Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2017-02-21
This content has been archived on 2017-02-21, reason: Content is outdated
För att förstå förhållandet mellan markanvändning och följderna för miljön behövs det information på olika nivåer – global, europeisk och nationell. Markanvändningsdata är också en förutsättning för fysisk planering på lokal och regional nivå. Miljöbyråns verksamhet är främst inriktad på bedömningar av förändringar av landskapet och rumsliga förändringar i Europa med hjälp av redovisningsverktyg för mark och ekosystem och analys av geografiska informationssystem. Miljöbyrån har också fått i uppgift att upprätta ett center för miljödata för markanvändning som bidrag till ett gemensamt miljöinformationssystem (SEIS) för Europa.

Miljöbyrån stöder de rumsliga kraven bland annat i EU:s temainriktade strategier för havssystem och mark, och ägnar särskild uppmärksamhet åt förändringar i markanvändningen i ekologiskt känsliga områden och åt markskydd.

Europeiska ämnescentret för markanvändning och geografisk information (ETC-LUSI) ger miljöbyrån tekniskt stöd genom att ta fram relevanta indikatorer, utföra Corine land cover-inventeringar, mark- och ekosystemredovisning (LEAC) och geospatiala analyser.

Miljöbyråns främsta uppgiftskälla är Corine land cover-projektets data, som tagits fram för åren 1990, 2000 and 2006. Dessa data bygger på ett etablerat samarbete med medlemsländerna och systemet Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES).

Baserat på geografisk information ger de markredovisningar som miljöbyrån gjort bedömningar av storleken på de olika typerna av förändringar och samtidigt av deras fördelning över det europeiska territoriet.

Markanvändning ingår ofta i analyserna av andra teman, t.ex. anpassning till klimatförändringar, förvaltning av avrinningsområden, framtidsanalyser, konsumtions- och produktionsmönster, kustområden och stadsmiljö.

Miljöbyrån har också tagit fram interaktiva kartor och multimedieprodukter, bl.a. en läsare för marktäckedata. Markrelaterade termer kan kontrolleras i Eionets GEMET Thesaurus.

Med en blick på framtiden är PRELUDE (framåtblickande miljöanalys av markanvändningsutvecklingen i Europa) ett interaktivt verktyg som visar fem olika markanvändningsscenarier för Europa.

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100