EEAs aktiviteter

Endre språk
Side utløpt Sist endret 21.02.2017
This content has been archived on 21.02.2017, reason: Content is outdated
For å forstå forholdet mellom arealbruk og miljøkonsekvenser er det nødvendig med informasjon på ulike plan – globalt, europeisk og nasjonalt. Data om arealbruk er også en forutsetning for romlig planlegging på lokalt og regionalt plan. EEAs aktiviteter går hovedsakelig ut på å vurdere endringer i europeiske landskap og rom ved hjelp av verktøy for areal- og økosystemregnskap og analyse av geografiske informasjonssystemer. EEA er også blitt bedt om å utvikle et senter for miljødata om arealbruk som et bidrag til et system for deling av miljøinformasjon for Europa (SEIS).

EEA støtter de romlige kravene i blant annet EUs tematiske strategier for marine systemer og jordbunnen og retter særlig oppmerksomhet mot arealbruksendringer i økologisk sårbare områder og mot beskyttelse av jordbunnen.

Europeisk emnesenter for arealbruk og romlig informasjon (ETC-LUSI) gir EEA teknisk støtte til utviklingen av relevante indikatorer og utarbeider Corine Land Cover-registre, applikasjoner for areal- og økosystemregnskap (LEAC) og geospatial analyse.

Den viktigste EEA-datakilden er Corine Land Cover-datasettet som er produsert for 1990, 2000 og 2006. Det er basert på et etablert samarbeid med medlemslandene og systemet Global overvåking av miljø og sikkerhet (GMES).

På grunnlag av romlig informasjon vurderer de EEA-produserte arealregnskapene omfanget av de ulike formene for endring og endringenes utbredelse på det europeiske territoriet.

Arealbruk inngår ofte i analysene av andre emner, som tilpasning til klimaendringer, forvaltning av nedbørsfelt, prospektive analyser, forbruks- og produksjonsmønstre, kystsoner og bymiljøet.

EEA har også utarbeidet interaktive kart og multimedieprodukter inkludert en Data Viewer for arealdekke. Arealrelaterte termer kan slås opp i Eionets GEMET Thesaurus.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) er et interaktivt verktøy som presenterer fem ulike arealbruksscenarier for framtidens Europa.

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100