следващ
предишен
елементи

Покана за изразяване на интерес за 2008 г. за експерти, които да бъдат назначени за членове на научния комитет на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС)

Европейската агенция за околната среда

 

Основната цел на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е да поддържа устойчиво развитие и да спомага за постигането на съществено и измеримо подобрение на околната среда в Европа чрез осигуряване на навременна, целева, уместна и надеждна информация за политическите стратези и обществеността.

 

ЕАОС се занимава както със събиране, така и с разпространение на данни и информация в Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Eionet е мрежа на ЕАОС за сътрудничество с 32 държави-членки, която свързва националните точки за контакт (НТК) в ЕС и сътрудничещите държави, европейските тематични центрове (ЕТЦ), националните референтни центрове (НРЦ) и експертите на Комисията.

 

Дейността на ЕАОС включва събиране и анализ на споделени данни относно околната среда от службите на Европейската комисия, държавите-членки на ЕАОС, международни организации, конвенции и споразумения, предоставяне на актуални и съобразени с политиката съвети и широко разпространение на тази информация.

 

Настоящата покана (EEA/SC/2008/001-014) на ЕАОС има за цел да бъдат назначени девет члена на научния комитет с експертен опит в областите, определени в обхвата на поканата.

 

Ролята на научния комитет на ЕАОС

 

Научният комитет (НК) подпомага управителния съвет на ЕАОС и изпълнителния директор, като предоставя научни съвети/препоръки и изказва професионално становище относно всеки научен въпрос в сферите на дейност на ЕАОС.

 

Научният комитет на ЕАОС е създаден въз основа на член 10 от Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета за създаването на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Основните задачи на НК обхващат предоставянето на становища относно годишните и многогодишните работни програми на агенцията, относно наемането на научен персонал и по всеки научен въпрос, който касае дейностите на ЕАОС.

 

Обхват на поканата

 

Сферите по-долу се считат за важни области, които трябва да се обхванат от научния комитет на ЕАОС:

 1. Атмосферни процеси, замърсяване на въздуха, стратегии за смекчаване на и адаптиране към промяната на климата
 2. Биоразнообразие
 3. Бизнес и екологично предприемачество
 4. Екологична икономика
 5. Енергия (вкл. стратегии за смекчаване и адаптиране)
 6. История на околната среда
 7. Европейско и международно право относно околната среда
 8. Питейни води (вкл. подпочвени води)
 9. Интегрирана оценка на околната среда и показатели
 10. Пространствено планиране и управление на природните ресурси
 11. Селско стопанство
 12. Наземни екосистеми, вкл. почви, гори, пасища
 13. Модерни технологии (вкл. нанотехнологии, генетично модифицирани организми и т. н.)
 14. Транспорт и околна среда

 

Състав на научния комитет на ЕАОС

 

Научният комитет на ЕАОС е съставен от независими учени от 32-те държави-членки на ЕАОС, които обхващат всички области на околната среда, свързани със сферите на дейност на агенцията. Членовете на НК се определят чрез открит процес на подбор.

 

Председателят и двамата заместник-председатели на научния комитет се избират измежду неговите членове.

 

Броят на членовете на научния комитет не надвишава 20 експерти.

 

Желателно е експертите в комитета да имат изчерпателни знания в една или повече области на околната среда в допълнение към основната им област на експертен опит, и така заедно да обхващат възможно най-голям кръг от научни дисциплини.

 

Присъствие на заседания

 

Членовете на научния комитет трябва да са подготвени редовно да присъстват на заседанията на научния комитет – поне три пъти годишно. Заседанията на научния комитет обикновено се провеждат в седалището на ЕАОС в Копенхаген.

 

Членовете на научния комитет не получават заплата, но имат право на възнаграждение за всеки пълен ден на заседание. Те получават също средства за пътни и дневни разноски в съответствие с политиката на агенцията за възстановяване на разходите за пътуване и настаняване.

 

Председателят и докладчиците имат право на компенсация, която покрива разходите, свързани с координацията на проектостановища.

 

 

Допустимост

 

Кандидатите трябва да имат:

§         университетска образователна степен в съответна научна област, за предпочитане магистърска или по-висока степен;

§         най-малко 10 години професионален опит на равнище, което квалификацията допуска;

§         да бъдат граждани на държава-членка на ЕАОС (държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция).

 

Критерии за подбор

 

Допустимите заявления за изразяване на интерес ще бъдат подложени на сравнителна оценка по следните критерии:

§         опит в извършването на научни оценки и/или предоставянето на научни съвети в изискваните области на компетентност и знания;

§         опит в експертното оценяване на научен труд и публикации, за предпочитане в областите от интерес за ЕАОС;

§         способност за анализиране на сложна информация и досиета и изготвяне на проекти на научни становища и доклади;

§         способност за допринасяне в процеса на осигуряване на качество;

§         доказани научни постижения в областта или областите, обхванати от кандидата;

§         професионален опит в мултидисциплинарна среда, за предпочитане в международен контекст;

§         доброто владеене на английски език ще се счита за преимущество, тъй като това е работният език на комитета. Умение да се ползват съвременни електронни средства за обмен на документи и съобщения ще се счита за предимство, предвид намерението на агенцията да използва тези технически средства по най-добър начин.

 

Изпълнителният директор може да свика комисия по подбора, която да оцени професионалния опит на кандидатите.

