Zemes izmantošana

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 24.07.2017
Topics: ,
Eiropa ir viens no visintensīvāk izmantotajiem zemeslodes kontinentiem, kurā ir visaugstākais tādas zemes īpatsvars (līdz 80 %), ko izmanto dzīvošanai, ražošanas sistēmām (tostarp lauksaimniecībai un mežsaimniecībai) un infrastruktūrai. Bieži vien rodas pretrunīgas zemes izmantošanas vajadzības, tāpēc ir jāpieņem lēmumi, kas būs saistīti ar grūtiem kompromisiem. Zemes izmantošanu Eiropā veicina vairāki svarīgi faktori — augošais pieprasījums pēc dzīvojamās platības vienai personai un saikne starp saimniecisko darbību, mobilitātes palielināšanos un transporta infrastruktūras paplašināšanos bieži vien ir iemesls, kāpēc tiek pārņemtas jaunas zemes platības. Zeme ir galīgs resurss — veids, kā tā tiek izmantota, ir viens no galvenajiem vides pārmaiņu iemesliem, kas būtiski ietekmē dzīves un ekosistēmu kvalitāti, kā arī infrastruktūras pārvaldību.

Eiropa ir kā ainavu mozaīka, kas atspoguļo iepriekš zemes izmantošanā notikušo izmaiņu attīstību. Izmaiņas joprojām pārveido mūsu ainavas un vidi arī šodien, radot lielu un bieži vien neatgriezenisku zemes izmantošanas „pēdas nospiedumu”. Spriedze palielinās gandrīz ikvienā jomā, jo sabiedrības vajadzības pēc resursiem un platības neatbilst zemes iespējai atbalstīt un apmierināt šīs vajadzības. Pašreizējā situācijā notiek ainavu, ekosistēmu un vides pārmērīga izmantošana un degradācijas palielināšanās. Ir vajadzīga ilgtermiņa pārvaldības perspektīva.

ES politika

Ja vēlamies zemes izmantošanu vairāk pielāgot vides problēmām, svarīga nozīme ir zemes izmantošanas plānošanai un pārvaldībai. Tas ir uzdevums, kas aptver vairākus politikas līmeņus un dažādas nozares. Zemes izmantošanas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi uzraudzība un pārvaldība, vienlaikus saglabājot būtisko resursu ražošanu, ir svarīga prioritāte politikas veidotājiem visā pasaulē.

Zemes izmantošanas plānošanas un pārvaldības lēmumus parasti pieņem vietējā vai reģionālā līmenī. Tomēr Eiropas Komisijai ir uzdevums nodrošināt, ka dalībvalstis savos zemes izmantošanas attīstības plānos ņem vērā vides problēmas un praksē īsteno integrētu zemes pārvaldību.

Eiropas valstu tautsaimniecība ir atkarīga no dabas resursiem, tostarp izejvielām un telpas (zemes resursiem). Ceļvedī resursu ziņā efektīvai Eiropai zemes izmantošanas un zemes resursu pārvaldības jautājums ir aplūkots kā svarīgs aspekts to tendenču novēršanā, kuras kavē resursu ilgtspējīgu attīstību. Eiropas Savienības politika attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām ir tieši saistīta ar pašreizējo un turpmāko zemes izmantošanas praksi un ekonomikas nozarēm, kas ir atkarīgas no šādas prakses. Zemes izmantošana ir arī svarīgs apsvērums daudzās citās politikas jomās, tādās kā teritoriālā kohēzija, pilsētu plānošana, lauksaimniecība, transports un dabas aizsardzība.

EVA darbības

EVA darbības ir vērstas galvenokārt uz Eiropas ainavu un telpisko izmaiņu novērtējumiem, izmantojot zemes un ekosistēmu uzskaites rīkus un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) analīzi. EVA ir arī uzticēts izveidot vides datu centru attiecībā uz zemes izmantošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu kopīgajā Eiropas vides informācijas sistēmā (SEIS).

Galvenais EVA datu avots ir Corine zemes virsmas apauguma datu kopa, kas sagatavota par 1990., 2000. un 2006. gadu. Tā ir balstīta uz nodibinātu sadarbību ar EVA dalībvalstīm un Globālo vides un drošības novērošanas (GMES) sistēmu. Lai papildinātu Corine zemes virsmas apauguma datu kopu, tiek izstrādātas papildu GMES datu kopas, piemēram, atlasīti augstas izšķirtspējas tematiskie slāņi un Pilsētu atlants.

EVA sadarbībā ar Eiropas Telpiskās informācijas un analīzes tematisko centru (ETC–SIA) izstrādā Eiropas atsauces sistēmas telpiskajai analīzei — tematisko analīzi (piemēram, ainavu fragmentācija) un attiecīgos rādītājus papildina Eiropas ūdens sateces baseinu un upju tīkla sistēma (ECRINS) un Zemes un ekosistēmas uzskaites (LEAC) lietojumprogrammas.

Perspektīvas

Vairāki vides un reģionālās politikas virzieni, piemēram, ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam vai ES tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai, paļaujas uz pamatotu zemes izmantošanas informāciju kā fundamentālu atsauces slāni. GMES zemes uzraudzības dienests ir daļa no 2011.–2013. gada sākotnējām darbībām, un tas veic kontinentālā virsmas apauguma uzraudzības atjaunināšanu un uzlabošanu un sīkāk pārbauda vietējā zemes apauguma procesus. Runājot par nākotnes tendenču novērtējumiem, ir izstrādāta Vides perspektīvu analīze zemes izmantošanas attīstībai Eiropā (PRELUDE) — interaktīvs rīks, kas atspoguļo piecus dažādus zemes izmantošanas scenārijus Eiropai.

Saistītais saturs

Jaunumi un raksti

Attiecīgie indikatori

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Skatiet arī

Geographic coverage

Dokumentu darbības
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums