další
předchozí
položky

Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.11.2023
3 min read
Agentura EEA je informačním střediskem Evropské unie pro problematiku znečištění ovzduší. Agentura podporuje uplatňování řady směrnic EU souvisejících s emisemi do ovzduší a jeho kvalitou. Kromě toho se podílí na hodnocení politik EU v oblasti znečištění ovzduší a na přípravě dlouhodobých strategií pro zlepšování kvality ovzduší v Evropě. EEA se ve své práci zaměřuje na dokumentování a hodnocení emisí do ovzduší a trendů v oblasti kvality ovzduší, jakož i souvisejících politik a opatření v Evropě.

Emise látek znečišťujících ovzduší

Agentura EEA poskytuje hodnocení a informace tvůrcům politiky a tím podporuje EU při přípravě dlouhodobých strategií pro snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. K hlavním činnostem a výstupům agentury patří:

Kvalita ovzduší

EEA svou činností v oblasti kvality ovzduší podporovala přípravu směrnic o kvalitě ovzduší (směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice o obsahu těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší) a je nápomocná při jejich uplatňování.

K hlavním činnostem a výstupům patří:

  • Databáze AirBase, která obsahuje údaje o monitorování kvality ovzduší a podpůrné informace z evropských sítí a jednotlivých stanic, které měří znečištění vnějšího ovzduší,
  • mapy s nevalidovanými údaji o kvalitě ovzduší v reálném čase, které zpřístupňují aktuální údaje o koncentracích ozonu, oxidu dusičitého, jemných částic (PM10) a oxidu siřičitého v celé Evropě.

Hodnocení a zprávy

Agentura EEA každoročně zveřejňuje řadu technických a hodnotících zpráv o znečištění ovzduší, včetně zpráv s názvem Kvalita ovzduší v Evropě. Z těchto zpráv čerpají pravidelné zprávy agentury EEA o stavu životního prostředí, jako je tematické posouzení znečištění ovzduší, jež je součástí zprávy agentury EEA s názvem „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020“.

Agentura EEA zveřejňuje a aktualizuje indikátory trendů emisí a indikátory kvality ovzduší, které jsou součástí souboru indikátorů agentury týkajících se znečištění ovzduší.

Agentura EEA v oblasti znečištění ovzduší úzce spolupracuje s Evropským tematickým centrem pro zmírňování znečištění ovzduší a změny klimatu (ETC/ACM) a se sítí zemí spolupracujících s agenturou EEA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů