Теми за околната среда

Смяна на език
Страница Последна промяна 02-12-2016
Намерете всички продукти на ЕАОС и информация като разгледате темите за околната среда.

Свързано съдържание

Вижте също

Екологични сценарии Екологични сценарии Проблеми като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и използването на природните ресурси имат дългосрочни влияния, които изискват дългосрочни политически решения. За бъдат взимани обосновани стратегически решения, ние трябва да се опитаме да предвидим какво ни очаква в бъдеще и да имаме разбиране за текущите, изникващите и бъдещите обстоятелства. Ако желаем да се заемем сериозно с екологичната устойчвост в Европа, трябва да погледнем отвъд два законодателни цикъла или повече. Дългосрочното планиране обаче изисква мащабно мислене: основните предизвикателства, които стоят пред Европа, могат да се променят в значителна степен с течение на времето. Екологичните сценарии, прогнози и други видове проучвания за бъдещите периоди ни помагат да разглеждаме въпросите, свързани с непоследователността и несигурността на бъдещото развитие на нещата, и да изработим ясни политики, които ще устоят на проверката на времето.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100