Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα έχει λήξει Τελευταία τροποποίηση : 21/02/2017
This content has been archived on 21/02/2017, reason: Content is outdated
Για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ της χρήσης των γαιών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον, οι πληροφορίες είναι απαραίτητες σε διάφορες κλίμακες, παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική. Τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των γαιών αποτελούν απαραίτητο στοιχείο και για τον χωροταξικό σχεδιασμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι δραστηριότητες του ΕΟΠ επικεντρώνονται κυρίως στις αξιολογήσεις του ευρωπαϊκού τοπίου και της χωροταξικής αλλαγής, με τη χρήση εργαλείων απολογισμού των γαιών και του οικοσυστήματος και την ανάλυση του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών. Στον ΕΟΠ έχει επίσης ανατεθεί η ανάπτυξη ενός κέντρου περιβαλλοντικών δεδομένων για τη χρήση των γαιών, ως η συνεισφορά του σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών για το περιβάλλον για την Ευρώπη (SEIS).

Ο ΕΟΠ υποστηρίζει τις χωροταξικές απαιτήσεις των θεματικών στρατηγικών της ΕΕ για τα θαλάσσια συστήματα και τα εδάφη, μεταξύ άλλων, και παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στη χρήση των γαιών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και τα ζητήματα προστασίας των εδαφών.

Το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη χρήση των γαιών και τις χωροταξικές πληροφορίες (ETC-LUSI) παρέχει στον ΕΟΠ τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη συναφών δεικτών, την κατάρτιση των απογραφών κάλυψης του εδάφους του προγράμματος Corine, τις εφαρμογές απολογισμού των εδαφών και των οικοσυστημάτων και τη γεωχωρική ανάλυση.

Η κύρια πηγή πληροφοριών του ΕΟΠ είναι η ομάδα δεδομένων για την κάλυψη του εδάφους του προγράμματος Corine που έχει παραχθεί για τα έτη 1990, 2000 και 2006. Βασίζεται στην παγιωμένη συνεργασία με τα κράτη μέλη και στο σύστημα Παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES).

Βασισμένοι σε χωροταξικές πληροφορίες, οι απολογισμοί των γαιών που παράγει ο ΕΟΠ παρέχουν εκτιμήσεις του μεγέθους των διαφόρων τύπων αλλαγών και, ταυτοχρόνως, της κατανομής τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η χρήση των γαιών αποτελεί συχνά μέρος της ανάλυσης άλλων θεματικών, όπως η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, η διαχείριση των λεκανών απορροής, η ανάλυση προοπτικών, τα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής, οι παράκτιες ζώνες και το αστικό περιβάλλον.

Ο ΕΟΠ έχει επίσης αναπτύξει διαδραστικούς χάρτες και πολυμεσικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος απεικόνισης δεδομένων για την κάλυψη του εδάφους. Σχετικά με τους όρους που αφορούν τα εδάφη, μπορείτε να συμβουλευθείτε το Θησαυρό όρων GEMET του EΙΟΝΕΤ.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ανάλυση PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe – Περιβαλλοντική ανάλυση προοπτικών για την ανάπτυξη της χρήσης γαιών στην Ευρώπη) είναι ένα διαδραστικό εργαλείο παρουσίασης ενός συνόλου πέντε διαφορετικών σεναρίων χρήσης των γαιών στην Ευρώπη.

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100