seuraava
edellinen
kohdat

Euroopan ympäristökeskus

 

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tärkeimpänä tehtävänä on tukea kestävää kehitystä ja auttaa saavuttamaan merkittäviä ja mitattavissa olevia parannuksia Euroopan ympäristössä. Tähän se pyrkii tarjoamalla oikea-aikaista, kohdennettua, asianmukaista ja luotettavaa tietoa päätöksentekijöille ja yleisölle.

 

EYK kokoaa ja levittää tietoa Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkoston (Eionetin) kautta. Eionet on EYK:n ja sen 32 jäsenmaan yhteistyöverkosto, joka yhdistää kansalliset tietokeskukset (NFP) EU:ssa ja yhteistyömaissa, aihekeskukset (ECT), kansalliset asiantuntijalaitokset (NRC) ja komission asiantuntijat.

 

EYK:n työ käsittää Euroopan komissiolta, EYK:n jäsenmailta, kansainvälisiltä organisaatioilta, kansainvälisistä sopimuksista ja muista sopimuksista peräisin olevien tietojen kokoamista ja analysointia, toimintalinjojen kannalta tärkeiden neuvojen antamista sekä näiden tietojen laajaa levittämistä.

 

EYK järjestää tämän pyynnön (EEA/SC/2008/001 - 014) nimittääkseen yhdeksän pyynnössä täsmennetyn erityisalan asiantuntijaa tieteelliseen komitean jäseniksi.

 

EYK:n tieteellisen komitean rooli

 

Tieteellinen komitea tukee EYK:n hallintoneuvoston ja johtajan työtä antamalla tieteellisiä neuvoja ja suosituksia sekä asiantuntijalausuntoja kaikista EYK:n työhön kuuluvista tieteellisistä kysymyksistä.

 

EYK:n tieteellinen komitea perustettiin Euroopan ympäristökeskuksen sekä Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkoston (Eionetin) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 10 artiklan mukaisesti. Tieteellisen komitean tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lausuntojen antaminen viraston vuotuisesta ja monivuotisesta työohjelmasta, tutkimushenkilöstön palvelukseen ottamisesta ja kaikesta EYK:n toimintaan liittyvästä tieteellisestä toiminnasta.  

 

Kiinnostuksenilmaisupyynnön laajuus

 

EYK:n tieteellisen komitean tehtävät kattavat seuraavat alat:

 1. Ilmakehän prosessit, ilman saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja sopeutumisstrategiat
 2. Biologinen monimuotoisuus
 3. Liiketoiminta ja ympäristöyrittäjyys
 4. Ekologinen liiketalous
 5. Energia (mukaan lukien lieventämistä ja sopeutumista koskevat strategiat)
 6. Ympäristöhistoria
 7. Eurooppalainen ja kansainvälinen ympäristöoikeus
 8. Makea vesi (myös pohjavesi)
 9. Yhdennetty ympäristön arviointi ja indikaattorit
 10. Aluesuunnittelu ja luonnonvarojen hallinta
 11. Maatalous
 12. Maa-alueiden ekosysteemit, mukaan lukien maaperät, metsät ja laitumet
 13. Uusi tekniikka (mukaan lukien nanotekniikka, muuntogeeniset organismit jne.)
 14. Liikenne ja ympäristö

 

EYK:n tieteellisen komitean kokoonpano

 

Ympäristökeskuksen tieteellinen komitea koostuu EYK:n 32 jäsenmaan riippumattomista tutkijoista ja kattaa kaikki ympäristökeskuksen tehtäväalueet. Tieteellisen komitean jäsenet valitaan avoimessa valintamenettelyssä.

 

Tieteellisen komitean puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa valitaan komitean jäsenistä.

 

Tieteellisen komiteaan kuuluu enintään 20 asiantuntijaa.

 

On toivottavaa, että tieteellisen komitean asiantuntijat tuntevat ensisijaisen alansa lisäksi perusteellisesti vaadituista ympäristöasiantuntemuksen aloista yhden tai useamman, jolloin kollektiivinen asiantuntemus on mahdollisimman laaja.

