleda avaldusi seoses võimaliku eelvaliku, valiku ja Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmete ametisse määramisega.

 

Avalduste esitamise lõpptähtaeg

 

Sooviavaldused tuleb saata vastaval elektroonilisel vormil (hiljemalt 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi) või tavalise postiga (postitempli kuupäev) eespool nimetatud aadressil hiljemalt 30. juunil 2008.

 

Permalinks

Tegevused dokumentidega