nästa
föregående
poster

Europeiska miljöbyrån (EEA)

 

Europeiska miljöbyråns huvudsakliga mål är att stödja en hållbar utveckling och bidra till en avsevärd och mätbar förbättring av miljön i Europa genom att förse beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

 

Miljöbyrån samlar in och sprider uppgifter och information genom Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet). Eionet är ett nätverk för samarbete mellan miljöbyrån och dess 32 medlemsländer och består av de nationella kontaktpunkterna i EU och samarbetande länder, de europeiska ämnescentrumen, de nationella referenscentrumen och sakkunniga från kommissionen.

 

Miljöbyråns arbete är att samla in och analysera gemensamma miljöuppgifter från Europeiska kommissionens avdelningar, miljöbyråns medlemsländer, internationella organisationer samt konventioner och avtal, och baserat på detta ge rekommendationer angående miljöpolitiken och se till att informationen får stor spridning.

 

Denna inbjudan (EEA/SC/2008/001-014) görs i syfte att utse nio ledamöter av miljöbyråns vetenskapliga kommitté, med expertkunskaper inom de områden som anges under inbjudans räckvidd.

 

Den vetenskapliga kommitténs arbetsuppgifter

 

Den vetenskapliga kommittén bistår miljöbyråns styrelse och den verkställande direktören genom att avge vetenskapliga rekommendationer och sakkunniga yttranden angående olika vetenskapliga frågor inom miljöbyråns arbetsområden.

 

Miljöbyråns vetenskapliga kommitté inrättades på grundval av artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet). Till vetenskapliga kommitténs huvudsakliga uppgifter hör att avge yttranden om de fleråriga och årliga arbetsprogrammen, rekryteringen av vetenskaplig personal och olika vetenskapliga frågor som rör miljöbyråns verksamhet.

 

Områden som omfattas av inbjudan

 

Nedan anges de viktiga områden som omfattas av den vetenskapliga kommitténs verksamhet:

 1. Atmosfäriska processer, luftföroreningar, bekämpning av klimatförändringarna samt anpassningsstrategier.
 2. Biologisk mångfald.
 3. Företagande och miljömässigt entreprenörskap.
 4. Ekologisk ekonomi.
 5. Energi (inkl. minsknings- och anpassningsstrategier).
 6. Miljöhistoria.
 7. EU:s miljölagstiftning och internationell miljölagstiftning.
 8. Sötvatten (inkl. grundvatten).
 9. Integrerade miljöbedömningar och miljöindikatorer.
 10. Fysisk planering och förvaltning av naturresurser.
 11. Jordbruk.
 12. Terrestra ekosystem, inkl. jord, skog, gräsmark.
 13. Modern teknik (inkl. nanoteknik, GMO osv.)
 14. Transport och miljö.

 

Den vetenskapliga kommitténs sammansättning

 

Miljöbyråns vetenskapliga kommitté består av oberoende vetenskapsmän från de 32 medlemsländerna vilkas expertis täcker in de miljöområden som ingår i miljöbyråns verksamhet. Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén väljs ut genom en öppen urvalsprocess.

 

Den vetenskapliga kommitténs ordförande och två viceordförande väljs bland kommitténs ledamöter.

 

Den vetenskapliga kommittén ska bestå av högst 20 experter.

 

Det är önskvärt att kommitténs experter vid sidan om de egna specialområdena har fördjupade kunskaper inom ett eller flera andra miljökompetensområden, så att de tillsammans täcker in så många fackområden som möjligt.

 

Deltagande i möten

 

Ledamöterna förväntas delta regelbundet i den vetenskapliga kommitténs möten – minst tre gånger om året. Den vetenskapliga kommitténs möten hålls vanligen i miljöbyråns lokaler i Köpenhamn.

 

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén får ingen lön, men är berättigade till ersättning för varje hel mötesdag. Ledamöterna får också ersättning för resor och uppehälle i enlighet med miljöbyråns policy för rese- och traktamentsersättning.

 

Ordföranden och föredragandena är berättigade till ersättning för kostnaderna för att samordna förslag till yttranden.

 

 

Kvalifikationer

 

Kandidaterna ska

 • ha universitetsexamen inom relevant vetenskapligt område, helst på forskarnivå,
 • ha minst 10 års yrkeserfarenhet på en nivå som motsvarar kvalifikationerna,
 • vara medborgare i något av Europeiska miljöbyråns medlemsländer (dvs. medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

 

Urvalskriterier

 

Kvalificerade kandidater kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Erfarenhet av att utföra vetenskapliga bedömningar och/eller tillhandahålla vetenskapliga rekommendationer inom de kompetens- och expertisområden som efterfrågas.
 • Erfarenhet av utvärdering av vetenskapligt arbete och publikationer, helst inom miljöbyråns intresseområden.
 • Förmåga att analysera komplicerade data och handlingar och sammanställa utkast till vetenskapliga yttranden och rapporter.
 • Kunskaper om kvalitetssäkringsarbete.
 • Belägg för att de är framstående inom sitt område.
 • Yrkeserfarenhet från en tvärvetenskaplig miljö, helst i ett internationellt sammanhang.
 • Goda kunskaper i engelska är en fördel eftersom detta är kommitténs arbetsspråk. Förmåga att använda modern, elektronisk utrustning för dokumentutbyte och kommunikation är en fördel eftersom miljöbyrån strävar efter att använda denna teknik så mycket som möjligt.

 

Den verkställande direktören kan använda sig av en expertgrupp för att bedöma kandidaternas yrkeserfarenhet.

 

Utnämning, utnämningens längd och reservlista

 

De experter som bäst uppfyller ovannämnda kriterier kommer att utses för en period om fyra år. Denna period kan förlängas en gång med högst fyra år.

 

De experter som bedöms uppfylla kraven men inte utnämns kommer att stå kvar på en reservlista. Reservlistan kan komma att användas för liknande syften och kommer att vara giltig under en tvåårsperiod, [t.ex.] till den 31 december 2010. Reservlistans giltighet kan förlängas.

 

Oberoende och intresseförklaringar

 

De utvalda experterna utnämns personligen. De ska underteckna en åtagandeförklaring och varje år även underteckna en intresseförklaring med upplysningar om förhållanden som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende.

 

Lika möjligheter

 

Europeiska miljöbyrån är en arbetsgivare som tillämpar principen om lika möjligheter och tar avstånd från alla former av diskriminering.

 

Ansökningsförfarande

 

Intresserade kandidater uppmanas att skicka in en intresseanmälan genom att klicka på relevant länk nedan och fylla i det elektroniska ansökningsformulär och den cv-mall som då visas.

 

Cv:t ska innehålla en förteckning över sökandens vetenskapliga publikationer, helst på engelska, och övrig yrkeserfarenhet.

 

Utöver sitt huvudsakliga expertområde ska kandidaten även ange ytterligare två expertområden som kan komma att beaktas för att säkerställa ett bättre stöd inom byråns övergripande och ämnesspecifika områden.

 

Arbetsordningen för byråns vetenskapliga kommitté finns här:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(texten är på engelska)

 

Tänk på följande när du fyller i ett elektroniskt ansökningsformulär:

 

1.      Ta hänsyn till eventuella tidsskillnader mellan olika tidszoner när du ska skicka in ansökan.

 

2.      När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett automatiskt svarsmeddelande.

 

3.      Du måste spara det automatiska svarsmeddelandet som ett bevis på att du har skickat in din ansökan.

 

4.      Om du inte får något automatiskt svarsmeddelande måste du skicka in ansökan på nytt.

 

Europeiska miljöbyrån uppmanar så många som möjligt att använda det elektroniska ansökningsformuläret. 

 

Det går även att skicka intresseanmälningar med post, under förutsättning att kandidaterna markerar tydligt på kuvertet vilket expertområde det gäller.

 

Klicka på någon av länkarna nedan för att hitta de elektroniska ansökningsformulären (på engelska) och cv-mallarna (på engelska) för de olika områdena:

 

Område 1. Atmosfäriska processer, luftföroreningar, bekämpning av klimatförändringarna samt anpassningsstrategier.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Område 2. Biologisk mångfald.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Område 3. Företagande och miljömässigt entreprenörskap.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Område 4. Ekologisk ekonomi.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Område 5. Energi (inkl. minsknings- och anpassningsstrategier).

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Område 6. Miljöhistoria.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Område 7. EU:s miljölagstiftning och internationell miljölagstiftning.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Område 8. Sötvatten (inkl. grundvatten).

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Område 9. Integrerade miljöbedömningar och miljöindikatorer.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Område 10. Fysisk planering och förvaltning av naturresurser.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10 

 

Område 11. Jordbruk.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Område 12. Terrestra ekosystem, inkl. jord, skog, gräsmark.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Område 13. Modern teknik (inkl. nanoteknik, GMO osv.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Område 14. Transport och miljö.

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

 

Ansökningar kan skickas med vanlig post till följande adress:

 

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 – area (ange nummer, 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Köpenhamn

Danmark

 

Sökande ombes att använda följande e-postadress vid eventuella frågor om den aktuella ansökningsomgången: sc.call08-questions@eea.europa.eu

 

Dokument som intygar uppgifterna kan komma att efterfrågas i ett senare skede.

 

Alla ansökningar kommer att behandlas konfidentiellt.

 

Observera att miljöbyrån inte kommer att returnera intresseanmälningarna till kandidaterna. De personuppgifter som byrån uppmanar kandidaterna att lämna kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Syftet med behandlingen av kandidaternas personuppgifter är att hantera intresseanmälningar i arbetet med förurval, urval och utnämning av ledamöter av Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté.

 

 

Sista ansökningsdag

 

Intresseanmälningarna ska skickas med hjälp av det särskilda elektroniska ansökningsformuläret (kl. 12.00 centraleuropeisk tid) eller med vanlig post (poststämpelns datum gäller) till den ovan angivna adressen senast den 30 juni 2008.

Dokumentåtgärder