Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 21.02.2017
This page was archived on 21.02.2017 with reason: Content is outdated
Pro pochopení vztahu mezi využíváním půdy a dopady na životní prostředí je nutné mít k dispozici informace na různých úrovních – celosvětové, evropské a národní. Údaje o využívání půdy jsou též nezbytným předpokladem územního plánování na místní a regionální úrovni. Činnosti agentury EEA se zaměřují především na posouzení krajiny a územních změn v Evropě pomocí nástrojů tzv. územního a ekosystémového účetnictví (land and ecosystem accounting) a analýzy systémů zeměpisných informací. EEA byla také pověřena úkolem vytvořit environmentální datové středisko pro využívání půdy jakožto příspěvek k systému sdílených informací o životním prostředí pro Evropu (SEIS).

EEA podporuje mimo jiné požadavky týkající se území v tematických strategiích EU pro mořské systémy a pro půdu a zvláštní pozornost věnuje změnám využití půdy v ekologicky citlivých oblastech a ochraně půdy.

Evropské tematické centrum pro využití půdy a územní informace (ETC-LUSI) agentuře EEA poskytuje technickou podporu při přípravě příslušných ukazatelů. Provádí totiž inventury krajinného pokryvu Corine, provozuje aplikace územního a ekosystémového účetnictví (land and ecosystem accounting, LEAC) a zabývá se geoprostorovou analýzou.

Hlavním zdrojem dat agentury EEA je soubor údajů o krajinném pokryvu Corine, který byl vypracován pro roky 1990, 2000 a 2006 a který vychází ze zavedené spolupráce s členskými zeměmi a systémem GMES (Global Monitoring for Environment and Security, Globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti).

Na základě územních informací pak územní účty vypracované agenturou EEA umožňují posoudit rozsah různých typů změn a současně jejich rozložení na evropském území.

Otázka využití půdy je často součástí analýz jiných témat, jako je přizpůsobení se změně klimatu, správa povodí, výhledová analýza, vzorce spotřeby a výroby, pobřežní oblasti či městské prostředí.

EEA vytvořila také interaktivní mapy a multimediální produkty, například prohlížeč údajů o krajinném pokryvu. Termíny související s půdou a územím lze najít v tezauru GEMET sítě Eionet.

Pokud jde o pohled do budoucna, je k dispozici interaktivní nástroj PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, výhledová environmentální analýza vývoje využití půdy v Evropě), který obsahuje soubor pěti různých scénářů využití půdy v Evropě.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100