Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona wygasł Ostatnio modyfikowane 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
Aby zrozumieć związek między użytkowaniem gruntów a skutkami ekologicznymi, trzeba posiadać informacje odpowiadające różnej skali: globalnej, europejskiej i krajowej. Dane dotyczące użytkowania gruntów są również podstawą planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym. Działalność Agencji koncentruje się głównie na ocenie zmian europejskiego krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem analiz prowadzonych za pomocą narzędzi ewidencji gruntów i ekosystemów oraz systemu informacji geograficznej. Do zadań powierzonych Agencji należy również stworzenie centrum danych środowiskowych jako elementu wspólnego środowiskowego systemu informacyjnego dla Europy.

Agencja wspiera wymagania dotyczące dostarczania informacji przestrzennych w ramach unijnych strategii tematycznych, między innymi, dotyczących systemów morskich i gleb oraz zwraca szczególną uwagę na zmiany w użytkowaniu gruntów na terenach istotnych z punktu widzenia ekologii oraz ochronę gleb.

Europejskie Centrum Tematyczne ds. Wykorzystania Gruntów i Informacji Przestrzennej (ETC-LUSI) udziela Agencji pomocy technicznej przy opracowywaniu odpowiednich wskaźników, przygotowywaniu danych o pokryciu terenu do systemu Corine, w zakresie aplikacji do ewidencji gruntów i ekosystemów (LEAC) oraz analiz geoprzestrzennych.

Głównym źródłem danych dla Agencji jest zbiór danych o pokryciu terenu systemu Corine , opracowany za lata 1990, 2000 i 2006 r. Jest wynikiem współpracy nawiązanej z krajami członkowskimi. Opiera się na systemie globalnego monitorowania środowiska i bezpieczeństwa (GMES).

Na podstawie informacji przestrzennych tworzone są zestawienia danych o gruntach, które umożliwiają ocenę natężenia różnego rodzaju zmian, a jednoczenie ich rozkładu na terytorium Europy.

Użytkowanie gruntów stanowi często element analizy innych tematów, takich jak przystosowanie do zmian klimatu, zarządzanie dorzeczami, wzorce konsumpcyjne i produkcyjne, strefy przybrzeżne i środowisko miejskie.

Agencja opracowała również mapy interaktywne i materiały multimedialne, w tym przeglądarkę danych o pokryciu terenu. Terminy związane z użytkowaniem gruntów można sprawdzić w należącym do sieci Eionet tezaurusie GEMET.

Z myślą o przyszłości, PRELUDE (perspektywiczna analiza środowiskowa zmian w użytkowaniu gruntów w Europie), przedstawia zestaw pięciu różnych scenariuszy związanych z użytkowaniem gruntów w Europie.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100