Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 21. 02. 2017
This page was archived on 21. 02. 2017 with reason: Content is outdated
Na pochopenie vzťahu medzi využívaním pôdy a environmentálnymi vplyvmi sú potrebné informácie na rôznych úrovniach, celosvetovej, európskej a vnútroštátnej. Údaje o využívaní pôdy sú predpokladom aj pre územné plánovanie na miestnej a regionálnej úrovni. Činnosti agentúry EEA sa zameriavajú najmä na európsku krajinu a hodnotenie priestorových zmien pomocou nástrojov na hodnotenie využívania pôdy a ekosystému a analýz geografického informačného systému. Úlohou agentúry EEA je aj vytvorenie strediska environmentálnych údajov v oblasti využívania pôdy ako súčasti zdieľaného environmentálneho informačného systému pre Európu (SEIS).

Agentúra EEA podporuje priestorové požiadavky, okrem iného, tematických stratégií EÚ o morských systémoch a pôde a venuje osobitnú pozornosť zmenám vo využívaní pôdy v ekologicky citlivých oblastiach a ochrane pôdy.

Európske tematické centrum pre využívanie pôdy a priestorové informácie (ETC-LUSI) poskytuje agentúre EEA technickú podporu pri vypracúvaní príslušných ukazovateľov, pričom pripravuje zoznamy využívania pôdy podľa projektu Corine, aplikácie na hodnotenie pôdy a ekosystému (LEAC) a geopriestorové analýzy.

Hlavným zdrojom údajov pre agentúru EEA je údajový súbor o využívaní pôdy podľa projektu Corine, ktorý bol pripravený za roky 1990, 2000 a 2006. Je založený na zavedenej spolupráci s členskými krajinami a systémom globálneho monitorovania životného prostredia a bezpečnosti (GMES).

Na základe priestorových informácií poskytujú správy o pôde pripravované agentúrou EEA hodnotenie rozsahu rôznych druhov zmien a zároveň ich výskytu na európskom území.

Využívanie pôdy je často súčasťou analýz týkajúcich sa iných tém, napríklad prispôsobenia klimatickým zmenám, manažmentu povodia, analýz perspektív, modelov spotreby a produkcie, pobrežných oblastí a mestského prostredia.

Agentúra EEA vytvorila aj interaktívne mapy a multimediálne produkty vrátane zobrazovača údajov o využívaní pôdy. Termíny používané v súvislosti s pôdou sa dajú overiť na stránke siete Eionet GEMET Thesaurus.

Čo sa týka budúcnosti, systém PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe – Perspektívna environmentálna analýza vývoja využívania pôdy v Európe) predstavuje interaktívny nástroj obsahujúci súbor piatich rôznych scenárov využívania pôdy v Európe.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100