 

Назначаване, мандат и списък на одобрените кандидати

 

Експертите, които най-точно отговарят на горепосочените критерии, ще бъдат назначени за срок от четири години, който може да се продължи веднъж за максимум още един четиригодишен период.

 

Експертите, които отговарят на изискванията за членство, но не са назначени, ще бъдат включени в списък на одобрените кандидати. Списъкът на одобрените кандидати може да се използва за подобни дейности и ще важи [например] до 31 декември 2010 г. (възможно е удължаване) за период от 2 години. Валидността на списъка на одобрените кандидати може да бъде удължена.

 

Независимост и декларации за интереси

 

Избраните експерти ще бъдат назначавани на индивидуално. От тях се изисква да подпишат декларация за ангажиране и ежегодно да попълват декларация за интереси, за които може да се счете, че оказват влияние върху тяхната независимост.

 

Равни възможности

 

ЕАОС е работодател, който осигурява равни възможности, с ангажимент да избягва всякакви форми на дискриминация.

 

Процедура за подаване на заявления

 

От заинтересованите кандидати се изисква да подадат своите заявления за изразяване на интерес като попълнят онлайн формуляра за заявление и образеца за автобиография, които могат да бъдат намерени на съответните адреси, посочени по-долу.

 

Автобиографията следва да съдържа списък с научните публикации на кандидата, за предпочитане на английски език, и друг професионален опит.

 

Освен основната си сфера на експертен опит, кандидатите следва да посочват също своята втора и трета област на експертен опит, които могат да бъдат взети предвид, за да се гарантира по-добро обхващане на взаимосвързаните и тематичните области от дейността на ЕАОС.

 

Приложимият правилник на научния комитет на ЕАОС може да бъде намерен и на следния адрес:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(документът е на английски език)

 

При кандидатстване чрез онлайн формуляра за заявление, моля обърнете внимание на следното:

 

1.      Имайте предвид часовите зони, когато подавате Вашето заявление.

 

2.      След като подадете заявлението си, ще получите автоматичен отговор.

 

3.      Вие сте длъжни да съхранявате получения автоматичен отговор като доказателство, че сте подали заявлението си.

 

4.      Ако не получите автоматичен отговор, подайте заявлението си отново.

 

ЕАОС насърчава подаването на заявления за изразяване на интерес чрез онлайн формуляра за заявление.

 

Ще се приемат и заявления за изразяване на интерес по пощата, ако кандидатите ясно отбележат на плика сферата на експертен опит, за която желаят да бъде разгледана тяхната кандидатура.

 

Онлайн формуляри за заявления (на английски език) и образци на автобиографии (на английски език) за отделните области могат да бъдат намерени на следните адреси:

 

Област 1. Атмосферни процеси, замърсяване на въздуха, стратегии за смекчаване на и адаптиране към промяната на климата

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/be65aef7b6511dd4730b75eaab442677

 

Област 2. Биоразнообразие

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/510805d54651c346e61b289875d7a01f

 

Област 3. Бизнес и екологично предприемачество

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/e554b67d268602d62f23c662bdf1002d

 

Област 4. Екологична икономика

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/798e7ed607eea2f017f5c155b2d8b27a

 

Област 5. Енергия (вкл. стратегии за смекчаване и адаптиране)

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/3362803d97ad055975422f1f1cf946a6

 

Област 6. История на околната среда

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/155af52cf318df4e7dc359980262de6c

 

Област 7. Европейско и международно право относно околната среда

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/95d2d413c3b87bf23397958c1bc8a5a8

 

Област 8. Питейни води (вкл. подпочвени води)

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/470f6eb3bbe89147aaed26c01cf0cf0f

 

Област 9. Интегрирана оценка на околната среда и показатели

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/6ea13f54f4b858b6d38ff3a7a004d336

 

Област 10. Пространствено планиране и управление на природните ресурси

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/807159a03cacef81922d36ffcc0f977e

 

Област 11. Селско стопанство

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/36ff55582294fd9776fbd484048d3c4a

 

Област 12. Наземни екосистеми, вкл. почви, гори, пасища

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/7d05cf5e7bb62581e92414f0adb0f565

 

Област 13. Модерни технологии (вкл. нанотехнологии, генетично модифицирани организми и т. н.)

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/5f2c61308475e5db3d1a1adddb80e77c

 

Област 14. Транспорт и околна среда

http://www.eea.europa.eu/resolveuid/bcf3a52328fa5432de403ca8fd79de95

 

 

Заявления по пощата се адресират до:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (посочете номер съответно от 1 до 14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Дания

 

Кандидатите учтиво се приканват да отправят всякакви въпроси относно настоящата покана на следния електронен адрес: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Възможно е на по-късен етап да бъдат поискани удостоверяващи документи.

 

Всички заявления за изразяване на интерес ще бъдат третирани като поверителни.

 

Моля, имайте предвид, че ЕАОС няма да връща заявления за изразяване на интерес на кандидатите. Личната информация, която ЕАОС изисква кандидатите да подадат, ще бъде обработвана в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Целта на обработката на личните данни, които кандидатите предоставят, е управление на заявленията за изразяване на интерес с оглед потенциален предварителен подбор, окончателен подбор и назначаване на членове на научния комитет на ЕАОС.

 

 

Краен срок

 

Заявленията за изразяване на интерес се изпращат посредством специалния онлайн формуляр за заявление (12.00 часа централноевропейско време) или по пощата (датата на пощенското клеймо служи като доказателство) на горепосочения адрес не по-късно от 30 юни 2008 г.

 

Действия към документ