 

Osallistuminen kokouksiin

 

Tieteellisen komitean jäsenten on oltava valmiita osallistumaan tieteellisen komitean kokouksiin säännöllisesti, vähintään kolme kertaa vuodessa. Tieteellisen komitean kokoukset pidetään yleensä EYK:n tiloissa Kööpenhaminassa.

 

Jäsenille ei makseta osallistumisesta komitean työhön, mutta he ovat oikeutettuja saamaan korvauksen jokaisesta kokonaisesta kokouspäivästä. Jäsenet saavat myös matka- ja oleskelukorvauksen ympäristökeskuksen matka- ja majoituskorvauksiin sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

 

Puheenjohtaja ja esittelijät ovat oikeutettuja saamaan korvausta lausuntoluonnosten koordinointiin liittyvistä kuluista.

 

 

Kelpoisuusvaatimukset

 

Jäseniksi hakevilla on oltava

 • kyseisen tieteenalan korkeakoulututkinto, mielellään jatkotutkintotasolta,
 • vähintään 10 vuoden työkokemus koulutusvaatimuksia vastaavalta tasolta,
 • jonkin EYK:n jäsenmaan (Euroopan unionin maa, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki) kansalaisuus.

 

Valintaperusteet

 

 • Valintakelpoisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen vertailevassa arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:
 • kokemusta tieteellisestä arvioinnista ja/tai tieteellisestä neuvonnasta pätevyyttä ja asiantuntemusta vaadittavilla aloilla,
 • kokemusta tieteellisten töiden ja julkaisujen vertaisarvioinneista, ensi sijassa EYK:n toimintaan liittyvillä aloilla,
 • kykyä analysoida vaikeatajuista tietoa ja asiakirjoja sekä laatia tieteellisten lausuntojen luonnoksia ja raportteja,
 • laadunvarmistuksessa tarvittavaa kykyä,
 • näyttöä oman alansa / omien alojensa tieteellisestä asiantuntemuksesta,
 • työkokemusta monitieteisestä ympäristöstä, mielellään kansainvälisessä yhteydessä,
 • hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi, koska englanti on komitean työkieli. Taito käyttää nykyaikaisia asiakirjansiirto- ja viestintävälineitä katsotaan eduksi, koska ympäristökeskuksen tarkoituksena on hyödyntää tätä teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

EYK:n johtaja voi kutsua kokoon raadin arvioimaan hakijoiden ammatillista kokemusta.

 

Nimittäminen, toimikausi ja varallaololuettelo

 

Parhaiten edellä mainitut kriteerit täyttävät asiantuntijat nimitetään komitean jäseniksi neljäksi vuodeksi.  Nimitys on uusittavissa enintään kerran neljäksi vuodeksi.

 

Jäsenyyden kelpoisuusehdot täyttävät asiantuntijat, joita ei nimitetä, otetaan varallaololuetteloon. Varallaololuetteloa voidaan käyttää muiden vastaavien toimien täyttämiseen ja se on voimassa kaksi vuotta [esim.] 31. joulukuuta 2010 saakka (mahdollisesti pidempään). Varallaololuettelon voimassaoloa voidaan jatkaa.

 

Riippumattomuus ja ilmoitukset etunäkökohdista

 

Valitut asiantuntijat nimitetään riippumattomina asiantuntijoina. Heidän on allekirjoitettava ilmoitus sitoutumisesta tieteellisen komitean toimintaan ja heidän on lisäksi vuosittain allekirjoitettava ilmoitus etunäkökohdista, joiden voidaan katsoa vaikuttavan heidän riippumattomuuteensa.

 

Yhtäläiset mahdollisuudet

 

EYK noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja on sitoutunut torjumaan kaikentyyppistä syrjintää.

 

Hakumenettely

 

Hakijoiden tulisi esittää kiinnostuksenilmaisunsa täyttämällä online‑kaavake ja CV-pohja, jotka ovat saatavilla alla olevista linkeistä.

