seuraava
edellinen
kohdat

EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 23.11.2023
2 min read
Euroopan ympäristökeskus (EYK) on Euroopan unionin ilman saastumisen tietokeskus. Ympäristökeskus tukee useiden sellaisten EU:n direktiivien täytäntöönpanoa, jotka liittyvät ilmaan joutuviin päästöihin ja ilmanlaatuun. EYK osallistuu myös EU:n ilman saastumista koskevan politiikan arviointiin ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämiseen ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa. EYK:n työssä keskitytään Euroopan ilmapäästöjen, ilmanlaadun kehityssuuntausten ja niihin liittyvän politiikan ja toimenpiteiden dokumentointiin ja arviointiin.

Ilmapäästöt

EYK auttaa EU:ta kehittämään pitkän aikavälin strategioita ilmapäästöjen vähentämiseksi laatimalla arviointeja ja antamalla tietoja päätöksentekijöille. Keskeisessä toiminnassaan ja tuotetarjonnassaan EYK:

Ilmanlaatu

EYK:n ilmanlaatuun liittyvä toiminta on tukenut ilmanlaatua koskevien direktiivi (direktiivi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta sekä direktiivi ilmassa olevista raskasmetalleista ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä) kehittämistä ja täytäntöönpanoa.

Keskeistä toimintaa ja tuotteita:

  • EYK ylläpitää AirBase-tietokantaa, jossa on Euroopan ilmanlaatuverkostosta ja ilmansaasteita mittaavilta yksittäisiltä asemilta saatuja ilmanlaadun seurantatietoja ja oheistietoja;
  • varmentamattomat reaaliaikaiset ilmanlaatukartat, joilta saa ajantasaiset tiedot otsoni-, typpidioksidi-, pienhiukkas- (PM10) ja rikkidioksidipitoisuuksista koko Euroopassa.

Arvioinnit ja raportit

EYK julkaisee vuosittain teknisiä raportteja ja arviointiraportteja ilman saastumisesta, mukaan lukien ilmanlaatua Euroopassa käsittelevät raporttisarjat.

Näissä raporteissa on tietoa, jota sisällytetään myös EYK:n säännöllisesti julkaistaviin ympäristöraportteihin, jollainen on esimerkiksi EYK:n The European environment — state and outlook 2020 -raporttia koskeva arvio ilman saastumisen näkökulmasta.

EYK julkaisee ja päivittää päästösuuntausten ja ilmanlaadun osoittimia osana ympäristökeskuksen ilman saastumisen indikaattoreihin liittyvää työtä.

EYK:n toimii ilman saastumisen alalla läheisessä yhteistyössä Euroopan ilman saastumisen ja ilmastonmuutoksen hallitsemisen aihekeskuksen (ETC/ACM) sekä EYK:n maaverkoston (Eionet) kanssa.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet