Дейности на ЕАОС

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 21-02-2017
This content has been archived on 21-02-2017, reason: Content is outdated
За да бъде разбрана връзката между използването на земя и въздействията върху околната среда е необходима информация от различни мащаби — световен, европейски и национален. Данните за земеползването са също изискване при пространственото планиране на местно и регионално равнище. Дейностите на ЕАОС се концентрират главно върху оценка на промяната на ландшафта и на пространството в Европа чрез използването на инструменти за отчитане на земята и екоситемите, както и система за анализ на географската информация. На ЕАОС е възложена и задачата да разработи център с екологични данни за земеползването като принос към Системата за обмен на информация за околната среда (SEIS).

ЕАОС подкрепя пространствените изисквания на тематичните стратегии на ЕС за морските системи и почви, освен всичко останало, и обръща особено внимание на промените в земеползването в рамките на екологично чувстителните области и защитата на почвите.

Европейският тематичен център „Земеползване и пространствена информация“ (ETC-LUSI) предоставя на ЕАОС техническо съдействие при разработката на съответните показатели, извършвайки инвентаризации по CORINE земно покритие, приложения за отчитане на земя и екосистеми (LEAC) и геопространствен анализ.

Основният източник на данни за ЕАОС енаборът данни за CORINE земно покритие, който беше изготвен за 1990, 2000 и 2006 г. Той се базира на създаденото сътрудничество в страните-членки и системата за Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES).

Въз основа на пространствената информация, отчетите за земята, изготвени от ЕАОС, предоставят оценки за мащаба на различните видове промени и същевременно за тяхното разпространение на територията на Европа.

Земеползването често е част от анализи по други теми, например адаптацията към изменението на климата, управлението на речните басейни, анализ на бъдещи периоди, моделите на потребление и производство, крайбрежните зони и градската среда.

ЕАОС разработи също и интерактивни карти и мултимедийни продукти, включителноприложение за преглед на данните за покритието на земята. Термините, свързани със земята, могат да бъдат проверени на страница на Eionet's в разделаGEMET Thesaurus.

С възможност да погледне в бъдещето PRELUDE (Екологичен анализ на бъдещото развитие на земеползването в Европа) е интерактивен инструмент, който представя набор от пет различни сценария за земеползване в Европа.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100