 

CV:ssä on luetteloitava hakijan tieteelliset julkaisut, mieluiten englanniksi, ja muu ammatillinen kokemus.

 

Ensisijaisen asiantuntemuksen alansa lisäksi hakijoiden on ilmoitettava myös toinen ja kolmas asiantuntemuksen alansa, joka voidaan ottaa huomioon, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen tuki EYK:n työn kaikilla aloilla yhdessä ja erikseen.

 

EYK:n tieteellisen komitean menettelysäännöt ovat saatavilla myös osoitteesta:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(englanninkielinen asiakirja)

 

Hakiessasi tehtävään online-kaavakkeen avulla varmista, että olet ottanut huomioon seuraavat seikat:

 

1.      Muista kiinnittää huomiota aikavyöhykkeisiin hakemusta lähettäessäsi.

 

2.      Kun hakemuksesi on lähetetty, saat siitä automaattisen vastauksen.

 

3.      Sinun vastuullasi on säilyttää automaattinen vastausviesti todisteena hakemuksesi lähettämisestä.

 

4.      Jos et saa automaattista vastausta, lähetä hakemuksesi uudelleen.

 

EYK toivoo, että kiinnostuksenilmaisut lähetetään online‑hakemuksen avulla. 

 

Myös postitetut kiinnostuksenilmaisut hyväksytään edellyttäen, että hakija merkitsee selvästi kuoreen sen asiantuntemuksen alan, jossa toivoo tulevansa huomioon otetuksi.

 

Eri alojen online‑hakemuskaavakkeet (englanniksi) ja CV-pohjat (englanniksi) on saatavilla seuraavista osoitteista:

 

Ala 1. Ilmakehän prosessit, ilman saastuminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja sopeutumisstrategiat

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Ala 2. Biologinen monimuotoisuus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Ala 3. Liiketoiminta ja ympäristöyrittäjyys

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Ala 4. Ekologinen liiketalous

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Ala 5. Energia (mukaan lukien lieventämistä ja sopeutumista koskevat strategiat)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Ala 6. Ympäristöhistoria

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Ala 7. Eurooppalainen ja kansainvälinen oikeus

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Ala 8. Makea vesi (sis. pohjavesi)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Ala 9. Yhdennetty ympäristöarviointi ja indikaattorit

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Ala 10. Aluesuunnittelu ja luonnonvarojen hallinta

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Ala 11. Maatalous

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Ala 12. Maa-alueiden ekosysteemit, mukaan lukien maaperät, metsät ja laitumet

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Ala 13. Uusi tekniikka (mukaan lukien nanotekniikka, muuntogeeniset organismit jne.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Ala 14. Liikenne ja ympäristö

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

Postitse lähetettävät hakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (merkitse valitsemasi alan numero 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Ehdokkaita pyydetään osoittamaan mahdolliset tiedustelut hausta sähköpostiosoitteeseen: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Muita hakemuksen tueksi esitettäviä asiakirjoja voidaan pyytää myöhemmässä vaiheessa.

 

Kiinnostuksenilmaisut käsitellään luottamuksellisesti.

 

Huomaa, ettei EYK palauta kiinnostuksenilmaisuja hakijoille. EYK:n hakijoilta pyytämät henkilökohtaiset tiedot käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta mukaisesti. Ehdokkaiden toimittamia tietoja käsitellään, jotta kiinnostuksenilmaisuja voidaan arvioida EYK:n tieteellisen komitean jäsenten mahdollista esivalintaa, valintaa ja nimittämistä varten.

 

 

Määräaika hakemusten jättämiselle

 

Kiinnostuksenilmaisut on lähetettävä erityisen online‑hakemuksen avulla (klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa) tai postitse (postileiman päivämäärä riittää todisteeksi) edellä mainittuihin osoitteisiin viimeistään 30. kesäkuuta 2008.

 

Permalinks

tallenna toimenpiteet