следващ
предишен
елементи

Дейности на ЕАОС - транспорт

Смяна на език
Страница Последна промяна 08-03-2019
Основната дейност на ЕАОС в тази област е Механизмът за докладване в областта на транспорта и околната среда (TERM). Годишните доклади TERM помагат да се следи поведението на транспорта спрямо околната среда в страните-членки на ЕАОС. Докладите използват набор от показатели, които редовно се актуализират. ЕАОС работи също и по подобряване инвентаризацията на емисиите и изследва приноса на транспорта за изменението на климата, замърсяването на въздуха и шума.

Механизмът за докладване в областта на транспорта (TERM) беше изработен по искане на транспортните министри в ЕС през 1998 г. Основната цел на TERM е да следи за напредъка и ефективността на интеграционните стратегии за транспорта и околната среда на базата на един основен набор от показатели.

В допълнение към TERM, ЕАОС разглежда също други конкретни въпроси на транспорта и околната среда:

  • Субсидии за транспорта: ЕАОС направи оценка на обхвата на субсидиите в транспортния сектор и как те влияят на баланса между видовете транспорт
  • Инвентаризация на транспортните емисии: ЕАОС започна да извършва проучвания, които целят да уточнят размера на транспортните емисии както по отношение на точността, така и по отношение на географското разпределение. Това включва работа върху стандартизирани фактори за емисиите, които да бъдат използвани за националните инвентаризации (моделът COPERТ, работа започната от ЕТС/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) и работа по географското разпределние на емисиите, с цел по-точно установяване на здравните ползи от политиките, целящи, например, намаление на емисиите в градските зони
  • Работа по качеството на въздуха, където се разглежда приносът на транспорта за проблемите с качеството на въздуха (/bg/themes/air)
  • Приносът на транспорта за измененията на климата и стратегии за намаляване, например системи за търговия с емисии (/bg/themes/climate)
  • Мониторинг на шума от транспорта (/bg/themes/noise)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Действия към документ