nästa
föregående
poster

Partner i EU

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-15
2 min read
Miljöbyråns information och kunskap ska hjälpa politiskt ansvariga på olika områden att fatta beslut som bidrar till att skapa en miljövänlig och konsekvent politik. För detta ändamål arbetar vi nära tillsammans med EU:s institutioner, däribland Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Vi samarbetar också med EU:s rådgivande organ, däribland Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, samt med andra EU-organ.

Samarbete med EU:s institutioner

Europeiska kommissionen

Miljöbyråns samverkan med Europeiska kommissionen måste ske vid lämpliga tillfällen under den politiska beslutsprocessen. Detta underlättas av att kommissionen och miljöbyrån övergår till fleråriga arbetsprogram. På så sätt kan kommissionens och miljöbyråns strategiska programplaneringsdokument bli mer samstämmiga.

Generaldirektoraten för miljö (GD Miljö) och klimatpolitik (GD Klimatpolitik) är miljöbyråns viktigaste samarbetspartner vid Europeiska kommissionen. Dessa tre organisationer samverkar också nära med generaldirektoratet för forskning och innovation (GD Forskning och innovation), gemensamma forskningscentrumet (JRC) och Eurostat när det gäller kunskapsbasen för den europeiska miljö- och klimatpolitiken.

Eftersom miljöhänsynen i allt högre grad införlivas i sektorspolitiken samarbetar miljöbyrån också med andra generaldirektorat vid Europeiska kommissionen, däribland GD Transport och rörlighet, GD Energi, GD Jordbruk och landsbygdsutveckling samt GD Regional- och stadspolitik.

Europaparlamentet

Miljöbyrån utarbetar briefingar och anordnar workshoppar och informella möten för att stödja Europaparlamentet. Vi deltar också i utfrågningar på begäran. Det finns ett nära samarbete mellan miljöbyrån och Utskottet för miljö, hälso och livsmedelssäkerhet och vi arbetar också tillsammans med många av de andra 22 utskotten, däribland utskotten för transport och turism, industrifrågor, forskning och energi, jordbruk och landsbygdens utveckling samt regional utveckling.

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd är EU:s huvudsakliga beslutsfattande organ. Miljöbyråns verkställande direktör bjuds regelbundet in för att närvara vid de informella mötena för EU:s miljöministrar. Dessutom stödjer miljöbyrån det roterande EU-ordförandeskapets miljöarbete, till exempel genom att utarbeta rapporter eller anordna workshoppar och seminarier på begäran.

EU:s rådgivande organ

Miljöbyrån samarbetar på begäran med EU:s rådgivande organ, däribland Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Detta innebär bland annat att man deltar i konferenser, ger synpunkter till föredragande och upprätthåller informella kontakter.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder