Περιβαλλοντικά θέματα

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 03/07/2018
Βρείτε όλα τα προϊόντα και τις πληροφορίες του ΕΟΠ ξεφυλλίζοντας τις θεματικές ενότητες για το περιβάλλον.

Συναφές περιεχόμενο

Βλ. επίσης

Αποδοτική χρήση των πόρων και απόβλητα Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην υπερεκμετάλλευση από τον άνθρωπο των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των (ορυκτών) καυσίμων, των μεταλλευμάτων, των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που επικρατεί στην Ευρώπη –το οποίο βασίζεται στην υψηλή χρήση πόρων, στην παραγωγή αποβλήτων και στη ρύπανση– δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και χρειαζόμαστε συνολική επιφάνεια διπλάσια της EE για να καλυφθεί η ζήτηση πόρων. Πολλοί πόροι χρησιμοποιούνται για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα ή χάνονται από την οικονομία μέσω της υγειονομικής ταφής ή της υποβαθμιστικής ανακύκλωσής τους (η οποία συνεπάγεται μείωση της ποιότητάς τους κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάκτησης).
Περιβαλλοντικά σενάρια Προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, η φθίνουσα πορεία της βιοποικιλότητας και η χρήση των φυσικών πόρων έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες που απαιτούν μακροπρόθεσμες πολιτικές επίλυσης. Για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων στρατηγικής, πρέπει να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τι μας περιμένει και να αντιληφθούμε τις τρέχουσες, αναδυόμενες ή λανθάνουσες εξελίξεις. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το θέμα της αειφορίας στην Ευρώπη, η οπτική μας πρέπει να εκτείνεται σε βάθος χρόνου που να υπερβαίνει τους δύο νομοθετικούς κύκλους. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη οπτική χρειάζεται ανοικτό μυαλό: οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μπορεί να μεταβληθούν σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Τα περιβαλλοντικά σενάρια, οι προβλέψεις και άλλες μορφές μελέτης προοπτικών μας βοηθούν στην αντιμετώπιση της ασυνέχειας και της αβεβαιότητας των μελλοντικών εξελίξεων και στο σχεδιασμό σταθερών πολιτικών που μπορούν να αντέξουν τη δοκιμασία του χρόνου.
Ενέργειες Εγγράφων