ďalej
späť
body

Article

Spoločné úsilie zamerané na zlepšenie poznatkov o námornej doprave a životnom prostredí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 08. 11. 2021 Posledná zmena 09. 02. 2023
3 min read
Photo: © Shaah Shahidh on Unsplash
Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) nedávno uverejnili environmentálnu správu o európskej námornej doprave, ktorá predstavuje spoločné posúdenie vplyvu námornej dopravy na životné prostredie v Európe. Túto správu vypracoval tím EEA po vedením Stéphana Isoarda, vedúceho skupiny pre otázky v oblasti vody a morského prostredia, ktorý nám poskytol tento rozhovor.

Aký cieľ sa sledoval vypracovaním environmentálnej správy o európskej námornej doprave?

Hlavným cieľom správy bolo poskytnúť vecný prehľad oblastí životného prostredia, ktoré súvisia s odvetvím námornej dopravy, a poukázať na hlavné problémy a riešenia. Environmentálna správa o európskej námornej doprave je prvou európskou analýzou odvetvia námornej dopravy, ktoré je základným prvkom svetového obchodu a nášho hospodárstva. Správa sa pritom týka aj riešenia každodenných potrieb ľudí. Spolupráca s agentúrou EMSA a táto správa predstavujú rozhodujúci krok k odstráneniu medzier v poznatkoch v tejto oblasti.

Aké boli hlavné zistenia správy?

Námorná doprava je pre európske hospodárstvo neodmysliteľná. Toto odvetvie zároveň vplýva na životné prostredie, klímu, zdravie a blaho občanov EÚ. Lodná doprava je zodpovedná za veľké množstvo skleníkových plynov, látok znečisťujúcich ovzdušie a podmorský hluk, pričom znepokojujúce je aj šírenie nepôvodných druhov a znečistenie vody.

Odvetvie námornej dopravy prijalo opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie. Na dosiahnutie udržateľnosti je však potrebné vynaložiť viac práce, a to najmä z dôvodu, že sa v nasledujúcich desaťročiach očakáva výrazný rast v tomto odvetví.

Prečo ste sa rozhodli vypracovať správu v spolupráci s EMSA a ako táto spolupráca prebiehala?

Spolupráca s EMSA bola pre nás prísľubom veľkého potenciálu a odbornosti v tejto oblasti, keďže EMSA disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami v námornej doprave, kým v EEA je našou silnou stránkou analýza klímy a životného prostredia. Spolupráca podľa môjho osobného názoru prebehla výborne a bola veľmi efektívna, pričom obe agentúry dokázali prispieť vlastným súborom zručností a skúseností a dosiahnuť tak spoločné hodnotenie, na čo poukázali kľúčoví zainteresovaní partneri. 

Akým spôsobom sa Európa snaží riešiť problémy zistené v správe?

Zdravie a blaho ľudí a ochrana životného prostredia a klímy sú kľúčovými cieľmi stanovenými v Európskej zelenej dohode. Na podporu dosiahnutia týchto cieľov existuje niekoľko legislatívnych rámcov a iniciatív, ako sú akčný plán nulového znečistenia, Fuel EU Maritimeintegrovaná námorná politika.

Zároveň je však nevyhnutné budovať medzinárodné partnerstvá, keďže odvetvie námornej dopravy je neoddeliteľnou súčasťou svetového obchodu. Z celkového hľadiska je to príležitosť pre Európu, aby prevzala vedúcu úlohu pri rozvíjaní udržateľného a inteligentného odvetvia námornej dopravy.

Aké ďalšie činnosti vykonáva EEA v súvislosti s otázkami v oblasti morského prostredia?

EEA má veľmi obsiahle poznatky a odborné znalosti, pokiaľ ide o otázky v oblasti morského životného prostredia. Minulý rok sme uverejnili Marine messages II (Správy o morskom prostredí II), ktoré prinášajú komplexný obraz o stave morského prostredia v Európe spolu s prehľadom využívania európskych morí a kombinovaných účinkov na morské ekosystémy. Zhromažďujeme údaje o morskom odpade a analyzujeme stav európskych vôd určených na kúpanie.

Všetky tieto zdroje a iné tematické analýzy sú k dispozícii prostredníctvom platformy WISE-Marinewebového sídla EEA.


 Stéphane Isoard

Stéphane Isoard

vedúci skupiny – otázky v oblasti vody a morského prostredia
Európska environmentálna agentúra

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu