επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εν όψει της επιλογής εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 2008

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 13/02/2018

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

 

Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η συμβολή στην επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη με την παροχή έγκαιρων, στοχοθετημένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στα κέντρα χάραξης πολιτικής και το κοινό.

 

Ο ΕΟΠ συλλέγει και διαδίδει στοιχεία και πληροφορίες μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ). Το ΕΔΠΠΠ είναι ένα δίκτυο συνεργασίας του ΕΟΠ με τις 32 χώρες μέλη του, το οποίο συνδέει τα εθνικά εστιακά σημεία (ΕΕΣ) στην ΕΕ και τις συνεργαζόμενες χώρες, τα ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ), τα εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ) και τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής.

 

Στις δραστηριότητες του ΕΟΠ συγκαταλέγονται η συλλογή και η ανάλυση κοινών περιβαλλοντικών δεδομένων που προέρχονται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις χώρες μέλη του ΕΟΠ, διεθνείς οργανισμούς, συνθήκες και συμφωνίες, η παροχή συμβουλών σχετικά με πολιτικές και η ευρεία διάδοση των εν λόγω πληροφοριών.

 

Ο ΕΟΠ διοργανώνει την παρούσα πρόσκληση (EEA/SC/2008/001-014) με σκοπό το διορισμό εννέα μελών της επιστημονικής επιτροπής με πείρα στους τομείς που ορίζονται στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

 

Ο ρόλος της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ

 

Η επιστημονική επιτροπή επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό διευθυντή του ΕΟΠ παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές/προτάσεις και διατυπώνοντας επαγγελματικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με κάθε επιστημονικό ζήτημα συναφές προς τις δραστηριότητες του ΕΟΠ.

 

Η επιστημονική επιτροπή του ΕΟΠ συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1210/90 του Συμβουλίου για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ). Κύριες αρμοδιότητες της επιστημονικής επιτροπής είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τα ετήσια και τα πολυετή προγράμματα εργασίας του Οργανισμού, τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού καθώς και σχετικά με κάθε επιστημονικό ζήτημα συναφές προς τις δραστηριότητες του ΕΟΠ.      

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης

 

Η επιστημονική επιτροπή του ΕΟΠ καλείται να επιληφθεί των ακόλουθων τομέων που έχουν αναγνωρισθεί ως σημαντικού ενδιαφέροντος:

 1. Ατμοσφαιρικές διεργασίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, μετριασμός των κλιματικών αλλαγών και στρατηγικές προσαρμογής
 2. Βιοποικιλότητα
 3. Επιχειρήσεις και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα
 4. Οικολογική οικονομία
 5. Ενέργεια (περιλαμβανομένων των στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής)
 6. Περιβαλλοντική ιστορία
 7. Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο
 8. Γλυκά ύδατα (περιλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων)
 9. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση και δείκτες
 10. Χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση φυσικών πόρων
 11. Γεωργία
 12. Χερσαία οικοσυστήματα, περιλαμβανομένων των εδαφών, των δασών και των βοσκοτόπων
 13. Σύγχρονες τεχνολογίες (περιλαμβανομένων των νανοτεχνολογιών, των ΓΤΟ κλπ.)
 14. Μεταφορές και περιβάλλον

 

Σύνθεση της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ

 

Η επιστημονική επιτροπή του ΕΟΠ αποτελείται από ανεξάρτητους επιστήμονες που προέρχονται από τις 32 χώρες μέλη του ΕΟΠ, οι οποίοι καλύπτουν όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς που είναι συναφείς προς τις εργασίες του Οργανισμού. Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής επιλέγονται στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας επιλογής.

 

Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι της επιστημονικής επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών της.

 

Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν υπερβαίνει τους 20 εμπειρογνώμονες.

 

Θα ήταν ευκταίο οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής να διαθέτουν εκτενείς γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τομείς αρμοδιότητας πέραν του βασικού τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, γεγονός που θα επιτρέψει τη συλλογική κάλυψη του ευρύτερου δυνατού πεδίου επιστημών.

 

Συμμετοχή σε συνεδριάσεις

 

Τα μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής σε τακτική βάση - τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως. Οι συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής κατά κανόνα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠ στην Κοπεγχάγη.

 

Τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής δεν αμείβονται, αλλά δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε πλήρη ημέρα συνεδρίασης. Τα μέλη λαμβάνουν επίσης αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής σύμφωνα με την πολιτική του Οργανισμού σχετικά με την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής.

 

Ο πρόεδρος και οι εισηγητές δικαιούνται αποζημίωσης για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν το συντονισμό των σχεδίων γνωμοδοτήσεων.

 

 

Επιλεξιμότητα

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

§         να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου σε σχετικό επιστημονικό τομέα, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο,

§         να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική πείρα σε επίπεδο ανάλογο των προσόντων τους,

§         να είναι υπήκοοι μιας από τις χώρες μέλη του ΕΟΠ (κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία.

 

Κριτήρια επιλογής

 

Οι επιλέξιμες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υπόκεινται σε συγκριτική αξιολόγηση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

§         πείρα στη διενέργεια επιστημονικών εκτιμήσεων και/ή στην παροχή επιστημονικών συμβουλών στους απαιτούμενους τομείς αρμοδιότητας και εμπειρογνωμοσύνης,

§         πείρα στην εξέταση επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων συναφών επιστημόνων, κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με τους τομείς ενδιαφέροντος του ΕΟΠ, 

§         ικανότητα ανάλυσης σύνθετων πληροφοριών και φακέλων καθώς και ικανότητα κατάρτισης σχεδίων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων,

§         ικανότητες σε σχέση με τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας,

§         αποδεδειγμένη άριστη επιστημονική κατάρτιση στον τομέα που καλύπτουν,

§         επαγγελματική πείρα σε διεπιστημονικό επίπεδο και κατά προτίμηση σε διεθνές περιβάλλον,

§         η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας θα ληφθεί υπόψη, καθώς αποτελεί τη γλώσσα εργασίας της επιτροπής. Η ικανότητα χρήσης σύγχρονων, ηλεκτρονικών μέσων ανταλλαγής εγγράφων και επικοινωνιών αποτελεί πλεονέκτημα, δεδομένου ότι ο Οργανισμός προτίθεται να χρησιμοποιήσει ευρέως τις τεχνικές αυτές.

 

Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να συγκροτήσει ομάδα εργασίας που θα αναλάβει την αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων.

 

Διορισμός, θητεία και εφεδρικός πίνακας

 

Οι εμπειρογνώμονες που ικανοποιούν καλύτερα τα παραπάνω κριτήρια θα διοριστούν για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για τέσσερα το πολύ έτη.

 

Οι εμπειρογνώμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να καταστούν μέλη αλλά οι οποίοι δεν θα διοριστούν θα εγγραφούν σε εφεδρικό πίνακα. Ο εφεδρικός πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρόμοιες δραστηριότητες και έχει ισχύ [π.χ.] μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 (με δυνατότητα παράτασης) για χρονικό διάστημα 2 ετών. Η εγκυρότητα του εφεδρικού πίνακα μπορεί να παραταθεί.

 

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

 

Τα επιλεχθέντα μέλη θα διοριστούν σε προσωπική βάση. Θα κληθούν να υπογράψουν δήλωση δέσμευσης και, σε ετήσια βάση, να υποβάλλουν δήλωση συμφερόντων τα οποία ενδέχεται να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους.

 

Ίσες ευκαιρίες

 

Ο ΕΟΠ είναι ένας εργοδοτικός φορέας που υποστηρίζει τις ίσες ευκαιρίες και δεσμεύεται για την αποφυγή κάθε μορφής διακρίσεων.

 

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος, που διατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους.

 

Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των επιστημονικών δημοσιεύσεων του αιτούντος, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, και λοιπή επαγγελματική πείρα.

 

Εκτός από τον πρωτεύοντα τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον δευτερεύοντα και τριτεύοντα τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, οι οποίοι ενδέχεται να ληφθούν υπόψη ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη υποστήριξη των εγκάρσιων και θεματικών τομέων των δραστηριοτήτων του ΕΟΠ.

 

Ο ισχύων εσωτερικός κανονισμός της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(αγγλική έκδοση)

 

Κατά τη συμπλήρωση της διαδικτυακής αίτησης, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής:

 

1.      Θυμηθείτε να λάβετε υπόψη τις διαφορετικές χρονικές ζώνες κατά την υποβολή της αίτησής σας.

 

2.      Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα λάβετε μια αυτόματη απάντηση.

 

3.      Αποτελεί δική σας ευθύνη να φυλάξετε το μήνυμα αυτόματης απάντησης ως απόδειξη υποβολής της αίτησής σας.

 

4.      Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα αυτόματης απάντησης, παρακαλούμε υποβάλετε ξανά την αίτησή σας.

 

Ο ΕΟΠ ενθαρρύνει την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης. 

 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος μέσω ταχυδρομείου θα γίνουν επίσης δεκτές, υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι αναφέρουν σαφώς στο φάκελο τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης για τον οποίο ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις (στην αγγλική γλώσσα) και το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα) για τους διαφορετικούς τομείς διατίθενται στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Τομέας 1. Ατμοσφαιρικές διεργασίες, ατμοσφαιρική ρύπανση, μετριασμός των κλιματικών αλλαγών και στρατηγικές προσαρμογής

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Τομέας 2 Βιοποικιλότητα

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Τομέας 3 Επιχειρήσεις και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Τομέας 4 Οικολογική οικονομία

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Τομέας 5 Ενέργεια (περιλαμβανομένων των στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Τομέας 6 Περιβαλλοντική ιστορία

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Τομέας 7 Ευρωπαϊκό & διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Τομέας 8 Γλυκά ύδατα (περιλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Τομέας 9 Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αξιολόγηση και δείκτες

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Τομέας 10 Χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση φυσικών πόρων

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Τομέας 11 Γεωργία

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Τομέας 12 Χερσαία οικοσυστήματα, περιλαμβανομένων των εδαφών, των δασών και των βοσκοτόπων

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Τομέας 13 Σύγχρονες τεχνολογίες (περιλαμβανομένων των νανοτεχνολογιών, των ΓΤΟ κλπ.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Τομέας 14 Μεταφορές και περιβάλλον

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

 

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (παρακαλείσθε να αναφέρετε τον αριθμό 1-14, αναλόγως)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

1050 Copenhagen K

Denmark

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα πρόσκληση στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Όλες οι δηλώσεις ενδιαφέροντος είναι εμπιστευτικές.

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ο ΕΟΠ δεν θα επιστρέψει τις δηλώσεις ενδιαφέροντος στους υποψηφίους. Οι προσωπικές πληροφορίες των υποψηφίων που ζητεί ο ΕΟΠ θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους είναι η διαχείριση των δηλώσεων ενδιαφέροντος εν όψει της πιθανής προεπιλογής, της επιλογής και του διορισμού των μελών της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΠ.

 

 

Προθεσμία υποβολής

 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να αποσταλούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής αίτησης (έως τις 12:00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ή μέσω ταχυδρομείου (η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου χρησιμεύει ως απόδειξη) στην προαναφερθείσα διεύθυνση το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2008.

 

Ενέργειες Εγγράφων