naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Strategija agencije EEA in omrežja Eionet za obdobje 2021–2030: Zagotavljanje podatkov in znanja za uresničitev podnebnih in okoljevarstvenih ambicij Evrope

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.02.2021 Zadnja sprememba 19.01.2022
4 min read
Z skupno strategijo smo začrtali smer našega potovanja. Predstavlja nov način sodelovanja in ustvarjanja znanja – to bo bolj agilno, bolj odzivno, bolj proaktivno in bolj uporabno – tako da se bomo lahko učinkoviteje lotili prihodnjih izzivov ter ustvarili znanje, ki ga bomo potrebovali v novem desetletju.

Ostanite zdravi in naj bo leto 2021 mejnik, ki si ga bo vredno zapomniti na naši poti k zeleni in digitalni Evropi.

Hans Bruyninckx, Izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Leto 2020 si bomo zagotovo vsi zapomnili. Epidemija bolezni covid-19 je prizadela ves svet. Tako smo morali v le nekaj mesecih spremeniti način življenja, učenja, dela, gibanja in celo druženja. Nekateri so izgubili svoje bližnje, mnogi med nami so celo sami zboleli. Številni zaposleni so začeli delati iz improviziranih domačih pisarn, mnogi pa se s pandemijo spopadajo v prvih vrstah in pomagajo najbolj ranljivim. Sedaj, ko se leto izteka, si številne države po Evropi prizadevajo obvladati drugi val epidemije bolezni covid-19, vplivi te bolezni na javno zdravje, gospodarstvo in okolje pa postajajo čedalje bolj očitni.

Obseg in hitrost širjenja te pandemije sta razkrila našo ranljivost, a hkrati tudi našo odpornost in odzivnost. Javni organi so se spoprijemali s številnimi neznankami in negotovostmi ter so morali sprejeti in izvajati zelo stroge ukrepe, da bi obvladali pandemijo in zajezili njene posledice. Številni izmed nas smo morali skoraj čez noč postati vešči uporabe novih spletnih orodij tako za delo kot za šolo. Pokazalo se je, da smo sposobni sprejemati težke odločitve ter hitro usvojiti znanja o novih tehnologijah in prilagoditi življenjski slog.

Zavezanost Evrope okolju in podnebju je znova potrjena

Pred približno enim letom je novoimenovana ekipa Komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen napovedala evropski zeleni dogovor – ambiciozen sveženj političnih prednostnih nalog, katerih cilj je doseči podnebno nevtralnost, trajnostno gospodarsko rast in pravičen prehod. Leto pozneje ter navkljub pretresom in družbeno-gospodarskim vplivom pandemije bolezni covid-19 je spodbudno to, da so dolgoročne okoljevarstvene in podnebne ambicije Evropske unije ostale nespremenjene. Nasprotno, v ospredje prihaja čedalje več političnih pobud, vključno s strategijo za biotsko raznovrstnost, strategijo „od vil do vilic“, strategijo za kemikalije in evropskim podnebnim paktom. Tako Evropski parlament kot Evropski svet sta nedavno potrdila še bolj ambiciozen cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030.

Znanstveniki že desetletja opozarjajo na podnebne spremembe, degradacijo okolja in njun potencialni vpliv na našo blaginjo. Znašli smo se na prelomni točki in naslednje desetletje ponuja edinstveno priložnost, kot je še nismo imeli. Prvič v zgodovini sta znanje in politika usklajena v želji doseči trajnostnost po celotni celini. Zavezanost Evrope ostaja nespremenjena, čeprav so gospodarski učinki pandemije zahtevali nujne ukrepe za okrevanje gospodarstva. Paketi pomoči so zdaj v celoti usklajeni s cilji zelenega in digitalnega okrevanja gospodarstva.

Ta močna zavezanost in politična ambicija sta resda zelo pomembni, toda nista dovolj. Treba ju je preoblikovati v konkretne politike in ukrepe, ki se bodo sprejemali na vsakem pomembnem mejniku te poti, te pa bo treba nato usmerjati in podpreti z zanesljivim in uporabnim znanjem, saj bo le tako lahko Evropa ostala na začrtani poti in uresničila svoje dolgoročne okoljevarstvene in podnebne ambicije. Prav to bosta Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) tudi zagotovila.

EEA in Eionet: skupna vizija in strategija za obdobje 2021–2030

V tekočem desetletju se bo morala Evropa na okoljevarstvene in podnebne izzive odzvati s sistemskimi rešitvami kakor tudi s celostnim izvajanjem politik in celovito vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja v družbeno-gospodarske politike. Zelo pomembna bo tudi ozaveščenost javnosti, ki bo vodila k bolj trajnostnim odločitvam in usklajevanju na svetovni ravni.

Cilj Strategije agencije EEA in omrežja Eionet za obdobje 2021–2030 je zagotoviti podatke in znanje, ki so potrebni za obravnavanje teh izzivov. Naša vizija je „omogočiti trajnostno Evropo z zagotavljanjem zanesljivega in uporabnega znanja, ki bo omogočilo sprejemanje informiranih odločitev o okoljevarstvenih in podnebnih prednostnih nalogah in rešitvah v skladu z ambicijami Evropske politike. EEA in Eionet bosta skupaj ustvarila vodilno mrežo znanja o varstvu okolja in podnebju, ki bo služilo kot podlaga za oblikovanje politik tako na ravni Evropske unije kot na ravni držav“.  

Danes naše obsežno omrežje povezuje več sto institucij iz 38 držav članic in sodelujočih držav. Eionet vključuje tudi evropske tematske centre, tj. konzorcije evropskih organizacij s strokovnim znanjem na specifičnih področjih varstva okolja. Gre za edinstveno omrežje, katerega cilj je podpirati politiko z zagotavljanjem strokovnega znanja, podkrepljenega s kakovostnimi podatki, krepitvijo zmogljivosti in inovativno podatkovno infrastrukturo za elektronsko poročanje.

Opredelili smo svoje strateške cilje za novo desetletje. Še naprej bomo podpirali izvajanje politik in prehode na trajnostni razvoj, prav tako pa bomo pravočasno prispevali k rešitvam za izzive trajnostnega razvoja. Da bi lahko zagotovili potrebno znanje, bomo ustvarili močnejša omrežja in partnerstva ter v celoti izkoristili potencial podatkov, tehnologije in digitalizacije, ob tem pa poskrbeli za nadaljnji razvoj svojega strokovnega znanja in zmogljivosti v celotnem omrežju.

Operativno znanje bomo zagotovili na petih delovnih področjih: biotska raznovrstnost in ekosistemi, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zdravje ljudi in okolje, krožno gospodarstvo in raba virov ter trendi in obeti trajnostnega razvoja, vključno z ustreznimi trajnostnimi odzivi. V okviru teh petih medsebojno povezanih delovnih področij bodo obravnavani proizvodni sistemi v Evropi ter sistemi potrošnje in proizvodnje.

Z skupno strategijo smo začrtali smer našega potovanja. Predstavlja nov način sodelovanja in ustvarjanja znanja – to bo bolj agilno, bolj odzivno, bolj proaktivno in bolj uporabno – tako da se bomo lahko učinkoviteje lotili prihodnjih izzivov ter ustvarili znanje, ki ga bomo potrebovali v novem desetletju.

Ostanite zdravi in naj bo leto 2021 mejnik, ki si ga bo vredno zapomniti na naši poti k zeleni in digitalni Evropi.

Hans Bruyninckx

Izvršni direktor Evropske agencije za okolje

Uvodnik, objavljen decembra 2020 v izdaji glasila EEA 04/2020.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage